Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valgevase tn 11 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 korraldus number 1839
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober 2005 nr 1839-k

 

 

Valgevase tn 11 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 55, kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktist 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 7. novembri 1994 otsusest nr 4071, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 07. jaanuarist 1998 notariaalregistri nr 102, ehitiste mõttelise osa ostu-müügi ja nõudeõiguse loovutamise lepingust 25. maist 2000 notariaalregistri nr 3080, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust     15. novembrist 2000 notariaalregistri nr 12409, ehitise mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 27. detsembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 13715, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 21. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 458, korteri müügilepingust ja pandilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, hüpoteegi seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust 19. juunist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 6645, korteri müügilepingust ja pandilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 24. novembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 8810, korteri müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 12. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 8185, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 01. aprillist 2004 notariaalakt notari ametitoimingute raamatus nr 1329, üürimärke kustutamisest, korteri müügilepingust ja pandilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 30. juulist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 4440, korteri müügi-, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise- ja pandilepingust, notarikonto kasutamise avaldusest 21. septembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 9889  ja maa tagastamise toimiku nr 1655 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Valgevase tn 11;

1.2 pindala: 1037 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4370 pindalaga 967,14 m2) järgmistele isikutele:

2.1 aktsiaselts Favorte, äriregistri kood 10040012, asukoht Uus-Sadama tn 21, Tallinn – 442/4518 mõttelises osas;

2.2 Reet Kadakmaa, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 641/4518 mõttelises osas;

2.3 Liis Randus, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 416/4518 mõttelises osas;

2.4 Reet Merima, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 445/4518 mõttelises osas;

2.5 Roman Gorelov, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 649/4518 mõttelises osas;

2.6 Pille Liivaauk, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 415/4518 mõttelises osas;

2.7 Kärt Summatavet, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 582/4518 mõttelises osas;

2.8 Galina Ruubel, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Pärnu – 204/4518 mõttelises osas;

2.9 aktsiaselts Favorte, äriregistri kood 10040012, asukoht Uus-Sadama tn 21, Tallinn – 724/4518 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 23.09.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4370 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 aktsiaselts Favorte, 20 (kakskümmend) krooni;

5.2 Reet Kadakmaa, 28 (kakskümmend kaheksa) krooni;

5.3 Liis Randus, 18 (kaheksateist) krooni;

5.4 Reet Merima, 20 (kakskümmend) krooni;

5.5 Roman Gorelov, 29 (kakskümmend üheksa) krooni;

5.6 Pille Liivaauk, 18 (kaheksateist) krooni;

5.7 Kärt Summatavet, 26 (kakskümmend kuus) krooni;

5.8 Galina Ruubel, 9 (üheksa) krooni;

5.9 aktsiaselts Favorte, 32 (kolmkümmend kaks) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 nõudeid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär