Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 korralduse nr 2175-k "Tulika tn 26/Ülase tn 5 maa tagastamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2005 korraldus number 1974
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. oktoober 2005 nr 1974-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 korralduse nr 2175-k “Tulika tn 26/Ülase tn 5 maa tagastamine“ muutmine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 2 p 4, § 6 lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58 , Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Riikliku ehitisregistri 08.09.2005 elektroonilisest väljatrükist, täiendavast pärimisõiguse tunnistusest 5. septembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 9186 ja maa tagastamise toimiku nr 9918 materjalidest:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 korralduse nr 2175-k “Tulika tn 26/Ülase tn 5 maa tagastamine“ pealkirja, tunnistada kehtetuks punkt 1.3, muuta punkte 1.7, 2, 3, 4, lisada punktid 3.1 ja 3.2 ning sõnastada need alljärgnevalt:

1.1  “Tulika tn 26/Ülase tn 5 maa osaline tagastamine“;

1.2  “Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 korralduse nr 2175-k punkt

1.3.“;

1.3  “1.7 Aime Püü, i.k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 712/10000 mõttelises

osas;“;

1.4  “2. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 1 nimetatud isikutele 9293/10000

mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 08.09.2005 elektroonilisele väljatrükile.“;

1.5  “3. Mitte tagastada endise kinnistu nr 824 maa-ala suurusega 51,5 m2, kuna õigusvastaselt

võõrandatud maal asuvad teisele isikule kuuluvad ehitised ning maa kuulub ehitiste juurde teenindamiseks vajaliku maana.“;

1.6  “3.1 Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning

kompenseeritava maa maksumuse määramist.“;

1.7  “3.2 Punktis 1 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa

tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 185 (ükssada kaheksakümmend viis) krooni ja 90 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401 alljärgnevalt:

3.2.1 Valentina Dmitrijeva – 19 (üheksateist) krooni ja 25 senti;

3.2.2 Carri Ginter – 31 (kolmkümmend üks) krooni ja 50 senti;

3.2.4 Aili Kurnim – 14 (neliteist) krooni ja 15 senti;

3.2.5 Helje Kütt – 19 (üheksateist) krooni ja 35 senti;

3.2.6 Anne Mitt – 19 (üheksateist) krooni ja 30 senti;

3.2.7 Aime Püü – 14 (neliteist) krooni ja 25 senti;

3.2.8 Toomas Rohtjärv – 19 (üheksateist) krooni ja 45 senti;

3.2.9 Vello Soosalu – 34 (kolmkümmend neli) krooni ja 45 senti;

3.2.10 Tiina Troðkin – 14 (neliteist) krooni ja 20 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.“;

1.8  “4. Maa omanikel:

4.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

4.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.“.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Valentina Dmitrijevale, Carri Ginterile, Aili Kurnimile, Helje Küttile, Anne Mittile, Aime Püüle, Toomas Rohtjärvele, Vello Soosalule, Tiina Troðkinile ja Galina Oreshkinale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär