Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
07.11.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2005 korraldus number 2092
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2005 nr 2092-k

 

 

Lasnamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lg 4, § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 113 lg 1 ja lg 2, § 132 lg 1 ja lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 2 ja lg 8, § 96 lg 3, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse p 3.1, Lasnamäe linnaosa põhikirja p 10.3 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Lasnamäe linnaosa vanem Oleg Rebane teenistusest arvates 09. novembrist 2005 Avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

2. Maksta Oleg Rebasele hüvitust kasutamata puhkuse eest 32 kalendripäeva ulatuses.

3. Oleg Rebasel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 6 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Andres Noormägile ning esitada hiljemalt 11. novembriks 2005 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Lasnamäe linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 09. novembrist 2005 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Andres Noormägi.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Oleg Rebasele, Andres Noormägile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär