Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 161-k vastuvõetud Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud teemaade Tallinna linnale tasuta omandamine ja
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 korraldus number 1854
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober 2005 nr 1854-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 161-k vastuvõetud Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud teemaade Tallinna linnale tasuta omandamine ja valitseja määramine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 30 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 161-k “Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringuvastuvõtmine“ ja 21. mai 2003 korraldusega nr 1272-k “Rannamõisa tee 9c kinnistu mõttelise osa Tallinna linnale omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistule valitseja määramine“ ning tulenevalt OÜ Pilmak ja FirstMark OÜ 20. septembri 2005 kirjadest:

 

 

1. Omandada tasuta  avalikult kasutavate tänavate teehoiu korraldamiseks Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 161-k vastuvõetud Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alal:

1.1 Rannamõisa tee 9c kinnistu (kinnisturegistri nr 10199) jagamisel tekkivad teemaa kinnistud korralduse lisas näidatud positsioon nr 20 (moodustatava pindalaga 3506 m², sihtotstarbega transpordimaa) ja positsioon nr 21 (moodustatava pindalaga 2018 m², sihtotstarbega transpordimaa);

1.2 Rannamõisa tee 10 kinnistu (kinnisturegistri nr 118553) jagamisel tekkivad teemaa kinnistud korralduse lisas näidatud positsioon nr 16 (moodustatava pindalaga 11 655 m², sihtotstarbega transpordimaa) ja positsioon nr 22 (moodustatava pindalaga 4482 m², sihtotstarbega transpordimaa).

2. Punktis 1 nimetatud teemaa kinnistud omandada tingimustel, et:

2.1 detailplaneeringu kehtestamise järel Rannamõisa tee 9c kinnistu kaasomanik FirstMark OÜ (äriregistrikood 11083727 – Tartu mnt 2, 10145 Tallinn):

2.1.1 jagab kinnistu kruntideks vastavalt detailplaneeringule;

2.1.2 korraldab teemaa kinnistul positsioon nr 21 tee ning tehnovõrkude väljaehitamise vastavalt 1. septembril 2005 Tallinna linna ja FirstMark OÜ vahel sõlmitud lepingule nr TT-16/H ning annab valmisehitatud tee- ja tänavavalgustusrajatised tasuta üle Tallinna Kommunaalametile;

2.1.3 annab Tallinna linnale nõusoleku Pikaliiva tänava ehitamiseks teemaa kinnistule positsioon nr 20 ja annab selle kinnistu Tallinna linnale üle samaaegselt teemaa kinnistuga positsioon nr 21;

2.2 detailplaneeringu kehtestamise järel Rannamõisa tee 10 kinnistu omanik OÜ Pilmak (äriregistrikood 10954166 – Narva mnt 53, 10152 Tallinn):

2.2.1 jagab kinnistu kruntideks vastavalt detailplaneeringule;

2.2.2 korraldab teede ning tehnovõrkude väljaehitamise vastavalt 24. augustil 2005 Tallinna linna ja OÜ Pilmak vahel sõlmitud lepingule nr TT-15/H ning annab valmisehitatud tee- ja tänavavalgustusrajatised tasuta üle Tallinna Kommunaalametile;

2.3 neil ei lasu asjaõiguslikke koormatisi, v.a tehnovõrkude omanikele seatud kasutusõigused.

3. Määrata punktis 1 nimetatud Tallinna linnale üle antud teemaa kinnistute valitsejaks Tallinna Kommunaalamet.

5. Tallinna Maa-ametil:

5.1 korraldada võlaõigusliku lepingu sõlmimine hiljemalt 1 kuu jooksul käesoleva korralduse teatavakstegemisest;

5.2 korraldada asjaõigusliku lepingu sõlmimine hiljemalt 1 kuu jooksul punktis 2 nimetatud valmisehitatud teede- ja tänavavalgustusrajatiste üleandmisest Tallinna Kommunaalametile;

5.3 tasuda teemaa kinnistute moodustamisega ja omandamisega seotud kulud –  teemaa katastriüksuste moodustamise kulu, notaritasu ja riigilõiv;

5.4 teha korraldus teatavaks FirstMark OÜ-le, OÜ-le Pilmak ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär