Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saku valda kalmistu rajamiseks heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 korraldus number 1942
Redaktsiooni kehtivus:12.10.2005 - 28.02.2007

KEHTETU:

Tlv 28.02.2007 k nr 357

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 1942-k

 

 

Saku valda kalmistu rajamiseks heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna Kalmistute arengusuundadega aastani 2012:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppe projekt Saku valla territooriumile kaasaegsetele nõuetele vastava uue kalmistu rajamiseks.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Kommunaalametile, Keskkonnaministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Saku Vallavalitsusele ja  Maanteeametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoober 2005

korralduse nr 1942-k

LISA

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE  PROJEKT

 

. oktoober 2005

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Jüri Ratas, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse    ………….. 2005 korralduse nr    k alusel, Saku Vallavalitsus, keda esindab vallavanem Sven Kesler, Keskkonnaministeerium, keda esindab kantsler Annika Velthut ja Kaitseministeerium, keda esindab asekantsler Martin Hurt, edaspidi eraldi nimetatud Pooled, sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud Kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

1. Kokkuleppe eeldus:

1.1 Pooled usuvad, et nad saavad vastastikku kasu Kaitseministeeriumi ettepanekul Saku Vallavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringust, mille eesmärgiks on Saku vallas, Männiku külas, Männiku linnaku maaüksuse ning Viimsi metskonna maatükkide maa sihtotstarbe osaline muutmine ja ehitusõiguse määramine sõjaväelinnaku ning kalmistu rajamiseks Saku valla territooriumile. Detailplaneeringuga lahendatakse kergliiklustee rajamine ja vajadusel ühistranspordi ümberkorraldamine.

1.2 Pooled on väljendanud vastastikust tahet üksteist täiendades ühendada oma jõud, et saavutada vastavad eesmärgid käesoleva heade kavatsuste kokkuleppe allkirjastamise kaudu.

1.3 Saku Vallavalitsus, Kaitseministeerium ja Tallinna linn soovivad käesoleva kokkuleppega reguleerida suhteid detailplaneeringu koostamise tööde korraldamisel, kulude katmiseks erinevate finantsallikate kaasamisel ja valminud rajatiste hilisemal kasutamisel.

2. Pooled lepivad kokku järgnevates toimingutes:

2.1 Võttes arvesse eespool nimetatud eelduseid, lepivad Tallinna linn, Keskkonnaministeerium, Saku Vallavalitsus ja Kaitseministeerium kokku Saku valla territooriumile sõjaväelinnaku, kalmistu ja kergliiklustee rajamises.

2.2 Planeeritava kalmistu ala detailplaneeringu tellija ja finantseerija on Tallinna linn, sõjaväelinnaku detailplaneeringu menetleja ja finantseerija on Kaitseministeerium. Planeeringute menetlemine toimub tihedas koostöös osapoolte huvisid arvestades.

2.3 Saku Vallavalitsus tellib ja rahastab 2005. aastal transpordivoogude uuringu, et selgitada välja jalakäijate liiklemise tegelik olukord Saku – Männiku – Tallinn teelõigul ja määrata kindlaks kergliiklustee rajamise ja ühistranspordi ümberkorraldamise vajadusest tulenevad tegevused.

2.4 Tallinna linn ja Saku Vallavalitsus lahendavad omavahel ühistranspordi ümbersuunamise vajadusest tulenevad muudatused ja lepivad kokku nende rahastamises.

2.5 Tallinna linn ehitab välja valgustatud kergliiklustee lõigul Tallinn - Tammemäe.

2.6 Rajatav kergliiklustee antakse pärast valmimist Saku valla bilanssi.

2.7 Tallinna linn ja Keskkonnaministeerium jätkavad koostööd  Liiva kalmistu territooriumi laiendamiseks, liites sellega vahetult külgnevad riigi omandis olevad reservmaa tükid Viljandi mnt ja Kalmistu tee ääres.

2.8 Sõlmitavast kokkuleppest tulenevalt Keskkonnaministeerium rahalisi kohustusi ei kanna.

2.9 Käesolev heade kavatsuste kokkulepe on sõlmitud ja jõustunud   ……….oktoobril  2005.

 

Käesolev heade kavatsuste kokkulepe on koostatud neljas eksemplaris, millest pooled saavad ühe eksemplari.

 

……………

Jüri Ratas

Tallinna linn

……………….

Annika Velthut

Keskkonnaministeerium

………………

Sven Kesler

Saku Vallavalitsus

………………..

Martin Hurt

Kaitseministeerium

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär