Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine hagist loobumise avalduse esitamiseks ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 korraldus number 1878
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober 2005  nr  1878-k

 

 

Nõusoleku andmine hagist loobumise avalduse esitamiseks ja volituse andmine Toomas Sepale

 

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 73 lg 2, § 182 lg 1, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra punktide 1.4, 6.1, 6.2 ja 6.3 alusel ning tulenevalt jõustunud Tallinna Halduskohtu 20. aprilli 2004 kohtuotsusest haldusasjas nr 3-958/2004:

 

 

1. Nõustuda juurdelisatud hagist loobumise avalduse esitamisega Tallinna linna ja Linda Lange vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Linnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/125-622/04.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel esitama korralduse punktis 1 nimetatud hagist loobumise avaldust Tallinna Linnakohtule.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Linda Langele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  5. oktoobri 2005

korralduse nr 1878-k      

LISA

Lp Lukiina Vismann

Kohtunik

Tallinna Linnakohus

Kentmanni tn 13

15158 TALLINN

 

Hagist loobumine

 

 

 

3. detsembril 2003 tunnistas Tallinna Linnavalitsus, lähtudes avalikust huvist ja seaduslikkuse printsiibist, oma korraldusega nr 2768-k kehtetuks 22. oktoobri 1996 korralduse nr 2631-k, millega tagastati Linda Langele Pärnu mnt 205/Näituse tn 2 asuvatest hoonestest ½ mõttelist osa.

Eeltoodust tulenevalt esitas Tallinna linn 23. jaanuaril 2004 Tallinna Linnakohtule hagiavalduse Pärnu mnt 205/Näituse tn 2 elamu omandiõiguse tunnustamise nõudes.

Samaaegselt vaidlustas Linda Lange Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003. a korralduse nr 2768-k ja taotles selle  tühistamist. Tallinna Halduskohus rahuldas Linda Lange kaebuse, tuues eelkõige põhjuseks õiguspärase ootuse printsiibi, kuivõrd Linda Lange oli ehitiste omanik olnud seitse aastat ning selles teadmises ka oma elukorraldust muutnud. Tallinna linn esitas halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse, mis jäeti Tallinna Ringkonnakohtu 13. aprilli 2005 kohtuotsusega haldusasjas nr 2-3/211/05 rahuldamata. 8. juunil 2005 otsustas Riigikohus mitte võtta menetlusse Tallinna linna kassatsioonkaebust eelnimetatud ringkonnakohtu otsusele. Haldus- ja ringkonnakohtu otsused on jõustunud ning Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 1996  vara tagastamise korraldus nr 2631-k on seega kehtiv.

Arvestades eeltoodut loobub Tallinna linn 23. jaanuaril 2004 esitatud hagist ning palub tulenevalt Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 217 punktist 4 lõpetada tsiviilasja nr 2/125-622/04 menetlus. Samuti palume tühistada 27. jaanuari 2004 kohtumäärusega hagi tagamiseks nimetatud vara osas tehtud keelumärge. Tallinna linn on teadlik hagist loobumisega kaasnevatest tagajärgedest.

 

Lugupidamisega

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär