Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 otsus number 252
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 252

 

 

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 punktide 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 39 lg 1 p 3 ja lg 2 ning linnavolikogu töökorra punktide 8.1.3 ja 8.2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) ülesandeks töötada välja ja esitada Tallinna Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu) õigusakti eelnõu, mis reguleeriks Tallinna linnas mootorikütuse ja ohtlike veoste transportimist ning käitlemisel tekkida võivate ohtude ennetamist. Linnavolikogu õigusakti eelnõu peab sisaldama muuhulgas alljärgnevat:

1.1 kehtestab Tallinna linnas eriti ohtlikke veoseid ja bensiini, propaani, vedeldatud hapnikku, atsetüleeni ja dimetüüleetrit (edaspidi: ohtlikud veosed) transportivate veokite liikluskeelu liikluse tipptundidel tööpäeviti 07.00-09.00 ja 17.00-19.00;

1.2 kohustab Tallinna Transpordiametit kooskõlastatult Harjumaa Päästeteenistusega töötama välja Tallinnas tanklaid mootorikütusega varustavaid ja linna tänavaid läbivate kütuseveokite ning muid ohtlikke veoseid transportivate veokite kohustuslikud marsruudid;

1.3 kohustab Tallinna Transpordiametit paigaldama ohtlikke veoseid transportivate veokite liikluspiirkonnas ohtlike veoste kellaajalist liiklemist piiravad liiklusmärgid;

1.4  kehtestab ohtlike veoste eriotstarbelise transportimise korra keelatud ajavahemikus tingimusel, et peetakse kinni eriti ohtlike veoste transpordi tingimustest ja vedamine toimub Tallinna Transpordiameti eriloal;

1.5  kohustab linnavalitsust pöörduma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga pikendada tolliterminaalide tööd õhtusel ajal, mis tagaks kütusetanklate varustamise ka peale õhtuse ohtlike veoste liikluskeelu lõppu;

1.6 sätestab, et veokitega läbi Tallinna linna transiidi lõpetamiseks paigaldatakse läbi linna transiiti keelavad märgid;

1.7  keelustab Tallinna linnas ohtlike veoste transportimiseks kehtestatud ohutusnõuetele ADER mittevastavate veokite kasutamise;

1.8  kohustab linnavalitsust lõpetama lubade väljastamise maapealseid kütusemahuteid kasutavate tanklate ehitamiseks;

1.9  kohustab linnavalitsust kehtestama maapealseid mahuteid kasutatavatele, kui suuremat ohtu omavatele kütusetanklatele likvideerimise või ümberehitamise graafikud;

1.10  kohustab linnavalitsust koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga fikseerima, et raudtee- ja autovedude transiit läbi Tallinna linna lõpetatakse hiljemalt aastaks 2011;

1.11  kohustab linnavalitsust koostöös Harjumaa Päästeametiga pidama läbirääkimisi eesmärgiga saavutada kokkulepe Aktsiaseltsiga Eesti Raudtee tulekustutussüsteemi paigaldamiseks Kopli raudteejaama 2007. aastaks;

1.12  kohustab linnavalitsust paigaldama Tallinna linna haldusterritooriumil alarmsüsteemid linnaelanike informeerimiseks võimaliku ohu korral hiljemalt 2007. aastaks.

2. Linnavalitsusel esitada punktis 1 nimetatud õigusakti eelnõu linnavolikogule hiljemalt 1. novembriks 2005.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees