Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Phare CBC 2003 projektis "Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine ja liikumisradade tähistamine"
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 otsus number 266
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 266

 

 

 

 

Osalemine Phare CBC 2003 projektis “Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine ja liikumisradade tähistamine“

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5, linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kehtestatud “Välisrahastusega projektides osalemise korra“ p 4.5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 26 lg 1 p 8 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda juhtpartnerina Phare CBC 2003 projektis “Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine ja liikumisradade tähistamine“, mille eesmärgiks on 1936. aastal avatud Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine, basseinitehnika maja väljaehitamine ning spordikeskuse liikumisradade tähistamine asjakohaste info- ja suunaviitadega.

2. Nõustuda projekti “Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine ja liikumisradade tähistamine“ kaasrahastamisega Tallinna linna eelarvest summas 1 929 500 krooni, sh 2005. aastal summas 488 996 krooni ja 2006. aastal summas 1 400 504 krooni.

3. Määrata projekti:

3.1 hoidjaks Nõmme Linnaosa Valitsus;

3.2 vastutavaks esindajaks Nõmme linnaosa vanem.

4. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Erik Sandlat Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud Eesti Vabariigi Valitsusega sõlmitavale Phare CBC 2003 projekti “Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine ja liikumisradade tähistamine“ toetuslepingule.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005

otsuse nr 266

LISA

 

TOETUSLEPING - EUROOPA ÜHENDUSE VÄLISPROJEKTID MPF/03/…

 

 

 

Eesti Vabariigi Valitsus, keda esindab Renaldo Mändmets, Eesti Rahandusministeeriumi Phare programmi vastutav ametnik (“Tellija“)

ühelt poolt

ja

Tallinna linn, mida esindab Nõmme linnaosa vanem Erik Sandla, kes tegutseb Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsuse nr 266 alusel ("Kasusaaja"),

teiselt poolt

on kokku leppinud alljärgnevas:

Eritingimused

1. artikkel – Eesmärk

1.1  Käesoleva lepingu eesmärgiks on toetuse määramine Tellija poolt selleks, et ellu viia Projekt nimega: “Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine ja liikumisradade tähistamine“ ("Projekt").

1.2  Kasusaajale määratakse toetus käesoleva lepingu tingimustel. Leping koosneb käesolevatest eritingimustest (“Eritingimused“) ja lisadest, mille Kasusaaja on teadmiseks võtnud ja vastuvõetavaks tunnistanud.

1.3  Kasusaaja võtab toetuse vastu ja kohustub Projekti ellu viima omal vastutusel.

2. artikkel – Projekti elluviimise tähtaeg

2.1  Käesolev leping jõustub päeval, mil viimane kahest Poolest sellele alla kirjutab.

2.2  Projekti elluviimine algab:

       "lepingu allakirjutamisele järgneval päeval".

2.3  Projekti elluviimise tähtaeg, mis on määratud I lisas, on 11 kuud.

3. artikkel – Projekti rahastamine

3.1  Tellija poolt Projekti rahastamise sobivaks üldmaksumuseks on hinnanguliselt 6 074 083 EEK, mis on sätestatud III lisas.

3.2  Tellija kohustub rahastama maksimaalselt 4 439 204 EEK, mis võrdub 73,08% 1. lõikes määratletud hinnanguliselt abikõlblikust üldmaksumusest; lõplik summa määratakse vastavalt II lisa 17. artiklile.

4. artikkel – Tehniline ja finantsaruandlus ning maksmise kord

4.1  Maksetaotluste toetuseks tuleb koostada tehnilised ja finantsaruanded vastavuses II lisa 2. artiklile ja 15. artikli 1. punktile.

4.2  Maksed tehakse vastavalt II lisa 15. artiklile. 15. artikli 1. punktis märgitud valikutest kehtivad järgnevad:

Valik 1

Ettemakse esimese osa summa: 3 551 363 EEK

Eeldatav lõppmakse (II lisa sätete alusel): 887 841 EEK

5. artikkel – Kontaktaadressid

Käesolevat lepingut puudutav suhtlemine peab olema kirjalik, märkides ära Projekti numbri ja nimetuse, ning saadetud järgnevatele aadressidele:

Tellijale

Suur-Ameerika 1, 15006 TALLINN

4. artikli 1. punktis märgitud aruannete koopia tuleb saata Euroopa Komisjoni delegatsioonile, kes vastutab Tehingu järelevalve eest, järgneval aadressil:

Kasusaajale

Vabaduse pst 65, 11211 TALLINN

6. artikkel – Lisad

6.1  Käesolevatele Eritingimustele lisatakse alljärgnevad dokumendid, mis moodustavad lepingu lahutamatu osa:

I lisa:                Projekti kirjeldus

II lisa:               Euroopa Ühenduse poolt rahastatavatele välisprojektide toetuslepingutele kohaldatavad Üldtingimused

III lisa:              Projekti Eelarve

IV lisa:             Lepingu sõlmimise kord

V lisa:               Maksetaotluse vorm ja finantsidentifitseerimisvorm

VI lisa:             Audiitori järeldusotsuse näidis

VII lisa:            Finantstagatise näidis

6.2  Lisade sätete ja Eritingimuste sätete erisuste korral on ülimuslikud Eritingimuste sätted. II lisa sätete ja muude lisade sätete erisuste korral on ülimuslikud II lisa sätted.

7. artikkel – Muud Projekti suhtes kohaldatavad eritingimused

7.1  Üldtingimustele lisanduvad alljärgnevad tingimused:

7.1.1  II lisa 15. artikli 6. punktis märgitud auditit teostav audiitorühing on PriceWaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141, TALLINN, tel 614 1800, faks 614 1900.

Vormistatud kolmes ingliskeelses originaalis, millest kaks läheb Tellijale ja üks Kasusaajale.

 

Kasusaajale                                                                               Tellija

 

 

Erik Sandla                                                                               Renaldo Mändmets

Nõmme Linnaosa vanem                                                           Eesti Rahandusministeeriumi Phare programmi vastutav ametnik

 

 

 

 

[allkiri]                                                                                    [allkiri]

 

[kuupäev]                                                                                  [kuupäev]

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees