Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suitsu tn 2D maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 korraldus number 1838
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober  2005 nr  1838-k

 

 

Suitsu tn 2D maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19alusel ja kooskõlasEesti Vabariigi maareformi seaduse ja  maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57 ning Tallinna Linnavalitsuse  19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “ Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 6. septembri 2000 korraldusest nr 3343–k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 24. jaanuari 2000 otsusest nr 11277, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 15. märtsist 2000 notariaalregistri nr 2238 ning maa tagastamise toimiku nr 4392 materjalidest:

 

 

1.Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1. asukoht: Suitsu tn 2D;

1.2. pindala: 1831 m2 ;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

 

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4313, pindala 4581 m2, nõudeõigus ½ mõttelises osas 2290,5 m2 ) järgmisele isikule:

Ene Lant, i.k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Lugeda  endise kinnistu nr 4313 maa tagastatuks.

 

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 6404535.

 

6. Maa taotlejal:

6.1. kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2. tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3. järgida Raudteeseaduse §-s 37 sätestatud nõudeid.

7.Juurdepääs Suitsu tn 2C maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Suitsu tn 2D maaüksuse.

 

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1. teha korraldus teatavaks Ene Lant`ile;

8.2. kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär