Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks

Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 otsus number 252

Redaktsiooni kehtivus 06.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 252

 

 

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 punktide 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 39 lg 1 p 3 ja lg 2 ning linnavolikogu töökorra punktide 8.1.3 ja 8.2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) ülesandeks töötada välja ja esitada Tallinna Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu) õigusakti eelnõu, mis reguleeriks Tallinna linnas mootorikütuse ja ohtlike veoste transportimist ning käitlemisel tekkida võivate ohtude ennetamist. Linnavolikogu õigusakti eelnõu peab sisaldama muuhulgas alljärgnevat:

1.1 kehtestab Tallinna linnas eriti ohtlikke veoseid ja bensiini, propaani, vedeldatud hapnikku, atsetüleeni ja dimetüüleetrit (edaspidi: ohtlikud veosed) transportivate veokite liikluskeelu liikluse tipptundidel tööpäeviti 07.00-09.00 ja 17.00-19.00;

1.2 kohustab Tallinna Transpordiametit kooskõlastatult Harjumaa Päästeteenistusega töötama välja Tallinnas tanklaid mootorikütusega varustavaid ja linna tänavaid läbivate kütuseveokite ning muid ohtlikke veoseid transportivate veokite kohustuslikud marsruudid;

1.3 kohustab Tallinna Transpordiametit paigaldama ohtlikke veoseid transportivate veokite liikluspiirkonnas ohtlike veoste kellaajalist liiklemist piiravad liiklusmärgid;

1.4  kehtestab ohtlike veoste eriotstarbelise transportimise korra keelatud ajavahemikus tingimusel, et peetakse kinni eriti ohtlike veoste transpordi tingimustest ja vedamine toimub Tallinna Transpordiameti eriloal;

1.5  kohustab linnavalitsust pöörduma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga pikendada tolliterminaalide tööd õhtusel ajal, mis tagaks kütusetanklate varustamise ka peale õhtuse ohtlike veoste liikluskeelu lõppu;

1.6 sätestab, et veokitega läbi Tallinna linna transiidi lõpetamiseks paigaldatakse läbi linna transiiti keelavad märgid;

1.7  keelustab Tallinna linnas ohtlike veoste transportimiseks kehtestatud ohutusnõuetele ADER mittevastavate veokite kasutamise;

1.8  kohustab linnavalitsust lõpetama lubade väljastamise maapealseid kütusemahuteid kasutavate tanklate ehitamiseks;

1.9  kohustab linnavalitsust kehtestama maapealseid mahuteid kasutatavatele, kui suuremat ohtu omavatele kütusetanklatele likvideerimise või ümberehitamise graafikud;

1.10  kohustab linnavalitsust koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga fikseerima, et raudtee- ja autovedude transiit läbi Tallinna linna lõpetatakse hiljemalt aastaks 2011;

1.11  kohustab linnavalitsust koostöös Harjumaa Päästeametiga pidama läbirääkimisi eesmärgiga saavutada kokkulepe Aktsiaseltsiga Eesti Raudtee tulekustutussüsteemi paigaldamiseks Kopli raudteejaama 2007. aastaks;

1.12  kohustab linnavalitsust paigaldama Tallinna linna haldusterritooriumil alarmsüsteemid linnaelanike informeerimiseks võimaliku ohu korral hiljemalt 2007. aastaks.

2. Linnavalitsusel esitada punktis 1 nimetatud õigusakti eelnõu linnavolikogule hiljemalt 1. novembriks 2005.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees