Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 44 "Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 määrus number 54
Jõustumine:10.10.2005
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 54

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna põhimääruse § 42 lõike 4 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruses nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine“ ja selle lisades tehakse järgmised muudatused:

(1) Määrusega kinnitatud “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis alates 1. jaanuarist 2005“ muudetakse järgmiselt:

1) muuta Tallinna linna ametiasutuste teenistujate ametikohtade arvu ja lugeda selleks kokku 1348,5 alates 1. novembrist 2005;

2) kustutada Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisust Eestimaa Ühendatud Rahvapartei fraktsiooni nõunik-abi, kaks Keskerakonna fraktsiooni nõunik-abi, Reformierakonna fraktsiooni nõunik-abi ja Res Publica fraktsiooni nõunik-abi ametikohad (teenistujate põhigrupp – nõunik);

3) nimetada Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisus nõunik-esimehe abi ametikoht ümber linnavolikogu nõuniku ametikohaks (teenistuja põhigrupp – nõunik);

4) lugeda Tallinna Linnavolikogu Kantselei teenistujate ametikohtade arvuks 29 alates 1. novembrist 2005;

5) kustutada Tallinna Linnakantselei koosseisut kaks linnapea nõuniku, kommunikatsiooninõuniku, rahandusnõuniku ja kuus abilinnapea nõuniku ametikohta (teenistujate põhigrupp – nõunik);

6) nimetada Tallinna Linnakantselei koosseisus üks linnapea nõuniku, kaks nõuniku ja korrakaitsenõuniku ametikohad ümber linnavalitsuse nõunike ametikohtadeks (teenistujate põhigrupp – nõunik);

7) lugeda Linnakantselei teenistujate ametikohtade arvuks 175 alates 1. novembrist 2005.

(2) Määrusega kinnitatud “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord 2005. aastal“ ja selle lisa 2.2 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2005. aastal“ muudetakse järgmiselt:

1) muuta punkti 2.6.1.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.6.1.1 Nõunike põhigruppi kuuluvad:

2.6.1.1.1

linnavolikogu nõunik;

2.6.1.1.2

linnavolikogu esimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.3

linnavolikogu aseesimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.4

linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.5

linnavalitsuse nõunik;

2.6.1.1.6

linnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.7

abilinnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.8

linnaosa valitsuse nõunik.“;

2) muuta punkti 2.6.1.2 ning sõnastada see järgmiselt:

“2.6.1.2 Ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

2.6.1.2.1 Linnavolikogu nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linnavolikogu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

2.6.1.2.2 Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

2.6.1.2.3 Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi on koosseisuväline ametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

2.6.1.2.4 Linnavalitsuse nõunik kuulub linnakantselei koosseisu. Linnavalitsuse nõuniku ametisse nimetamise ja ametist vabastamise küsimus vaadatakse eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab nõuniku ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

2.6.1.2.5 Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks.

2.6.1.2.6 Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.“;

3) täiendada lisa 2.2 punkti 1.2.1 pärast sõnu “Linnavolikogu nõunik“ sõnadega “linnavolikogu esimehe nõunik, linnavolikogu aseesimehe nõunik, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi“.

§ 2.  Määrus jõustub 10. oktoobril 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees