Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Eno Saare´ele
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2005 korraldus number 1991
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. oktoober 2005 nr  1991-k

 

 

Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Eno Saar`ele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 62 lg 1 p 1,  Ühistranspordi seaduse § 5 lg 1 p 8 ja lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 8 ja § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.10 ja 2.1.22  ning Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määrusega nr 48 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi pilootprojekti Tallinn-Viimsi sõidupiletite hindade heakskiitmine ja sõidu eest tasumise korra kehtestamine“:

 

 

1. Kiita heaks Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitav lepingu projekt vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Eno Saar`t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Viimsi vallale ja Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoober 2005

korralduse nr 1991-k      

LISA

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Viimsi valda ühendava maakonnaliini rahastamiseks

 

Tallinnas, ... . oktoobril 2005

Arvestades, et

 

1. Tallinna linna ja Viimsi valla elanike huvide arvestamise ja ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ning sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriume.

 

2. Tallinna linn, Viimsi vald ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktide 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21 alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad tagada ülalnimetatud eesmärkide saavutamist läbi Tallinna linna ja Viimsi valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamise Tallinna linna ja Viimsi valla poolt.

 

3. Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil Ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4. Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

ja võttes arvesse, et

 

5. Tallinna Linnavolikogu on võtnud vastu 08. septembri 2005 määruse nr 48 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi pilootprojekti Tallinn-Viimsi sõidupiletite hindade heakskiitmine ja sõidu eest tasumise korra kehtestamine“.

 

6. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 1 lg 1 järgi on heaks kiidetud sõidupiletite hinnad ja kehtestatud sõidu eest tasumise kord Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi pilootprojekti autobussiliinidel.

 

7. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 2 punkt 1  sätestab Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaardi. Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaart on elektrooniline sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita pilootprojekti 1. ja 2. tsooni liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul.

 

8. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 2 punkti 4 kohaselt moodustavad pilootprojekti 1. ja 2. tsooni kokku Tallinna linna  ja Viimsi valla haldusterritooriumid, 1. tsooniks nimetatakse Tallinna linna ja 2. tsooniks Viimsi valda.

 

9. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus on Viimsi vallale esitanud pilootprojekti Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu loomiseks.

 

10. Preambula punktis 9 nimetatud pilootprojekti kohaselt moodustavad Tallinna linn 1. ja Viimsi vald 2. tsooni.

 

11. Viimsi Vallavolikogu 14. juuni 2005 otsuse nr 41 “Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina“ punktidega 1 ja 2 pidas Viimsi vald vajalikuks luua Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem ja liinivõrk ning kiita heaks preambula punktis 9 nimetatud pilootprojekt.

 

12. Viimsi Vallavalitsus on Ühistranspordiseaduse § 5 ja preambula punktis 11 nimetatud otsuse alusel kehtestanud 12. augustil 2005.a määruse nr  42 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord Viimsi vallas“.

 

13. Preambula punktis 12 nimetatud määruse punkti 2.1.3 kohaselt tõendab Viimsi vallas ühtse piletisüsteemi sõidukites sõiduõigust Tallinn-Viimsi ühiskaart, milleks on 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart ning 1. ja  2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart.

 

14. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

15. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse Ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

16. Tallinna linn, Viimsi vald ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus leiavad, et preambula punktis 1 nimetatud eesmärkide ning punktides 7 ja 13 nimetatud ühiskaartide efektiivse müügikorralduse tagamiseks on vajalik, et nimetatud ühiskaartide müüki korraldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus.

 

sõlmisid

 

Viimsi vald (edaspidi: Viimsi),  valla põhimääruse  ja vallavolikogu 14. juuni 2005  otsuse  nr 41 punkti 4  alusel  tegutseva  vallavanem  Enn Sauisikus

 

ja

 

Tallinna linn (edaspidi: Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse …..oktoobri 2005 korralduse nr ……-k alusel Tallinna linna esindaja Transpordiameti juhataja Eno Saare isikus

 

ja

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi: Keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21, volikirja alusel tegutseva tegevdirektori  Pärt Põldemaa  isikus,

 

edaspidi koos: Lepinguosalised või eraldi: Lepinguosaline,

 

käesoleva lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

 

1.         Lepingu eesmärk

 

1.1       Lepingu eesmärgiks on Tallinna linna ja Viimsi valla elanike huvide, sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasuste ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajaduse arvestamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriumite vahel.

1.2              Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

1.2.1    rahastatakse Lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt;

1.2.2    korraldab Tallinn-Viimsi ühiskaartide müüki Keskus.

2.         Rahastamine

2.1              Viimsi ja Tallinn võtavad endale kohustuse ühiselt rahastada Viimsi ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi: Ühisliinid).

2.2              Ühisliinide Viimsi poolt rahastatav osa 2005. aastal on 617 203 (kuussada seitseteist  tuhat kakssada kolm) krooni.

2.2.1        Lepinguosalised täpsustavad, et Lepingu punktis 2.2 nimetatud summa koosneb Ühisliinide kuludest Viimsi haldusterritooriumil 2005. aastal summas 777 203 (seitsesada seitsekümmend seitse tuhat kakssada kolm) krooni, millest on maha arvatud Lepingu preambula punktis 5 nimetatud määruse §-ga 5 ja 7 sätestatud sõidusoodustuste tõttu Tallinn- Viimsi ühiskaardi müügist saadud tulude vähenemine Viimsile 160 000 (ühesaja kuuekümne tuhande) krooni ulatuses.

2.3              Viimsi korraldab Lepingu punktis 2.2 nimetatud summa tasumise Tallinnale alljärgnevalt:

2.3.1        hiljemalt 20. oktoobriks 2005 kakssada üheksakümmend kuus tuhat kakssada üheksakümmend kolm  (296 293)  krooni;

2.3.2        hiljemalt 20. novembriks 2005 ükssada viiskümmend üheksa tuhat kuussada viiskümmend viis (159 655) krooni;

2.3.3        hiljemalt 20. detsembriks 2005 ükssada kuuskümmend üks tuhat kakssada viiskümmend viis (161 255) krooni;

2.4              Lepinguosalised võivad kirjalikus vormis kokku leppida Ühisliinide täiendavas rahastamises.

3.         Ühisliinid

 

3.1              Ühisliinid ja nende liikumistee on määratud kindlaks Lepingu punktides 7.1.1 ja 7.1.2.

3.2              Ühisliini sõiduplaani (edaspidi: Sõiduplaan), sealhulgas Ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.3              Lepingu punktis 3.2 nimetatud Sõiduplaani muutmise  vajaduse korral esitab Lepinguosaline Sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele Lepinguosalistele. Lepinguosalised kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates Sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.4              Kui Keskus Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta, jätab Tallinn Sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui  Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Viimsi, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused ning põhjendab Viimsi seiskohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme 7 kalendripäeva jooksul arvates Viimsilt muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest.

3.5              Kui Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab Keskus, kuid teised Lepinguosalised ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Keskuse ettepaneku saamisest, kui Keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et Sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.6              Tallinn võib jätta Lepinguosaliste esitatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel Sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud Sõiduplaan tooks Tallinnale seoses Ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning Lepingosalised ei lepi vastavalt Lepingu punktile 2.4 kokku Ühisliini täiendavas rahastamises.

4.         Ühiskaardi müük

4.1              Keskus korraldab Tallinn- Viimsi ühiskaardi müüki Keskuse ja Harju Maavalitsuse vahel 29. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punkti 2.1.13 alusel. Lepinguosalised täpsustavad, et Keskus korraldab:

4.1.1        Tallinna Linnavolikogu 08. septembri 2005 määruse nr 48 “Harjumaa ühistranspordi ühtse pileti-süsteemi pilootprojekti Tallinn-Viimsi sõidupiletite hindade heakskiitmine ja sõidu eest tasumise korra kehtestamine“  § 3  sätestatud Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaartide müüki.

4.1.2        Viimsi Vallavalitsuse 12.augusti 2005 määruse nr  42 punktis 2.1.3 nimetatud Tallinn-Viimsi ühiskaartide müüki.

4.2       Lepingu punktides 4.1.1 ja 4.1.2 sätestatud ülesandeid täites juhindub Keskus Lepingust ja Lepingu punktis 4.1.1 ja 4.1.2 nimetatud määrustest.

4.3       Ühiskaardi müügi tulust, millest on maha arvatud Keskusele seoses Lepingu punktides 4.1.1 ja 4.1.2 sätestatud ülesannetega seotud kulud,  kuulub Tallinnale viiskümmend seitse (57) protsenti ning Viimsile nelikümmend kolm (43) protsenti.

4.4              Lepingu punkti 4.3 kohaselt Tallinnale kuuluva Ühiskaardi müügi tulu osa tasub Keskus Tallinnale hiljemalt kaheksandal (8) kuupäeval pärast müügiperioodi lõppu. Lepinguosalised käsitlevad müügiperioodina käesoleva punkti tähenduses kalendrikuud.

4.5              Lepingu punkti 4.3 kohaselt Viimsile kuuluva Ühiskaardi müügi tulu osa jätab Keskus endale ja kasutab seda Keskuse ja Viimsi vahel 23. augustil 2005 sõlmitud halduslepingust ja halduslepingu alusel kinnitatud tegevuskavast tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.         Aruandlus ja teavitamine

5.1              Tallinn esitab teistele Lepinguosalistele hiljemalt iga kuu 10. päevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul Lepingu punktis 7.5  nimetatud kohustuse täitmise kohta.

5.2              Tallinn annab Lepingu punktis 5.1 nimetatud aruande ning Lepingu punktis 7.5  nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste Lepinguosaliste taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

5.3       Tallinn esitab teistele Lepinguosalistele  hiljemalt 20. detsembriks 2005  ülevaate Lepingu punktis 7.5 nimetatud kohustuse täitmisest, teiste Lepinguosaliste poolt Ühisliinide rahastamisest ja muudest olulistest asjaoludest. Tallinn teeb vajadusel nimetatud ülevaates omapoolsed ettepanekud Ühisliinide, nende rahastamise ja Sõiduplaani muudatusteks.

5.4       Teised Lepinguosalised võivad Tallinnalt nõuda teavet Lepingu punktis 7.5  nimetatud kohustuse täitmise ja muude nimetatud kohustusega seotud asjaolude kohta ning asjakohaste dokumentide esitamist.

5.5              Keskus esitab teistele Lepinguosalistele aruande Lepingu punktis 4.1 sätestatud ülesande täitmisest ning Lepingu punktis 4.3  nimetatud  tuludest,  kuludest ja Tallinnale  ja Viimsile kuuluvatest summadest hiljemalt  8. kuupäeval pärast Lepingu punktis 4.4 nimetatud müügiperioodi lõppu.

5.6              Lepinguosalised peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist Lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest. 

6.         Lepingu tähtaeg ja jõustumine

6.1       Leping on sõlmitud tähtajalisena ja kehtib kuni 31. detsembrini 2005.

6.2       Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eesti keelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Viimsile ja üks (1)  Keskusele.

6.3              Leping jõustub allakirjutamisest.

7.         Rakendussätted

7.1       Lepingu punktis 2.1 nimetatud Ühisliinideks on:

7.1.1    Viru keskus - Viimsi haigla (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Ranna tee, Aiandi tee, Nelgi tee, Aiandi tee, Randvere tee), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 1A sõiduplaanis 1A liiniks;

7.1.2    Viru keskus - Muuga (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Randvere tee, Muuga tee), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 38 sõiduplaanis 38 liiniks.

7.2              Lepinguosalised käsitlevad Lepingu punktides 7.1.1 ja 7.1.2 nimetatud 23. augustil 2005 Keskuse poolt kooskõlastatud ning Tallinna Transpordiameti poolt  kinnitatud liinide 1A ja 38 laupäeva ja pühapäeva sõiduplaane ning 28. septembril 2005 Keskuse poolt kooskõlastatud ning Tallinna Transpordiameti poolt  kinnitatud liinide 1A ja 38 tööpäeva sõiduplaane (edaspidi: Esialgsed Sõiduplaanid) kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.3              Viimsi kooskõlastab Lepingu punktis 7.2 nimetatud Esialgsed Sõiduplaanid kümne (10) tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest või esitab sama tähtpäeva jooksul oma ettepanekud Esialgsete Sõiduplaanide muutmiseks. Tallinn võib Viimsi ettepanekuid mitte arvestada ning peab sel juhul esitama Viimsile oma kirjalikud põhjenduse seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Viimsi ettepaneku saamisest.

7.4    Tallinn ja Viimsi tagavad, et enne Lepingu ja Lepingu punktides 4.1 ja 4.2 nimetatud määruste jõustumist õiguspäraselt soetatud, Lepingu punktides 4.1 ja 4.2 nimetatud ühiskaartidega samaväärse sõiduõiguse andvad sõiduõigust tõendavad dokumendid kehtivad vastavalt nimetatud dokumentide soetamise tingimustele.

7.5       Tallinn tagab Ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt Lepingu punktis 3.2 nimetatud Sõiduplaanile.

7.6              Tallinn ei ole kohustatud järgima Lepingu punktis 7.5 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Viimsi haldusterritooriumil.

7.7        Viimsi tagab Lepingu punktis 7.5  nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.7.1        Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Viimsi haldusterritooriumil;

7.7.2        Lepinguosaliste teavitamise Ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Viimsi haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt 35 päeva.

7.8              Lepingu punktides 2.1, 4, 5 ja 7.5 sätestatud kohustusi kohaldatakse alates 29. augustist 2005. Kui Lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on käesoleva punkti alusel saabunud, ei ole Lepinguosaline viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse viie (5) tööpäeva jooksul arvetes Lepingu punkti 6.3 kohaselt Lepingu jõustumisele järgnevast päevast.

7.9       Lepinguosalised alustavad Lepingu jõustumisel läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida Lepinguosaliste vahel tähtajatu või tähtajaline leping, mis reguleeriks Lepinguosaliste vahelisi suhteid seoses Ühisliinide rahastamise ja  ühiskaartide müügi korraldamisega ning mis jõustuks alates 01. jaanuarist 2006.

 

8.         Lepinguosaliste andmed:

 

Viimsi vald

Tallinna linn

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Registrikood  75021250

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 80213342

Nelgi tee 1, Viimsi vald,

74001, Harjumaa

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Rävala pst 8, C-110

10143, Tallinn

Telefon: 6066 860

Telefon: 640 4618

Telefon: 640 6780

Faks: 6066 800

Faks: 640 4617

Faks: 640 6789

e-post: info@viimsivv.ee

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post: info@harjuytk.ee

Hansapank

a/a 221010936477

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220028916014

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngas

peaspetsialist

Gunnar Hannus

tegevdirektor

Pärt Põldemaa

telefon 6 066 827; 5052086

telefon 640 4614

telefon 640 6781

e-post: indrek@viimsivv.ee

e-post: gunnar.hannus@tallinnlv.ee.

 

 

 

 

 

 

 

.................................                           .................................               ........................................

 

Viimsi vald                                          Tallinna linn                            MTÜ Harjumaa

                                                          Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär