Tallinna Kaisukaru Lasteaia põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 määrus number 97
jõustumine 10.10.2005
Kehtetuks tunnistamine 25.10.2010
Redaktsiooni kehtivus 10.10.2005 - 24.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.10.2010 nr 80, jõustumine 25.10.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     5. oktoober 2005 nr 97

 

 

 

 

 

Tallinna Kaisukaru Lasteaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning 25. augusti 2005 otsuse nr 208 alusel.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 määrusega nr 108 kinnitatud Tallinna Kaisukaru Lasteaia põhimääruses järgmised muudatused:

1) muuta punkti 1.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Lembitu tn 6 ja Lembitu tn 14  10114 Tallinn.”;

2) muuta punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2.1 Lasteasutuses on nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.”;

3) punktis 7.4.6 jätta välja sõnad „kooskõlastatult  haridusameti juhatajaga”.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määruse nr 108 „Tallinna Kesklinna koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine” punktiga 1.8 kinnitatud Tallinna 47. Lasteaia põhimäärus.

§ 3.  Määrus jõustub 10. oktoobril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär