Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline Abi sadamte maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas" (2002/EE/16/P/PA/008) 27. veebruari 2003 kaasfinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2005 korraldus number 1997
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. oktoober 2005 nr  1997-k

 

 

Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) 27. veebruari 2003 kaasfinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnis Paltsule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 124 “Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise kord“ § 6 lg 3 ning tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. veebruaril 2003 sõlmitud ISPA projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) kaasfinantseerimise lepingu punktist  5.1:

 

 

1.    Kiita heaks juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Tallinna Linna vahel 27. veebruaril 2003 sõlmitud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) kaasfinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe projekt.

2.    Volitada Tallinna linna nimel punktis 1 nimetatud muudatuste kokkuleppele alla kirjutama linnapead Tõnis Paltsu.

3.    Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Rahandusministeeriumile ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

4.    Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2005

korralduse nr 1997-k      

LISA

 

Lisa 2 ISPA projekti kaasfinantseerimise lepingule 27.02.2003

 

 

 

Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) 27. veebruari 2003 kaasfinantseerimise lepingu

MUUDATUSTE  KOKKULEPE

 

Käesolev Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) kaasfinantseerimise lepingu muudatuste kokkulepe (edaspidi Kokkulepe) on sõlmitud           

 

Eesti Vabariigi (edaspidi Riik), keda esindab Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 1999 määrusega nr 412 kinnitatud "Rahandusministeeriumi põhimääruse" alusel rahandusminister Aivar Sõerd

 ja

Tallinna Linna (edaspidi Kaasfinantseerija), keda esindab Tallinna põhimääruse alusel linnapea Tõnis Palts,

keda nimetatakse edaspidi eraldi Pool või koos Pooled,

võttes arvesse et,

            Eesti Vabariigi ja BCEOM French Engineering Consultants vahel on 3. augustil 2004 sõlmitud teenuste leping kogusummas 1 921 030,00 eurot (30 057 588 Eesti krooni);

            Kaasfinantseerija on vastavalt lepingu punktile 1.1 seisuga 1. mai 2005 teostanud Arvelduskontole kõik kaasfinantseerimise maksed vastavalt lepingu 14. juuli 2004 lisas 1 toodud Tallinna Linna maksegraafikule  kokku summas  11 891 446,40 Eesti krooni,

leppisid kokku viia Poolte vahel 27. veebruaril 2003 sõlmitud ISPA projekti “Tehniline abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) kaasfinantseerimise lepingusse (edaspidi: Leping) sisse järgmised muudatused:

  1. Lepingu edasiseks elluviimiseks ei kohaldata alates käesoleva kokkuleppe sõlmimise hetkest Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määrust nr 169 “Välisabi taotlemise, kasutamise, järelevalve ning hindamise kord“, selle asemel lähtutakse struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määrusest nr 124 “Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise kord“, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Euroopa Liidu nõukogu määrustest nr 1164/94 ning 1831/94.

2.      Lepingu punktis 1.2 muudetakse teine lause alljärgnevalt:

“Kaasfinantseerija finantseerib projekti 6 011 517,60 Eesti krooni ulatuses, millest kaasfinantseerimise vahendid moodustavad 5 915 726,84 Eesti krooni ja kaasfinantseerimise vahenditelt teenitud intressid 95 790,76 Eesti krooni, millele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale seadusele.“

3.      Lepingu punkti 1.3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

            “1.3. Eesti Vabariigis 1. mail 2004 jõustunud käibemaksuseaduse kohaselt kuulub kaasfinantseerimine ja välisabi korras saadud raha eest soetatud kaup või saadud teenus käibemaksustamisele, millest tulenevalt Kaasfinantseerija kohustuste osa suureneb projekti raames summani 11 421 883,44 Eesti krooni (käibemaks summas 5 410 365,84 Eesti krooni).“

4.      Lepingut täiendatakse punktiga 1.4 ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“1.4. Tulenevalt antud projekti raames kõrvalkohustuste tekkimisest summas 163 182,00 Eesti krooni, suureneb Kaasfinantseerija osa projekti raames täiendavalt 146 416,19 Eesti krooni võrra summani 11 568 299,63 Eesti krooni. Riik lisab täiendavalt kõrvalkohustuste täitmiseks Arvelduskontole vahendeid summas 16 765,81 Eesti krooni. Riik kohustub teostama makse kõrvalkohustuste tasumiseks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul muudatuste kokkuleppe allkirjastamisest.“

  1. Lepingu punkti 2.8 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:                            

“2.8 Järgneva maksetaotluse esitamisel võtab riik arvesse täiendavalt Euroopa Komisjoni vahenditelt teenitud intressid summas 146 416,19 Eesti krooni ning asendab projekti maksetaotluste kaasfinantseerimise abikõlbulike kulude väljamaksmisel kaasfinantseerimise vahendid Euroopa Komisjoni vahenditelt teenitud intressidega.“

6.      Lepingut täiendatakse punktiga 2.9 ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“2.9. Riik tagastab Kaasfinantseerijale (Kaasfinantseerija näidatud arvelduskontole) hiljemalt 10 päeva enne järgneva töövõtja(te) poolt esitatud arve maksetähtaega tema valduses olevad kaasfinantseerimise vahendid järgneva töövõtja(te) poolt esitatud arve käibemaksusumma tasumiseks Kaasfinantseerija poolt summas 2 164 146,00 Eesti krooni ning Kaasfinantseerija poolt vastavalt Finantsmemorandumi ja Eesti Vabariigi ja BCEOM French Engineering Consultants vahel 3. augustil 2004 sõlmitud teenuste lepingust tulenevate summade erinevusele liigselt tasutud summa  469 562,80  Eesti krooni.“ 

7.      Lepingut täiendatakse punktiga 2.10 ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“2.10. Kaasfinantseerija saadab Riigile teatise käibemaksukohustuse täitmise kohta 10 päeva jooksul pärast järgneva töövõtja(te) poolt esitatud arve käibemaksusumma tasumist Maksu- ja Tolliametile.“

8.      Käesoleva Kokkuleppe muudatuste tekst on koostatud eesti keeles kahes samasugust juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

9.      Käesoleva Kokkuleppe muudatused on alla kirjutatud mõlema Poole poolt ….. oktoobril 2005 ning jõustuvad Kokkuleppe muudatuste allakirjutamise hetkest.

 

Eesti Vabariik:                                      Tallinna linn:

 

Rahandusministeerium                          

Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn                       Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

 

Aivar Sõerd

Tõnis Palts

Rahandusminister

Tallinna linnapea

“…“ oktoober 2005

“…“ oktoober 2005

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär