Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste protokolli heakskiitmine ja volituste andmine (Toivo Promm)
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 korraldus number 1935
Redaktsiooni kehtivus:12.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 1935-k

 

 

Heade kavatsuste protokolli heakskiitmine ja volituste andmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 44 lg 1 p 2, § 78 lg 3, § 79 lg 1 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna Linnavalitsuse, Harju Maavalitsuse, Veeteede Ameti, aktsiaseltsi TALLINNA SADAM, aktsiaseltsi TALLINK, Silja Line Eesti Aktsiaseltsi ja aktsiaseltsi NORDIC JETLINE vahel sõlmitav heade kavatsuste protokoll Tallinna lahte läbivatele kiirlaevadele optimaalsete kiiruste ja kursside leidmiseks.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Toivo Promm`i Tallinna Linnavalitsuse nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste protokollile.

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Harju Maavalitsusele, Veeteede Ametile, aktsiaseltsile TALLINNA SADAM, aktsiaseltsile TALLINK, Silja Line Eesti Aktsiaseltsile ja aktsiaseltsile NORDIC JETLINE.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12.oktoobri 2005

korralduse nr 1935-k      

LISA

 

Heade kavatsuste protokoll

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus, Harju Maavalitsus, Veeteede Amet, aktsiaselts TALLINNA SADAM, aktsiaselts TALLINK, Silja Line Eesti Aktsiaselts ja aktsiaselts NORDIC JETLINE (edaspidi Pooled) sõlmivad heade kavatsuste protokolli järgnevas:  

1. Üldosa

Käesolev heade kavatsuste protokoll reguleerib sisuliselt ja korralduslikult Poolte ühistegevuse põhimõtteid Tallinna lahte läbivatele kiirlaevadele optimaalsete kiiruste ja kursside leidmiseks, mis arvestaksid mõjusid Tallinna rannaalale, väikesaartele ja väikelaevade ohutule liiklusele Tallinna lahel.

2. Sisu

Heade kavatsuste protokolli allkirjastajad kinnitavad selget soovi ja kavatsust osaleda ühises tegevuses, et selgitada välja  optimaalsed kiiruse piirmäärad ja/või kursid Tallinna linna akvatooriumi läbivatele kiirlaevadele ja teha ettepanekud nende rakendamiseks alates 2007. aasta navigatsiooni perioodist.

 3. Koostöö korraldamine ja vormid

3.1    Heade kavatsuste protokolli allkirjastajad peavad oluliseks korraldada kokkuvõte ja kujundada eksperthinnang seni teostatud vastavateemalistele uuringutele.

3.2    Pooled leiavad, et eksperthinnangu kujundamise  korraldamine toimub Tallinna Linnavalitsuse eestvedamisel.

3.3    Pooled langetavad otsuse, lähtuvalt eksperthinnangu tulemustest, kas vastavad teemauuringud vajavad  täpsustavaid lisauuringuid käesoleva protokolli punkti 2 täitmiseks.

3.4    Pooled  kinnitavad valmisolekut osaleda võimalike lisauuringute finantseerimises. Osalused finantseerimises lepitakse kokku peale eelarve valmimist ja vormistatakse eraldi dokumendiga.

3.5    Pooled vahetavad informatsiooni ja korraldavad vähemalt üks kord kuus regulaarseid töökoosolekuid       spetsialistide ja uuringuid teostava organisatsiooni esindajate osalusega.

3.6    Pooled peavad oluliseks hoida üldsust kursis uurimistööde kulgemise, lõpptulemuste ja rakendamisotsusega. 

4.   Koostöö koordineerimine

4.1 Poolte omavahelise koostöö koordineerijaks on Tallinna Linnavalitsus.

5. Lõppsätted

5.1  Käesolev heade kavatsuste protokoll sõlmitakse punktis 2 märgitud eesmärkide saavutamiseni.

5.2  Käesolev heade kavatsuste protokoll vormistatakse seitsmes eksemplaris  eesti keeles, millest  kõik omavad võrdset juriidilist jõudu ja millest iga Pool saab ühe eksemplari.

 

Tallinnas,     oktoober  2005.a.

Tallinna Linnavalitsus

 

Harju Maavalitsus

 

Veeteede Amet

 

aktsiaselts TALLINNA SADAM

 

aktsiaselts TALLINK

 

Silja Line Eesti Aktisaselts

 

aktsiaselts NORDIC JETLINE

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär