Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 määrus number 99 [RT IV, 08.08.2013, 18]
Jõustumine:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:04.07.2017 - ... [RT IV, 30.06.2017, 7]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 21.06.2017 nr 20 [RT IV, 30.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 99

 

 

 

 

 

Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punkti 4 ja Tallinna Linnavolikogu
25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 30 lõike 2 alusel, kooskõlas Spordiseaduse § 20 – 24 ja arvestades Põhja Politseiprefektuuri ettepanekut lisada määrusesse nende poolt turvalisuse tagamise eesmärgil igale spordiüritusele esitatav lisatingimus ning arvestades Jalgpalliklubi FCF 3. oktoobri 2005 kirjas esitatud taotlust kehtestada UEFA karikasarja mängu või turniiri osas taotluse esitamise tähtajaks vähemalt 14 päeva enne spordiürituse toimumist asjaolul, et nimetatud sarja loosid (mängude asukohad ja vastased) toimuvad UEFA reeglite kohaselt kaks nädalat enne iga ringi esimest mängu.

 

 

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

(1) Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhendi (edaspidi juhend) eesmärk on anda juhised spordiürituste korraldamiseks loa taotlemisel ja taotluse menetlemisel.

(2) Juhend on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes korraldavad Tallinna linna haldusterritooriumil käesoleva juhendi § 2 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 nimetatud spordiüritust.

(3) Spordiürituse korraldamisel juhindutakse spordiseadusest ja teistest vastavatest õigusaktidest.

2. peatükk
LOA TAOTLEMINE JA MENETLEMINE

§ 2.  Spordiürituse korraldamise loa taotlemine

(1) Spordiüritused, mille korraldamiseks on vaja taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud luba, on:

1) jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir;

2) jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;

3) meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega.

(2) Spordiürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) esitab käesoleva juhendi § 2 lõike 1 punktis 1 ja 3 nimetatud spordiürituse puhul vähemalt 1 kuu ja punktis 2 nimetatud spordiürituse puhul vähemalt 14 päeva enne spordiürituse toimumist Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) linnavalitsuse teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või digitaalallkirjaga allkirjastatult aadressil teenindus@tallinnlv.ee spordiürituse korraldamise loa (edaspidi luba) saamiseks kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1), milles märgitakse:

1) spordiürituse nimetus, selle toimumise koht ja aeg (alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg);

2) korraldaja nimi (esindaja nimi), elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood, kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress);

3) osalevate klubide või koondiste nimed;

4) eeldatav pealtvaatajate arv, iga võistkonna toetajate arv eraldi;

5) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest (nimi, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);

6) andmed turvaettevõtja kohta (nimi, registrikood, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress) ja turvatöötajate arv, tööülesanded ja turvatöötajate väljaõppe vajadus või korraldajapoolsete korrapidajate arv ja nende tööülesannete kirjeldus;

7) andmed piletimüügi korraldamise kohta (hulk, piletimüügi kohad);

8) andmed osalevate võistkondade toetajate üksteisest eraldamise korraldamise kohta;

9) kui võistluspaigas kavandatakse alkohoolse joogi jaemüüki, siis andmed selle korralduse kohta;

10) andmed sõidukite parkimise korralduse kohta (lisada liiklusskeem);

11) korraldaja hinnang võistluse ajal esineda võivate turvariskide kohta.

(3) Spordiürituse korraldaja esitab lõplikud andmed turvatöötajate kohta (ees- ja perekonnanimed; sünniaeg; kvalifikatsioonitunnistuse number; väljaandmise kuupäev ja väljaandja ning töögraafik) ja prognoositava arvu võistkondade toetajate ning pileti eelmüügi kohta Põhja Politseiprefektuurile ja Harjumaa Päästeteenistusele kooskõlastamiseks hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.

(4) Linnakantselei registreerib ja edastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa taotluse viivitamata kooskõlastamiseks Põhja Politseiprefektuurile, Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Transpordiametile ja spordiürituse toimumiskohajärgsele linnaosa valitsusele, kes kooskõlastavad või jätavad loa taotluse kooskõlastamata 5 tööpäeva jooksul loa taotluse kooskõlastamiseks esitamisest. Turvalisuse tagamise eesmärgil võib loa taotluse kooskõlastada tingimuslikult. Kooskõlastamata jätmist tuleb põhjendada.

§ 3.  Loa andmine

Linnakantselei annab loa 10 tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest. Loas märgitakse:

1) spordiürituse nimetus;

2) korraldaja nimi, elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;

3) võistluspaiga asukoht;

4) spordiürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;

5) loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

§ 4.  Loa andmisest keeldumine

Linnakantselei võib keelduda loa andmisest 10 tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult 3 tööpäeva jooksul. Linnakantselei võib jätta loa andmata:

1) kui loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud tähtaja jooksul;

2) kui loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;

3) kui korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastanud ametkondade kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 5.  Korraldaja kohustused

Korraldaja on kohustatud spordiürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja korraldamisel:

1) tagama spordiüritusel osalejate turvalisuse;

2) tagama piletimüügi korralduse range kontrolli, et eri võistlejate toetajad oleksid üksteisest eraldatud;

3) korraldama sõidukite parkimise;

4) tagama võistluspaigas avaliku korra ja heakorra;

5) täitma loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi.

§ 6.  Kodumängude korraldamise loa taotlemine, loa andmine ja selle andmisest keeldumine

(1) Kodumängude korraldaja esitab vähemalt 1 kuu enne hooaja algust linnakantseleile loa taotluse, milles märgitakse käesoleva juhendi § 2 lõikes 2 nimetatud andmed kõigi teadaolevate kodumängude kohta.

(2) Kodumäng on jalgpalli, jäähoki ja korvpalli meistriliigasse kuuluva spordiklubi puhul mäng teise spordiklubi vastu oma koduväljakul või koduhallis, rahvuskoondise puhul mäng teise riigi koondise vastu Eesti Vabariigis.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa andmine või selle andmisest keeldumine toimub käesoleva juhendi §-des 3 ja 4 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 7.  Dokumentide vormistamine

Spordiürituse luba ja selle andmisest keeldumine vormistatakse käesoleva määruse lisade 2-3 kohaselt ning dokumendid allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.
[RT IV, 30.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

12. oktoobri 2005 määruse nr 99

“Spordiürituse korraldamise loa taotluse

esitamise ja menetlemise juhend“

LISA 1

 

Spordiürituse korraldamise loa taotluse vorm

 

 

 

 

SPORDIÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLUS

 

1. Spordiürituse nimetus …………………………………………………………………………….

võistluspaiga asukoht ………………………………………………………………………………..

alguse ja lõpu kuupäev ………………………………………………………………………….…...

ning kellaaeg …………………………………………………………………………………………

2. Korraldaja nimi ……………………………………………………………………………………

 

korraldaja esindaja …………………………………………………………………………………..

elukoht/aadress …………………………………………………………………………………..….

sünniaeg/registrikood ……………………………………………………………………………….

telefoninumber, elektronposti aadress ………………………………………………………………

3. Osalevate klubide või koondiste nimed ……………………….…………………………………..

(vajadusel lisatud eraldi lehel) ……………………………………………………………………….

4. Eeldatav pealtvaatajate arv ……….……………………………………………………………….

Iga võistkonna toetajate arv eraldi …………………………………………………………………...

(vajadusel lisatud eraldi lehel) ………………………………………………………………………

5. Avaliku korra ja turvalisuse eest vastutava isiku nimi ……………………………………………

aadress …..…..……………………………………………………………………………………….

telefoninumber, elektronposti aadress ……………………………………………………………….

6. Turvaettevõtja nimi………………………………………………………………………………..

aadress …………..……………………………………………………………………………………

registrikood …………………………………………………………………………………………..

telefoninumber, elektronposti aadress …………………………………………………………….…

Turvatöötajate arv, tööülesanded

(vajadusel lisatud eraldi lehel) ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

turvatöötajate väljaõppe vajadus ………………………………………………………………………

Korraldajapoolsete korrapidajate arv ja nende tööülesannete kirjeldus ………………………………

(vajadusel lisatud eraldi lehel) ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

7.  Andmed piletimüügi korraldamise kohta (hulk, piletimüügi kohad) ………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

8. Andmed osalevate võistkondade toetajate üksteisest eraldamise korraldamise kohta …………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

9. Andmed alkohoolse joogi jaemüügi korraldamise kohta …….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

10. Andmed sõidukite parkimise korraldamise kohta (lisada liiklusskeem)

………………………………………………………………………………………………………….

11. Korraldaja hinnang võistluse ajal esineda võivate turvariskide kohta …………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Lisad …………………………………………………………………………………………………..

(Võistkondade nimekiri, toetajate info, turvatöötajate info, liiklusskeem jms)

 

Spordiürituse korraldaja esitab lõplikud andmed turvatöötajate kohta (ees- ja perekonnanimed; sünniaeg; kvalifikatsioonitunnistuse number; väljaandmise kuupäev ja väljaandja ning töögraafik) ja prognoositava arvu võistkondade toetajate ning pileti eelmüügi kohta Põhja Politseiprefektuurile ja Harjumaa Päästeteenistusele kooskõlastamiseks hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.

……………………………………………………………………………………….. kui käesolevas

(spordiürituse korraldaja nimi)

taotluses märgitud spordiürituse korraldaja olen teadlik Spordiseaduses ja Tallinna linna heakorra eeskirjas sätestatud nõuetest ning Tallinna linna avaliku korra eeskirja ja avaliku koosoleku korraldamise nõuetes sätestatud avaliku korra eeskirjanõuetest.

………………………………………………………………………………………………………..

(kuupäev, allkiri)

 

Vajalikud kooskõlastused:

1. Harjumaa Päästeteenistus...………………………………………………………………..………. 
    Raua 2

2. Põhja Politseiprefektuur ……………………………………………………………………….…..
    Pärnu mnt 139

3. Linnaosa valitsus …………………………………………………………………………………..

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ………………………………………………………….………
    Vabaduse väljak 10

5. Tallinna Transpordiamet……………………………………………………………………….…...
    Harju 13

6. Muu kooskõlastaja ...…………………………………………………………………….……..…

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

12. oktoobri 2005 määruse nr 99

“Spordiürituse korraldamise loa taotluse

esitamise ja menetlemise juhend“

LISA 2

 

Spordiürituse korraldamise loa vorm

 

 

 

 

SPORDIÜRITUSE KORRALDAMISE

LUBA NR ….

 

1. Spordiürituse nimetus

   Võistluspaiga asukoht

   Alguse ja lõpu kuupäev

    Kellaaeg

2. Korraldaja nimi

    Elukoht/aadress

    Sünniaeg/registrikood

    Telefoninumber, elektronposti aadress

5. Eritingimused

 

Tallinna Linnavalitsus annab Tallinna Linnakantselei kaudu loa spordiürituse korraldamiseks.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

“…….“………………………..a.

(väljaandmise aeg)

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

12. oktoobri 2005 määruse nr 99

“Spordiürituse korraldamise loa taotluse

 esitamise ja menetlemise juhend“

LISA 3

 

Spordiürituse korraldamise loa andmisest keeldumise otsuse vorm

 

 

 

 

SPORDIÜRITUSE KORRALDAMISE LOA

ANDMISEST KEELDUMISE OTSUS NR ….

 

1. Spordiürituse nimetus

   Võistluspaiga asukoht

   Alguse ja lõpu kuupäev

    Kellaaeg

2. Korraldaja nimi

    Elukoht/aadress

    Sünniaeg/registrikood

    Telefoninumber, elektronposti aadress

Tallinna Linnavalitsus keeldub Tallinna Linnakantselei kaudu spordiürituse korraldamiseks loa andmisest alljärgneva(te)l alus(t)el ja põhjus(t)el:

 

Otsuse vaidlustamiseks võib esitada Tallinna Linnavalitsusele (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) vaide 30 päeva jooksul arvates otsusest teada saamisest või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

“…….“………………………..a.

(väljaandmise aeg)

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär