Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paljassaare arengut korraldava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 korraldus number 1879
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2005 - 24.01.2007

KEHTETU:

Tlv k 24.01.2007 nr 100

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober 2005 nr 1879-k

 

 

Paljassaare arengut korraldava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 ja § 69 lg 5 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, aktsiaseltsi KS Holding, Petromaks Stividori AS-i, KS Stivideerimise Aktsiaseltsi, aktsiaseltsi Haltransa, osaühingu Fransertal, aktsiaseltsi Scantrans, Lahesuu Sadama aktsiaseltsi ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam vahel sõlmitav lepingu projekt, mille eesmärk on välja arendada Tallinnas asuvad Paljassaare sadama-alad vastavuses ja võimalikus kooskõlas linna elanike ja avalike huvidega.

2. Volitada Tallinna linna nimel abilinnapead Aivar Reivikut korralduse punktis 1 nimetatud lepingule alla kirjutama.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile KS Holding, Petromaks Stividori AS-ile, KS Stivideerimise Aktsiaseltsile, aktsiaseltsile Haltransa, osaühingule Fransertal, aktsiaseltsile Scantrans, Lahesuu Sadama aktsiaseltsile ning aktsiaseltsile Tallinna Sadam.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. oktoobri 2005

korralduse nr  1879-k     

LISA

 

 

 

 

 

LEPING

 

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas, ___. oktoobril 2005

 

 

1.         LEPINGU OSAPOOLED

 

Tallinna linn, Tallinna Linnavalitsuse kaudu (edaspidi nimetatud Linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse     oktoobri 2004 korralduse nr          -k alusel abilinnapea Aivar Reivik,

 

aktsiaselts KS Holding, asukoht Tartu mnt 63, 10115 Tallinn, registrikood 10875099, keda esindab ______________________________________________________________________________ ,

 

Petromaks Stividori AS, asukoht Nõlva 9a, 10416 Tallinn, registrikood 10411916, keda esindab ______________________________________________________________________________ ,

 

KS Stivideerimise Aktsiaselts, asukoht Paljassaare tee 28e, 10313 Tallinn, registrikood 10418781, keda esindab ___________________________________________________________________ ,

 

aktsiaselts Haltransa, asukoht Nõlva 9, 10416 Tallinn, registrikood 10041974, keda esindab ______________________________________________________________________________ ,

 

osaühing Fransertal, asukoht Lastekodu 46, 10144 Tallinn, registrikood 10096353, keda esindab________________________________________________________________________ ,

 

aktsiaselts Scantrans, asukoht Nõlva 13, 10416 Tallinn, registrikood 10037211, keda esindab ______________________________________________________________________________ ,

 

Lahesuu Sadama aktsiaselts, asukoht Paljassaare tee 14a, 10313 Tallinn, registrikood 10345935, keda esindab ___________________________________________________________________

ning

 

aktsiaselts Tallinna Sadam, asukoht Sadama 25, 15051 Tallinn, registrikood 10137319, keda esindab _______________________________________________________________________

 

(edaspidi ühiselt nimetatud Operaatorfirmad),

kõik edaspidi eraldi nimetatud Osapool või ühiselt nimetatud Osapooled,

sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping) järgnevas:

 

 

2.         LEPINGU EESMÄRK JA ESE

 

2.1        Lepingu esemeks on Lepingu sõlminud Osapoolte vahelise koostöö arendamine ja vastastikuste õiguste ja kohustuste määratlemine, eesmärgiga välja arendada Tallinnas asuvad Paljassaare sadama-alad vastavuses ja võimalikus kooskõlas linna elanike ja avalike ning sadama-alade maaomanike ja maakasutajate (Operaatorfirmade) üksikhuvidega.

 

2.2        Lähtudes eelpooltoodust seavad Osapooled oma koostegevuse eesmärgiks Tallinna linnaruumi sidestamise merega, ranna-ala atraktiivsemaks ja avatumaks muutmise, aga ka mere kui keskkonna kasulike võimaluste kasutamise keskkonnakaitse ja elanikkonna üldise ohutuse tagamise piirides.

 

2.3        Osapooled püstitavad oma põhieesmärgiks Paljassaare seniste sadama-alade väljaarendamise elamu-, puhke- ja rohealade piirkonnaks. Sadamatena säilitatavate alade areng peab olema suunatud linnale ohtlike veoste, lahtiste puistematerjalide jne. veoste likvideerimisele.

 

 

3.         OSAPOOLTE KOHUSTUSED

 

3.1       Võtta teadmiseks, et Tallinna Linnavalitsus on teinud Tallinna Linnavolikogule ettepaneku algatada teemaplaneering “Peetri sadama ja Katarina kai vahelise ranna-ala arengusuundade määramine“ (edaspidi nimetatud Teemaplaneering).

Osapooled kohustuvad Teemaplaneeringu koostamisel arvestama Lepingu punktis 2 toodud põhimõtteid ja Osapoolte vastastikkuseid arvestatavaid huve.

3.2       Teemaplaneeringu alusel koostatavad detailplaneeringud (edaspidi nimetatud DP) viiakse ellu vastava DP-ga hõlmatud ala kinnistuomanike/arendajatega (Operaatorfirmadega) igakordselt sõlmitava arengulepingu alusel, milles nähakse ette vastava lepingu osapoolte vastastikused kohustused ja muud arendustegevuseks olulised asjaolud.

 

3.3       Teemaplaneeringu väljatöötamine ei välista üksikute DP-de vastuvõtmist ega kehtestamist enne Teemaplaneeringu kehtestamist tingimusel, et konkreetne DP vastab oma sisult ja põhimõtetelt Lepingus sätestatule.

 

3.4       Osapooled kohustuvad mitte vastu võtma olulisi majanduslikke otsuseid, sõlmima lepinguid ega tegema investeeringuid, mis oluliselt takistaksid Lepingu põhimõtete elluviimist ja/või suurendaksid Linna kohustusi Operaatorfirmade ees.

 

3.5       Osapooled kohustuvad aktiivselt osalema Teemaplaneeringu koostamisel, esitades selleks oma nägemuse planeeritava ala või kavandatava DP arenguperspektiividest.

 

3.6       Osapooled kohustuvad moodustama Lepingu Osapoolte esindajatest alalise töögrupi, millesse Linna poolt kuulub abilinnapea ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja.

 

 

4.         LÕPPSÄTTED

 

4.1       Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning on sõlmitud tähtajatult.

 

4.2       Lepingu eesmärk realiseeritakse Lepingu punkti 3.6 alusel moodustatava töögrupi protokolliliste otsustega eeldusel, et need otsused vastavad Lepingu eesmärkidele, on kõigi Osapoolte poolt allakirjutatud ja otsuses endas sisaldub vastavasisuline märge.

 

4.3       Leping on koostatud eesti keeles üheksas eksemplaris, millest kõigile Osapooltele jääb üks eksemplar.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLKIRJAD :

 

 

 

_______________________________                                                         

/Aivar Reivik/                                                  

 

 

 

_______________________________                     

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

_______________________________

/                                   /

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär