Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Estonia pst 5 asuva kaasomandis oleva ehitise reaalosadeks jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2005 korraldus number 2029
Redaktsiooni kehtivus:26.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. oktoober 2005 nr 2029-k

 

 

Nõusoleku andmine Estonia pst 5 asuva kaasomandis oleva ehitise reaalosadeks jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks

 

 

 

Võttes aluseks Asjaõigusseaduse § 76 lg 1, § 77 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 4, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2,  Tallinna Maa-ameti 20. novembri 2002 kirja Estonia pst 5 hoone reaalosadeks jaotamisest, Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti 18. detsembri 2002 kirja Estonia pst 5 asuva hoone reaalosadeks jagamise võimalikkuse kohta ja 03. märtsi 2003 kirja aadressi määramise kohta, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 24. mai 2005 kirja Estonia pst 5 krundi jagamise kohta, TBB Liisingu AS-i 18. märtsil 2003 esitatud kirjaliku nõusoleku Estonia pst 5 asuva hoone reaalosadeks jagamiseks

 

 

1. Jagada vastavalt käesoleva korralduse alusel sõlmitavale ehitise kaasomandi lõpetamise lepingule (korralduse lisa ) Estonia pst 5 asuv kaasomandis olev ehitis reaalosadeks alljärgnevalt:

 

1.1 Tallinna linna omandisse jääb ning hakkab reaalosana kuuluma esimesel, teisel, kolmandal, neljandal ja viiendal korrusel asuv mitteeluruum nr 2, mitteeluruumide pinnaga 2796,6 m2 ning selle juurde kuuluv 27966/34158 mõtteline osa Estonia pst 5A Tallinn asuvast ehitisest, mille koosseisu kuulub viiekorruseline administratiivhoone, Riikliku ehitisregistri koodiga 120263599, ehitisealuse pinnaga 1184 m2, suletud netopinnaga 4126,4 m2;

1.2 Tallinna linna omandisse jääb ning hakkab reaalosana kuuluma kolmandal korrusel asuv mitteeluruum nr 3, mitteeluruumide pinnaga 575, 1 m2 ning selle juurde kuuluv 5751/34158 mõtteline osa Estonia pst 5A Tallinn asuvast ehitisest, mille koosseisu kuulub viiekorruseline administratiivhoone, Riikliku ehitisregistri koodiga 120263599, ehitisealuse pinnaga 1184 m2, suletud netopinnaga 4126,4 m2;

1.3 TBB Liisingu AS-i omandisse jääb ning hakkab reaalosana kuuluma esimesel korrusel asuv korter nr 1, eluruumide pinnaga 44,1 m2 ning selle juurde kuuluv 441/34158 mõtteline osa Estonia pst 5A Tallinn asuvast ehitisest, mille koosseisu kuulub viiekorruseline administratiivhoone, Riikliku ehitisregistri koodiga 120263599, ehitisealuse pinnaga 1184 m2, suletud netopinnaga 4126,4 m2;

1.4 Osaühingu Filuko Grupp omandisse jääb Estonia pst 5 Tallinn asuv ehitis, mille koosseisu kuulub viiekorruseline administratiivhoone, Riikliku ehitisregistri koodiga 120263479, ehitisealuse pinnaga 642 m2, suletud netopinnaga 2393, 8 m2.

2. Pärast Estonia pst 5 asuva kaasomandis oleva hoone reaalosadeks jagamist ning kaasomandi lõpetamist on Tallinna linna ja TBB Liisingu AS-i omandisse jääva ehitise aadressiks Estonia pst 5A ja Osaühingu Filuko Grupp omandisse jääva ehitise aadressiks Estonia pst 5.

3. Volitada Tallinna linna nimel Estonia pst 5 ehitise kaasomandi lõpetamise lepingule (korralduse lisa ) alla kirjutama Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega.

4.  Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule Filuko Grupp, TBB Liisingu AS-le ja Tallinna Elamumajandusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoober 2005

korralduse nr 2029-k      

LISA

 

Ehitise kaasomandi lõpetamise lepingu projekt

 

 

 

 

 

TALLINNA  NOTAR MAIVE OTTAS

 

NOTARI AMETITOIMINGUTE  RAAMATU REGISTRI NUMBER

 

 

1        Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Maive Ottas enda  notaribüroos Tallinnas, Rävala 2/Kivisilla 8, kolmandal oktoobril kahe tuhande viiendal aastal (03.10.2005.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

 

 

Tallinna linn, linnavalituse asukohaga Vabaduse Väljak 7, Tallinn, edaspidi nimetatud Omanik I, mille esindajana tegutsebTallinna notar ___ poolt ___.a. notari ametitoimingute raamatu registri nr. ___ all tõestatud volikirja alusel ___, isikukood ___, kelle isikusamasus on tuvastatud ___ alusel

 

ja

 

Osaühing Filuko Grupp, asukoht Estonia pst 5, Tallinn, registrikood 10839241, edaspidi nimetatud Omanik II, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Aleksei Dementjev, isikukood  36610260243, kelle isikusamasus on tuvastatud __ alusel (kuna nimetatud osaleja ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notar talle õigust nõuda notariaalakti kirjaliku tõlke koostamist, kuid osaleja loobus sellest) ning millise äriühingu õigusvõime ja tema esindaja esindus on kontrollitud Maa- ja Linnakohtute registriosakondade registriandmete väljatrüki alusel.

Vastavalt __.__.2005.a. kell ___:__ registriandmete väljatrükile kinnitab notar, et registrikoodi 10839241 all, aadress Estonia pst 5 Tallinn, on Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 23.01.2002 kantud B-kaardile äriühing ärinimega Osaühing Filuko Grupp ja tema juhatuse liikmel Aleksei Dementjev´il on õigus esindada äriühingut üksinda. Käesolev kinnitus on käsitletav registriseisutõendina

 

ja

 

TBB Liisingu Aktsiaselts, asukoht Vana-Viru 7, Tallinn, registrikood 10570483, edaspidi nimetatud Omanik III, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Indrek Vilms, isikukood 37711224932, kelle isik on notarile tuntudning millise äriühingu õigusvõime ja tema esindaja esindus on kontrollitud Maa- ja Linnakohtute registriosakondade registriandmete väljatrüki alusel.

Vastavalt __.__.2005.a. kell __:__ registriandmete väljatrükile kinnitab notar, et registrikoodi 10570483 all, aadress Vana-Viru 7, Tallinn, on Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 16.07.1999  kantud B-kaardile äriühing ärinimega TBB Liisingu Aktsiaselts, mille juhatuse liikmel Indrek Vilms´il on õigus äriühingut üksinda esindada. Käesolev kinnitus on käsitletav registriseisu tõendina,

 

Omanik I, Omanik II ja Omanik III koos edaspidi nimetatud ka  Omanikud,

ning

 

Balti Finantseerimisasutuse AS, asukoht Estonia pst 5, Tallinn, registrikood 10716509, edaspidi nimetatud Pandipidaja, mille esindajana tegutsevad registrikaardile kantud juhatuse liikmed Jelena Kanaitševa, isikukood 46105140317, kelle isikusamasus on tuvastatud ___ alusel ja Alexsandre Goldberg, sünd. 20.11.1969, kelle isikusamasus on tuvastatud ___ alusel  (kuna nimetatud osalejad ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notar neile õigust nõuda notariaalakti kirjaliku tõlke koostamist, kuid osalejad loobusid sellest) ning millise äriühingu õigusvõime ja tema esindajate esindus on kontrollitud Maa- ja Linnakohtute registriosakondade registriandmete väljatrüki alusel.

Vastavalt __.__.2005.a. kell __:__ registriandmete väljatrükile kinnitab notar, et registrikoodi 10716509 all, aadress Estonia pst 5, Tallinn, on Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 21.12.2000  kantud B-kaardile äriühing ärinimega Balti Finantseerimisasutuse AS, mille juhatuse liikmetel Jelena Kanaitševa´l ja Alexsandre Goldberg´il on õigus äriühingut ühiselt esindada. Käesolev kinnitus on käsitletav registriseisutõendina,

 

kes avaldasid tahet sõlmida ja tõestada alljärgnev

 

LEPING EHITISE KAASOMANDI  LÕPETAMISEKS ja KAASOMANDI LÕPETAMISEL TEKKIVA EHITISE JAGAMINE REAALOSADEKS

 

 

1.      Riikliku ehitisregistri seis

1.1. Vastavalt notari poolt riiklikust ehitisregistrist 03.10.2005.a. tehtud elektroonilisele väljatrükile ehitise, asukohaga Harjumaa Tallinna linn Estonia pst.5 kohta, nähtub, et riiklikus ehitisregistris on registreeritudsellel aadressil ehitisregistri koodiga 101030711 viie (5) korruseline büroohoone, ehitisealuse pinnaga 1898m² ja ehitisregistri koodiga 120263479 viie (5) korruseline administratiivhoone, ehitisealuse pinnaga 642m². Edaspidi käesolevas lepingus administratiivhoone ja büroohoone koos nimetatud lepingu ese.

1.2. Lepingu eseme omanikena on riiklikus ehitisregistris registreeritud:

1.2.1. Tallinna Kesklinna Valitsus- temale kuuluvat lepingu eseme osa suurust ehitisregistrist ei nähtu;

1.2.2. OÜ Filuko Grupp- kolm kaheksandikku (3/8) mõttelist osa lepingu esemest ja

1.2.3. TBB Liisingu AS- temale on märgitud lepingu esemest reaalosa, mille nimetus puudub.

1.3. Lepingu esemest OÜ Filuko Gruppile kuuluvat kaasomandisoa koormab pant Balti Finantseerimisasutuse AS kasuks.

 

2.      Osalejate  avaldused ja kinnitused

2.1.            Omanike  esindajad avaldavad ja kinnitavad, et:

2.1.1.      Omanik I omandas lepingu esemest osa Tallinna Linnavalitsuse korralduse nr 611-k, välja antud 18.04.1994.a. alusel.

2.1.2.      Omanik II omandas Lepingu esemest 1 kolme kaheksandiku (3/8) suuruse mõttelise osa Tallinna notar Tiit Sepp´a poolt 30.08.2002.a. tõestatud ja notari ametitoimingute raamatu nr 9130 all registreeritud Pandi kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu, pandilepingu ja garantiilepinguga. Nimetatud osaon koormatud vastavalt käesolevas lepingu punktis mainitud lepingule, pandiga Balti Finantseerimisasutuste AS, registrikood 10716509, asukoht Tallinn, kasuks.

 

 

2.1.3.      Omanik III omandas Lepingu esemest  korteri nr 1 eluruumide pinnaga 43,7 m3 reaalosana vastavalt Tallinna notar  Tea Türnpuu poolt 18.07.2002.a. tõestatud ja notari ametitoimingute raamatu registri nr 5126 all registreeritud Ostu-müügilepingu alusel.

2.1.4.      Lepingu ese on Omanike kaasomandis ning lepingu eseme suhtes ei ole pooleliolevaid kohtuvaidlusi, seda ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kasutuslepingutega, on koormatud rendilepingutega, millest Omanikud on teadlikud ning Omanikud ei soovi nimetatud rendilepingute loetelu või nende rendilepingute lisamist käesolevale lepingule.

2.1.5.      Lepingu ese paikneb õiguslikul alusel kasutataval maal, mida ei ole kantud kinnistusraamatusse ning mille suhtes ei ole vastu võetud maa tagastamise korraldust või otsust jätta maa riigi omandisse või anda munitsipaalomandisse ega ole sõlmitud maa ostu-müügilepingut. 

2.1.6.      Omanikud on lepingu eseme otseste valdajatena teadlikud lepingu eseme seisukorrast, on tasunud kõik  lepingu eseme kasutamisega seotud maksed ning on teadlikud kõigist võimalikest lepingu esemega seotud võlgnevustest kolmandate isikute ees ning ei oma selles osas üksteise suhtes  mingeid pretensioone.

2.1.7.      Tallinna Säästava Arengu ja Planeerimise Amet 03.03.2003 oma kirjaga nr 1/2-3/03/373 on määranud lepingu esemele uued aadressid- Estonia pst.5 ja Estonia pst.5a, samuti on nad oma kirjaga 18.12.2002.a. nr.1/2-1-4/02/6409 kinnitanud, et ehitise, asukohaga Tallinn Estonia pst.5, jagamine reaalosadeks on võimalik ja jagamine ei ole vastolus ehitise olemuse ja maakorralduse nõuetega.

2.1.8.      Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt on 18.07.2005.a. kinnitatud Estonia pst.5a ruumide eksplikatsioon ja keldrikorruse inventariseerimisjoonis ja Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt 05.05.2004.a. kinnitatud esimese kuni viienda korruse plaanid ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt on 18.07.2005.a. kinnitatud Estonia pst.5 ruumide eksplikatsioon ja inventariseerimisjoonised. Omanikud on nimetatud eksplikatsioonide ja inventariseerimisjoonistega tutvunud ja ei soovi nende lisamist käesolevale lepingule.

2.2.            Omaniku I esindaja avaldab ja kinnitab, et tema volitus on kehtiv ega ole esindatava poolt tagasi võetud ning et ta omab kõiki õigusi käesoleva lepingu sõlmimiseks esindatava nimel vastavalt Tallinna Linnavalitsuse … oktoobri 2005 korraldusele nr …

2.3.            Omaniku II esindajad avaldavad ja kinnitavad, et nende kui Omaniku II juhatuse liikmete esindusõigus on kehtiv, neid ei ole juhatusest tagasi kutsutud ning nad omavad kõiki õigusi käesoleva lepingu sõlmimiseks esindatava nimel vastavalt ainuosaniku otsusele _____.

2.4.            Omaniku III esindaja avaldab ja kinnitab, et tema kui Omaniku III juhatuse liikme esindusõigus on kehtiv, teda ei ole juhatusest tagasi kutsutud ning ta omab kõiki õigusi käesoleva lepingu sõlmimiseks esindatava nimel vastavalt nõukogu koosoleku protokollile ____.

2.5.            Pandipidaja esindajad avaldavad ja kinnitavad, et nende esindusõigus on kehtiv, neid ei ole juhatusest tagasi kutsutud ja pandipidaja on nõus lepingu eseme jagamisega reaalosadeks nii, et pant jääb edaspidi koormama OÜ Filuko Gruppile kuuluvat jagamise teel tekkivat ehitist Tallinn Estonia pst.5 (administratiivhoone).

2.6.            Notari poolt on eelpooltoodud asjaoludest kontrollitud alljärgnevad:

* Lepingu esemete kuulumine Omanikele  ja nende omandamise õiguspärasus – Omanike suulise avalduse, Omanike poolt esitatud:

1) Tallinna Linnavalitsuse korralduse nr 611-k välja antud 18.04.1994.a. ärakirja alusel.

2) Tallinna notar Tiit Sepp´a poolt 30.08.2002.a. notari ametitoimingute raamatu nr 9130 all registreeritud   Pandi kustutamise avaldus, ehitise mõttelise osa müügileping, pandileping ja garantiileping“ algärakirja alusel.

3) Tallinna notar Tea Türnpuu poolt 18.07.2002.a. notari ametitoimingute raamatu nr 5126 all registreeritud Ostu-müügilepingu  algärakirja alusel.

4) Asjaolu, et on võimalik ehitise reaalosadeks jagamine- Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti kirjade 03.03.2003.a. nr./2-3/03/373 ja 24.05.2005.a. nr /2-3/1699 alusel;

5)riiklikust ehitisregistrist ___.10.2005. a. tehtud elektroonilise väljatrüki alusel.

*Omanik I esindaja volitused esitatud volikirja algärakirja alusel

 

3.      Omanike kokkulepe lepingu eseme kaasomandi lõpetamiseks ja reaalosadeks jagamiseks

3.1. Omanikud on kokku leppinud lõpetada lepingu eseme koosseisu kuuluvate administratiivhoone ja büroohoone kaasomand ning Pandipidaja annab selleks oma nõusoleku.

3.2.  Omanikud jagavad lepingu eseme alljärgnevalt:

3.2.1. Harjumaa Tallinna linn Estonia pst.5 ehitis koos selle oluliste osade ja päraldistega, mille koosseisu kuulub viie (5) korruseline administratiivhoone, ehitisregistri koodiga 120263479, ehitisealuse üldpinnaga 642m², suletud netopinnaga 2393,8 m² läheb OÜ Filuko Grupp omandisse ja hakkab talle kuuluma ainuomandina.

3.2.2. Harjumaa Tallinna linn Estonia pst.5A ehitise koos selle oluliste osade ja päraldistega, mille koosseisu kuulub viie (5) korruseline administratiivhoone, ehitisregistri koodiga 120263599, ehitisealuse pinnaga 1184m², suletud netopinnaga 4126,4 m² , jagavad Tallinna Linn ja TBB Liisingu AS korteriteks ja mitteeluruumideks vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud plaanidele ja eksplikatsioonidele alljärgnevalt :

3.2.2.1. Tallinna Linnale hakkab reaalosana kuuluma esimesel, teisel, kolmandal, neljandal ja viiendal  (1., 2., 3., 4., 5.) korrusel asuv mitteeluruum nr 2, mitteeluruumide pinnaga 2796,6m², ning selle juurde kuuluva 27966/34158 mõttelise osaga ehitisest;

3.2.2.2. Tallinna Linnale hakkab reaalosana kuuluma kolmandal (3.) korrusel asuv mitteeluruum nr 3, mitteeluruumide pinnaga 575,1m²  ning selle juurde kuuluva 5751/34158 mõttelise osaga ehitisest;

3.2.2.3. TBB Liisingu aktsiaseltsile hakkab reaalosana kuuluma esimesel (1.) korrusel asuv korter nr 1, eluruumide pinnaga 44,1m², ning selle juurde kuuluva 441/34158 mõttelise osaga ehitisest.

3.3. Omanikud lepivad kokku, et Omanikud saavad vastavalt punktis kolm kaks (3.2.) toodud jagamise tulemusel tekkinud ehitise, korterite ja mitteeluruumide ainuomanikeks käesoleva lepingu notariaalse tõestamise hetkest.

3.4.Omanikud on nõus reaalosadeks jagamise tulemusel tekkivate ehitiste, korterite ja  mitteeluruumide ning nende juurde kuuluvate mõtteliste osade suuruste vähenemise või suurenemisega vastavalt käesolevale lepingule ja nad on ehitise jagamisel toimunud jaotuse tulemusel oma osa  kaasomandist nii koguseliselt kui väärtuseliselt täielikult kätte saanud ja ei oma mingeid  pretensioone üksteisele.

3.5. Omanik I hindab talle kuuluva jagatava osa väärtuseks kakskümmend miljonit (20 000 000) krooni, Omanik II hindab talle kuuluva jagatava osa väärtuseks kakskümmend miljonit (20 000 000) krooni, Omanik III hindab talle kuuluva jagatava osa väärtuseks seitsesada tuhat (700 000) krooni.

 

4.      Omanike avaldus notarile riiklikusse ehitisregistrisse kande tegemiseks

4.1.Omanikud paluvad käesoleva lepingu tõestanud notaril teha alljärgnevad kanded riiklikusse ehitisregistrisse:

4.1.1. Estonia pst 5 Tallinn, Harjumaa  asuv ehitis, ehitisregistrikoodiga 120263479  jääb OÜ Filuko Grupp ja seda jääb koormama pant Balti Finantseerimisasutuste AS, registrikood 10716509, asukoht Tallinn kasuks;

4.1.2.      Estonia pst 5A Tallinn, Harjumaa  asuv ehitis, ehitisregistrikoodiga 120263599, jääb reaalosadena kuuluma Tallinna Linnale ja TBB Liisingu AS-le alljärgnevalt :

  • korter nr 1, eluruumide pinnaga 44,1m² koos selle juurde kuuluva 441/34158 mõttelise osaga ehitisest TBB Liisingu AS-le , registrikood 10570483, asukoht Tallinn;
  • mitteeluruum nr 2, mitteeluruumide pinnaga 2796,6m² koos selle juurde kuuluva 27966/34158 mõttelise osaga ehitisest Tallinna Linnale;
  • mitteeluruum nr 3, mitteeluruumide pinnaga 575,1m² koos selle juurde kuuluva 5751/34158 mõttelise osaga Tallinna Linnale.

 

5.            Omanike kokkulepe avalduse esitamiseks riiklikust ehitisregistrist kande kustutamiseks

5.1. Omanikud on kokku leppinud, et ehitis, ehitisregistri koodiga nr 101030711 kustutatakse riiklikust ehitisregistrist ja nad kohustuvad esitama vastavasisulise avalduse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates käesoleva lepingu sõlmimisest.

 

6.            Notariaalakti tõestaja poolt osalejatele antud selgitused

 

6.1.      Kooskõlas Tõestamisseaduse §§ 18 ja  21 sätestatule on notari kohustuseks selgitada välja osalejate tahe ja õiguslikult korrektseks tehinguks olulised asjaolud. Käesoleval juhul on notaril olnud võimalik kontrollida Omanike käsutusõiguse olemasolu lepingu esemete suhtes ainult omanike avalduste, millised on kajastatud ka käesolevas notariaalaktis ja omanike poolt lepingu tõestanud notarile esitatud lepingu esemete omandamist tõendavate notariaalaktide alusel. Notariaalaktis nimetatud riikliku ehitisregistri andmetel on vaid informatiivne ja statistiline tähendus, seega ei ole ehitisregistri näol tegemist avaliku usaldatavusega registriga, millele oleks käesoleva notariaalakti tõestaja saanud tugineda eelnimetatud käsutusõiguse olemasolu kontrollimisel. Vaatamata siinnimetatud selgitusele nõuavad käesoleva notariaalakti osalejad selle tõestamist notari poolt.     

 

7.            Originaal ning algärakirjade ja ärakirjade väljastamine

7.1.      Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.

7.2.      Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Omanikele ja Pandipidajale notariaalakti algärakirjad.

 

8.            Lepingu sõlmimisega seotud kulud

8.1.      Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasuvad Omanikud vastavalt neile kuuluva osa suurusele.

8.2.      Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada.

 

Notari tasu lepingu tõestamisel on 41 700 krooni (tehinguväärtus kaasomandi lõpetamisel 40 700  krooni, notari tasu seaduse § 3, 5, 19, 22 ja 23 p 2,24).

Notari tasu registriseisu tõendi välja andmisel on 75 krooni (notari tasu seaduse § 31 p 18).

 

Notari tasu kokku         41 775,00  krooni.

Käibemaks                     7 519,50 krooni.

Koos käibemaksuga     49 294,50 krooni.

                

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade kinnitamise tasu järgmiselt: iga ärakirja esimene lehekülg 23.60 krooni ja sellele järgnev lehekülg 5.90 krooni (notari tasu seaduse § 31 p 17).

 

Käesolev notariaalakt on  osalejatele nende nõusolekul akti tõestaja poolt suuliselt tõlgitud eesti keelest vene keelde (kusjuures osalejad avaldasid, et nad valdavad vene keelt ja nad loobuvad seetõttu notariaalakti ettelugemisest eesti keeles), antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul osalejate poolt omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid notariaalaktis viidatud dokumentide ettelugemisest, tõlkimisest ja lisamisest käesolevale lepingule.

 

 

Omaniku 1 esindaja

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                 allkiri

 

Omaniku II  esindaja

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                 allkiri

 

Omaniku III  esindaja

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                 allkiri

 

Pandipidaja  esindaja

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                 allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär