Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja Aleksander Dormidontovi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja volituste andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1834
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1834-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja Aleksander Dormidontovi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra p 4.1.1 ja 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 6.2 ning tulenevalt Aleksander Dormidontovi avaldusest:  

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kokkuleppe projekt Tallinna linna ja Aleksander Dormidontovi vahelise  kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-2291/04.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 376 332 (kolmsada seitsekümmend kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kaks) krooni punktis 1 nimetatud kohtuliku kokkuleppe täitmiseks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aleksander Dormidontovile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. september 2005

korralduse nr 1834-k      

LISA

 

Kohtulik kokkulepe kohtuvaidluse lõpetamiseks Aleksander Dormidontovi kaebuses Tallinna linna vastu õigusvastaselt tekitatud kahju väljamõistmise nõudes

 

 

 

Tallinna linn Tallinna linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse_______________ korralduse  nr ______-k alusel ja Aleksander Dormidontov,keda esindab vandeadvokaat Nigul Saar Advokaadibüroost Paul Varul(edaspidi ühiselt nimetatud Pooled) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe järgnevas:

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk on lõpetada kohtuvaidlus Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-2291/04 pooli rahuldaval viisil. Kokkuleppe sõlmimisega loevad Pooled täidetuks Aleksander Dormidontovi nõude Tallinna linna vastu haldusasjas nr 3-2291/04  Tallinna linna poolt õigusvastaselt tekitatud kahju väljamõistmiseks.

 

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eeldused

 

  1. Tallinna Halduskohtu menetluses on haldusasi nr 3-2291/04 Aleksander Dormidontovi nõudes Tallinna linna vastu Rohula tn 21a, endise aadressiga Rohula tn 21, endisel kinnistul nr 3363, asuva maa reaalse tagastamise võimatuse tinginud tegevusega ja Tallinna Linnavalitsuse õigusvastaste aktidega tekitatud kahju hüvitamiseks.

2.      Pooled on paralleelselt kohtuvaidlusega pidanud võimalikuks asja lahendamist kohtuliku kokkuleppega, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

Kohtuliku kokkuleppe tingimused

 

Pooled on huvitatud haldusasja lahendamisest ning sõlmivad selleks kohtuliku kokkuleppe, mille nad paluvad Tallinna Halduskohtul kinnitada alljärgnevas:

3.         Pooled lepivad kokku, et on nõus lahendama haldusasja nr 3-2291/04 pooli rahuldaval viisil.

4.         Tallinna linn kohustub tasuma Aleksander Dormitontovile 376 332 (kolmsada seitsekümmend kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kaks) krooni endise kinnistu nr 3363 maa tagastamise avalduse lahendamise käigus tekitatud kahju hüvitamiseks.

5.         Tallinna linn kohustub punktis 4 nimetatud summa tasuma seitsmetööpäeva jooksul arvates  kohtuliku kokkuleppe jõustumise päevale järgnevast päevast.

6.         Aleksander Dormidontov esitab Tallinna Linnavalitsusele endise kinnistu nr 3363 seni lahendamata maa eest kompensatsiooni määramise taotluse 7 päeva jooksul arvates käesoleva kokkuleppe jõustumisest. Tallinna Linnavalitsus kompenseerib Aleksander Dormidontovile omandireformi objektiks oleva maa seaduses ette nähtud korras.

7.         Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kohtuliku kokkuleppe jõustumisest puuduvad neil igasugused muud nõuded teineteise vastu seonduvalt endise kinnistu nr 3363 tagastamise taotlusega.

8.         Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

9.         Tallinna linn on teadlik, et kohtulikus kokkuleppes sätestatud kohustuste mittekohasel täitmisel on Aleksander Dormidontovil õigus pöörata sellest tulenev nõue täitmisele Täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras. 

10.     Pooled paluvad Tallinna Halduskohtul Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lg 2 alusel haldusasja nr 3-2291/04 menetlus lõpetada. Pooled paluvad kohtul kinnitada kokkulepe ilma istungit pidamata.

11.     Kohtulik kokkulepe jõustub Tallinna Halduskohtu poolt tehtud kokkulepet kinnitava kohtumääruse jõustumisel.

12.     Pooled on teadlikud Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, s.o. menetluse lõpetamise korral ei saa isik uuesti pöörduda kohtusse samas asjas.

 

 

Kohtulik kokkulepe on sõlmitud kolmes eksemplaris, millest Pooled saavad kumbki ühe eksemplari ja üks eksemplar esitatakse kinnitamiseks Tallinna Halduskohtule.

 

 

 

 

………………………..                                              ………………………..

Toomas Sepp                                                               Nigul Saar

Linnasekretär                                                               Aleksander Dormidontovi

Tallinna linna                                                               volitatud esindaja

volitatud esindaja                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär