Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kompenseerimislepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2005 korraldus number 2035
Redaktsiooni kehtivus:26.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. oktoober 2005 nr  2035-k

 

 

Kompenseerimislepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsuse nr 192 punktiga 2.7.4 ja Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 määrusega nr 41:

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja  Maarjamäe Maja AS vahel sõlmitav kompenseerimislepingu projekt Maarjamäe Maja AS-le Haljas tee ja Pähkli tänava sajuveekanalisatsiooni, tänavavalgustuse ja tänavarajatiste projekteerimis-  ja  ehitusmaksumuse hüvitamiseks uute hoonestuspiirkondade tehnilise infrastruktuuri rajamiseks eraldatud vahendite arvelt vastavalt lisale.

2.  Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama  punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja  Maarjamäe Maja AS-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri  2005

korralduse  nr 2035-k  

LISA

 

KOMPENSEERIMISLEPING 

 

 

Tallinn                                                                                                  “….“ ……………..2005

 

1.      Lepingu pooled:

Tallinna linn, keda esindab Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse “..“ oktoobri 2005 korralduse nr ….-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann (edaspidi Linn) ja

Maarjamäe Maja AS, keda  esindab  seadusjärgse esindajana juhataja Andres Aavik, kes tegutseb aktsiaseltsi põhikirja alusel  (edaspidi Maarjamäe Maja),

 keda edaspidi koos nimetatakse Poolteks, sõlmivad  käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

2.      Lepingu eesmärk

2.1  Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsuse nr 192 punktist 2.7.4 on Lepingu eesmärgiks hüvitada Maarjamäe Majale detailplaneeringuga ettenähtud Pähkli tänava ja Haljas tee tänavarajatiste,  tänavavalgustuse ja sajuveekanalisatsiooni (edaspidi Rajatised) projekteerimis- ja ehitusmaksumus linnaeelarves uute hoonestuspiirkondade tehnilise infrastruktuuri rajamiseks eraldatud vahendite arvelt.

3.      Pooled kinnitavad, et Maarjamäe Maja  on  Lepingu sõlmimise hetkeks:

3.1   lähtudes OÜ Project TL2 tööprojektist Nr 03265 välja ehitanud  Haljas tee ja Pähkli tänava tänavavalgustuse ja sajuveekanalisatsiooni ning teostanud Haljas tee ja  Pähkli tänava teekonstruktsiooni rekonstrueerimistööd maksumusega 1 800 000 (üks  miljon  kaheksasada tuhat) krooni. Summa sisaldab käibemaksu;

3.2  üle andnud Linna poolt kompenseeritavate Rajatiste projektdokumentatsiooni, kaetud tööde aktid, laboratoorsed õiendid teekonstruktsiooni kihtide tiheduste mõõtmiste kohta, kasutatud ehitusmaterjalide passid ning teostusjoonised digitaalsel kujul.

4.      Poolte kohustused

4.1  Maarjamäe Maja  kohustub :

4.1.1        andma Linna poolt kompenseeritavad Rajatised üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle Tallinna Kommunaalametile;

4.1.2        andma Linna poolt kompenseeritavatele Rajatistele või nende osadele ja nendega seoses teostatud ehitustöödele  garantii kestvusega kaks aastat. Garantiiaeg algab Rajatiste või selle osade Tallinna Kommunaalametile  üleandmise momendist;

4.1.3        likvideerima  garantiiaja jooksul ilmnenud ebakvaliteetse töö tagajärjed omal kulul Tallinna Kommunaalameti poolt määratud tähtajaks.

4.2  Linn kohustub:

4.2.1        võtma valmisehitatud Rajatised üleandmise-vastuvõtmise akti alusel vastu;

4.2.2        kompenseerima Maarjamäe Maja poolt Rajatiste projekteerimiseks ja ehituseks  teostatud kulutused summas 1 800 000 (üks miljon kaheksasada tuhat) krooni vastavalt lepingu lisale 1. Summa sisaldab käibemaksu;

4.2.3        üle kandma Maarjamäe Majale Lepingu punktis 4.2.2 nimetatud summa 24 päeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti  ja arve  saamist.

5.      Lepingu dokumendid:

5.1  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ja  Lepingu muudatustest, millistes lepitakse kokku pärast käesoleva Lepingu sõlmimist.

5.2  Lepingu sõlmimisel on Lepingule  lisatud järgmised lisad:

 

5.2.1        Lisa 1– Haljas tee ja Pähkli tänava  rekonstrueerimise,  tänavavalgustuse ja sajuveekanalisatsiooni projekteerimise ja ehituse maksumused;

5.2.2        Lisa 2 – Tallinna Linnavolikogu 14.06.2001 otsus nr 192;

5.2.3        Lisa 3 - Väljavõte Tallinna Linna ja Maarjamäe Maja vahel 29.06.2001 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingust.

6.      Lepingu kehtivus:

6.1   Leping jõustub pärast allakirjutamist mõlema Poole poolt ja kehtib kuni Poolte kõigi lepinguliste kohustuste täitmiseni.

7.      Lepingu poolte vastutus

7.1  Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

8.      Pooltevahelised teated

8.1  Lepinguga seotud teated tuleb edastada Lepingus märgitud aadressidele kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on üksnes informatsioonilise iseloomuga ning ei puuduta Poolte lepingujärgseid õigusi ja kohustusi;

8.2   Teated loetakse kättetoimetatuks, kui:

1)      teade on teise Poole esindajale üle antud allkirja vastu;

2)      teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga teise Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva

8.3  Informatsioonilist  teadet võib edastada telefoni, telefaksi jne. teel

9.      Muud tingimused

9.1  Lepingu kehtivuse ajal võib Poolte kokkuleppel  Lepingu sätteid muuta, mis fikseeritakse protokollina ja lisatakse Lepingule;

9.2  Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled ei näinud ette ega võinud ette näha (Force Majeure);

9.3  Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

9.4  Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik volitused  Lepingu sõlmimiseks.

 

Leping on koostatud ja allkirjastatud eesti keeles kahes  identses võrdset  juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki  Pool saab ühe eksemplari.

 

Poolte andmed ja esindajate allkirjad:

 

 

Tallinna linn                                                                               Maarjamäe Maja AS

Vabaduse väljak 7                                                                    Madara 27

15199 Tallinn                                                                           10 612 Tallinn

registrikood 01010006                                                 registrikood 10175410

 

 

 

Ain Valdmann                                                                           Andres Aavik

Tallinna Kommunaalameti                                                         Maarjamäe Maja AS

juhataja                                                                                    juhataja

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär