Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ja volituste andmine Toivo Prommile
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 korraldus number 1934
Redaktsiooni kehtivus:12.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 1934-k

 

 

Ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ja volituste andmine Toivo Prommile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Intel Technology Poland Sp. z.o.o (registrikood KRS  0000101882, asukoht Slowackiego 173, Gdansk, Poola Vabariik) vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Toivo Prommi Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud ühiste kavatsuste protokollile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks abilinnapeale Toivo Prommile, linnakantselei infotehnoloogia teenistusele ja avalike suhete teenistusele ning Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005

korralduse nr 1934-k      

LISA

 

Ühiste kavatsuste protokoll

 

 

 

Käesolev ühiste kavatsuste protokoll (edaspidi ÜKP) on sõlmitud .... oktoobril 2005 järgmiste osapoolte vahel:

Intel Technology Poland Sp. z o.o., registrikood KRS  0000101882, asukohaga Slowackiego 173, Gdansk, Poola Vabariik (edaspidi Intel), kelle esindajana tegutseb Piotr Pagowski,                   

ja Tallinna linna (asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn, Eesti Vabariik)   (edaspidi Tallinn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse     oktoobri 2005 korralduse     -k alusel  abilinnapea Toivo Promm, edaspidi koos nimetatud Pooled ja eraldi Pool, sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli alljärgnevas.

SISSEJUHATUS

 

Kohalikud omavalitsused asetavad üha suuremat rõhku oma tegevuse efektiivsuse ja omavalitsuse elanike turvalisuse tõstmisele. Efektiivsuse suurendamise üheks võimaluseks on kaasaegse info- ja andmetöötluse tehnoloogia, lairiba- ja traadita side ning mobiilsete sidelahenduste kasutuselevõtmine.

 

Eesti Vabariik on käivitanud E-riigi ning Tiigrihüppe projekti. Tallinn on seadnud prioriteediks haridusasutuste varustamise arvutitega, linna ja riigi andmebaaside ühildamise ning linnaelanikele üha suuremas mahus E-teenuste pakkumise.  Tallinn on seadnud eesmärgiks viia kolme aastaga internetiühendus iga leibkonnani ning luua igale leibkonnale võimalus hankida baaskonfiguratsiooniga arvuti. Tallinn soovib uurida, kas ja kuidas kõige kaasaegsema kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine aitaks kaasa seatud eesmärkide kiiremale või efektiivsemale saavutamisele või täiesti uudsete teenuste pakkumisele. Lõpptulemusena võiks Tallinn mõne aastaga muutuda nn digitaalseks linnaks.

 

Intel on maailmas tunnustatud kui digitaalsete linna projektide ja initsiatiivide toetaja. Seda võimaldab Inteli pädevus tehnoloogias ning tootmises.

 

Tallinn tervitab Inteli algatust tuua Tallinnasse kõige kaasaegsem traadita internetiühendus - WiMax. Inteli pädevus ja võimekus koos Tallinna  sooviga liikuda nn digitaalse linna poole, loovad hea võimaluse koostööks kaasaegsele kommunikatsioonitehnoloogiale kohalikus omavalitsuses uute rakendusvaldkondade leidmisel, rakenduste arendamisel ja kasutuselevõtmisel. 

 

Pooled kavatsevad uurida digitaalse linna projekti arendamise koostöövõimalusi Tallinnas (edaspidi Programm) ning püüavad saavutada käesolevas dokumendis sätestatud eesmärke. Pooled deklareerivad järgmisi ühiseid kavatsusi.

 

1. POOLTE KOKKULEPPED

1.1. Ühised kokkulepped

Käesolev ÜKP ei ole siduv ning selle ainus eesmärk on üldiste printsiipide ja võtmeterminite sätestamine Tallinna ja Inteli vahelise esialgse koostöö ja läbirääkimiste tarvis ning see ei sisalda kõiki asjaolusid, vastavalt millele võidakse edaspidi Poolte vahel sõlmida  kokkuleppeid tehingute sooritamiseks. Käesolevat ÜKP-d ei käsitle kumbki Pool pakkumise ega siduva kohustusena, samuti ei tõlgendata seda lepingu koostamisena ega ei käsitleta mistahes liiki lepinguna ning mitte mingil juhul ei ole kumbki Pool sellega kuidagi seotud, ei seaduse ees ega õigusega, v.a nendel juhtudel, mis on selgesõnaliselt sätestatud ÜKP paragrahvis pealkirjaga “ 2. KOKKULEPE“

Hilisemas staadiumis võivad Pooled sõlmida siduva kokkuleppe, mis puudutab ka  mõningaid või kõiki paragrahvis 1 esitatud asjaolusid, kuid ükski käesoleva ÜKP aspekt ei kohusta Pooli sellist kokkulepet sõlmima.

1.2 Programm

ÜKP eesmärgid ning Poolte kohustused Programmi suhtes on sätestatud käesoleva ÜKP Lisas.

 

 

2. KOKKULEPE

2.1. Kulutused ja vastutus

Kumbki Pool vastutab ise oma kulutuste eest seoses käesolevaga väljapakutud tegevuste asjaoludega. Kumbki Pool ei vastuta teise Poole kulutuste eest juhul kui väljapakutud tegevused jäävad mingil põhjusel teostamata. Seoses käesoleva ÜKP täitmisega ei ole üks Pool teise Poole ees mitte mingil juhul vastutav otsese, kaudse, spekulatiivse või erakordse kahju eest, sh kaotatud kasum või tehing.

2.3. Kaubamärkide, logode ja muude intellektuaalomandi õiguste kasutamine

Mõlema Poole kaubamärkide ja logode kasutamine nõuab eraldi kokkulepet. Käesolev ÜKP ei anna õigust kasutada teise Poole kaubamärki ega muud intellektuaalomandit.

2.4. Kestvus ja lõpetamine

Käesolev ÜKP jõustub antud dokumendi preambulas  sätestatud kuupäeval ja aegub 13. oktoobril 2006, juhul kui kumbki Pool ei lõpeta ÜKP-d varem, informeerides eelnevalt teist osapoolt kirjalikult. Viimasel juhul lõpeb ÜKP vastava teate saamise kuupäeval. Poolte vahel ei eksisteeri niikaua mingit lepingut kui eraldi kokkulepet ei ole vormistatud ja väljastatud. Mõlemal Poolel on oma äranägemise järgi õigus kõik läbirääkimised või käesolev ÜKP lõpetada mistahes põhjusel ja ilma kohustusteta.

2.5. Mitte-eksklusiivsus

Käesolev ÜKP ei ole eksklusiivne, mõlemal Poolel on õigus samalaadseid projekte teostada koostöös kolmandate osapooltega. Pooled on sõltumatud  ning ei tohi teist Poolt kuidagi siduda ega tunnistada, et nad on teiste tegude eest kuidagi vastutavad.  Käesolev ÜKP ei sätesta ega seda ei ole võimalik käsitada Poolte vahelise ühisettevõtte asutamisena ega partnerluslepingu alusel tegutsemisena.

2.6. Täielik kokkulepe ja selle kirjalikud muudatused

Käesolev ÜKP koos lisas sätestatud ÜKP eesmärkide ja Poolte kohustustega moodustavad Poolte vahelise täieliku kokkuleppe, mis  asendab kõik varasemad kirjalikud või suulised teated, esindatused ja arutlused. Käesoleva ÜKP muudatusi teostatakse üksnes kirjalikult ning allkirjastatakse osapoolte poolt.

Pooled lahendavad heas usus ja koostöö vaimus ning vastastikuste läbirääkimiste kaudu kõik küsimused, mis tekivad käesoleva ÜKP elluviimisel.

 

2.7. Teated

Käesoleva ÜKPga seotud teated ja nõudmised esitatakse kirjalikult ning toimetatakse kohale faksiga, kulleriga, isikliku teenuse või tähitud posti kaudu koos vastuvõtuteatisega.

Teade Intelile:   Piotr Pagowski

                        Intel Technology Poland Ltd

Ul.Sùowackiego 173

            80-298 Gdañsk

                                    Fax: 48 58 766 1112

 

Koopia:            Intel Legal Department

                       Intel Corp (UK) Ltd.

                        Pipers Way  Swindon, Wiltshire SN3

                        1RJ  Great Britain

                                    fax: 44-1793-422195

 

Teade Tallinna linnale:

                        Väino Olev

                        Infotehnoloogia teenistus

                        Tallinna Linnakantselei

Vabaduse väljak 7

                        15199 Tallinn

                        Eesti Vabariik

                        Fax 372 640 4327

                       

Pooled on valinud käesoleva ÜKPi täitmiseks vastavalt volitatud esindajad käesolevas dokumendis esimesena sätestatud kuupäeval.

 

Intel _________________         

Allakirjutaja: Piotr Pagowski              

Ametinimetus: Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna juhataja

Kuupäev: .... oktoober 2005                 

 

Tallinn_________________

Allakirjutaja: Toivo Promm

Ametinimetus: Tallinna abilinnapea

Kuupäev:  .... oktoober 2005

 

 

 

LISA

1. ÜKP  EESMÄRGID

§               Anda  Tallinnale teerajaja roll uute traadita lairibal põhinevate elektrooniliste lahenduste (WiMax) kasutamisvõimaluste väljatöötamisel, s.h programmi “Tallinn – traadita interneti linn“ ja moodsate, ühiskonna turvalisust tõstvate lahenduste arendamisel;

·               Tutvustada Tallinna kui uuendusliku omavalitsusega linna, mis arendab infoühiskonda ja oma elanike intellektuaalset potentsiaali programmide kaudu, mis lihtsustavad juurdepääsu informatsioonile ja moodsatele tehnilistele lahendustele;

·               Määrata kindlaks Tallinna linna e-valitsuse teenuslahenduste  pilootprojektid, mis teevad efektiivsemaks ja hõlpsamaks Tallinna ning linnaelaniku, ettevõtte, teise omavalitsusüksuse või riigiasutuse vahelise suhtlemise;

·               Tuua välja Inteli rolli digitaalsete linna projektide ja initsiatiivide toetajana ning kaasaaitajana.

 

2. POOLTE KOHUSTUSED

2.1 Intel’i kohustused:

2.1.1 Intel abistab IEEE802.16 standardi rakendamiseks vajalike tehniliste ressursside määramisel;

2.1.2 Intel osutab abi võrgu, andmetöötluse ja lahenduste struktuurimudelite ülevaatuse ja kommentaaride näol ning abistab vastava RFI ja RFP puhul;

2.1.3 Intel aitab määrata ja koordineerida müügiesindajate värbamist ning toetab lahenduste edaspidist võimalikku rakendamist ja arendust. Müügiesindajate hulgas on arvutite lõpptootjad, sõltumatud tarkvara müüjad, teenusepakkujad ja süsteemi integraatorid.

 

Kohustused

Kontakt

Ametikoht

Suhtekorraldaja

Piotr Pagowski

Juhatuse president

Projektijuht

Andrzej Galan

Äritegevuse arendusjuht

 

2.2 Tallinna kohustused

2.2.1 Tallinna linn teeb Inteli ja müügiesindajatega koostööd lahenduste leidmisel ja rakendusvõimaluste uurimisel, tänu millele paraneb linna töötajate, kodanike ja ettevõtete vaheline suhtlus ning kasvab nende tegevuse efektiivsus;

2.2.2 Tallinna linn teeb koostööd sideteenust pakkuvate operaatoritega, leidmaks koostööpartnerit vastavate lahenduste paigaldamiseks ja testimiseks. 

 

Kohustused

Kontakt

Ametikoht

 

Suhtekorraldaja

Toomas Pirn

Tallinna Linnakantselei meediaosakonna peaspetsialist

 

Projektijuht

Väino Olev

Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistuse direktor

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär