Näituse tn 11a osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 korraldus number 1892

Redaktsiooni kehtivus 12.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 1892-k

 

 

Näituse tn 11a osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas punktidega 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsusest nr 2836, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 30. novembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 11275,   ehitiste suhtes kaasomandi lõpetamise- ja kaasomandiosade muutmise lepingust 18. märtsist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 2522 ning maa tagastamise toimiku nr 10872 materjalidest

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Näituse tn 11a;

1.2 pindala: 1194 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1310 N pindalaga 1960 m2) järgmisele isikule:

Kaie Raudmäe, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 811/2649 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 811/2649 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 09.08.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1310 N maa-ala suurusega 392 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Näituse tn 11a teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 61 (kuuskümmend üks) krooni ja 25 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Kaie Raudmäele, Kaili Treierile ja Ülo Hõrrak`ile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär