Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Energia Aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaak Raiele
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1819
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1819-k

 

 

Eesti Energia Aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaak Raiele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, 64 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Energia Aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Jaak Raiet Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil võtta oma valitsemisele ja bilanssi Pirita tervisespordiraja  valgustus vastavalt üleandmise-vastuvõtmise aktile.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Eesti Energia Aktsiaseltsile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005

korralduse nr 1819-k      

LISA

 

KOOSTÖÖLEPING

 

 

 

Tallinnas, ___ septembril 2005.a.

 

Eesti Energia Aktsiaselts (edaspidi Toetaja), äriregistrikood 10421629, asukoht Laki tn 24, 12 915 Tallinn, mida esindab volituse alusel juhatuse liige Sandor Liive, ühelt poolt,

ja

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajaJaak Raie, asukoht Vabaduse väljak 10b, 101 46 Tallinn, Tallinna Linnavalitsuse ___ septembri 2005 korralduse nr ___-k alusel (edaspidi Toetuse saaja), teiselt poolt, eraldi Pool või koos Pooled,

 

võttes arvesse, et

 

Eesti Energia Aktsiaselts koostöös Aktsiaseltsiga Merko Ehitus ja Aktsiaseltsiga Hansapank on algatanud projekti, mille eesmärgiks on tervisespordirajale valgustuse ehitamine ja korrastamine;

 

Eesti Energia Aktsiaselts soovib oma projektiga aidata kaasa sportimisvõimaluste laiendamisele Tallinna linnas ning ei taotle projektiga mingeid tulunduslikke või ärilisi eesmärke;

 

Tallinna linn soovib kõigile huvilistele pakkuda vaba võimalust kasutada valgustatud tervisespordirada Tallinnas Pirital;

 

Eesti Energia Aktsiaselts on ehitanud Piritale 3,65 km pikkuse tervisespordiraja valgustuse maksumusega üks miljon kakssada kakskümmend üheksa tuhat kakssada üheksakümmend neli krooni ja viiskümmend senti,

 

sõlmisid käesoleva koostöölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.      Lepingu eesmärk

 

Käesoleva Lepingu sõlmimise eesmärk on korraldada Toetaja ja Toetuse saaja vahelisi suhteid Pirita tervisespordiraja valgustuse projekti teostamisel.

 

2.    Toetaja kohustused

 

Toetaja kingib Toetuse saajale valminud tervisespordi raja valgustuse. Tervisespordiraja valgustus antakse  üle vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

 

 

 

 

3.    Toetuse saaja kohustused

Toetuse saaja on kohustatud:

3.1  Kasutama valgustatud tervisespordirada sihtotstarbeliselt mittetulusaamise eesmärgil võimaldades tasuta sporditegemist kõikidele soovijatele.

3.2  Hoidma valgustatud tervisespordirada sportimiseks heas seisus ja selle valgustuse töökorras.

3.3  Võimaldama Toetajal tasuta paigaldada tervisespordiraja kõrvale reklaamstende sisuga ja lubama Eesti Energia Aktsiaseltsi logo kasutamise tervisespordiraja valgustuspostidel. Reklaamstendide ja logo kasutamise kohta sõlmivad Pooled (Tallinna linn Pirita Linnaosa Valitsuse kaudu) eraldi lepingu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud „Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korrale“.

3.4  Võtma valminud rajatise enda omandisse.

3.5  Maksma Toetaja nõudmisel tervisespordiraja valgustuse väärtusega 1 229 224.50 krooni Toetaja poolt nõutavas ulatuses tagasi kui selgub, et:

3.5.1        Toetuse saaja kasutab valgustatud tervisespordirada tulusaamise eesmärgil või isik, kelle kasutusse või käsutusse tervisespordirada on antud, kasutab seda tulusaamise eesmärgil või

3.5.2        Toetuse saaja ei taga valgustatud tervisespordiraja sihtotstarbelist kasutamist vastavalt Lepingu punktile 3.2

 

4.    Lepingu kehtivus ja muud tingimused

 

4.1  Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste täitmiseni.

4.2  Kõik vaidlused, mis tekivad käesoleva Lepingu täitmisest, lahendatakse Poolte vahelise läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras.

4.3  Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris kahel lehel, mille iga lehekülg on allkirjastatud Poolte volitatud esindajate poolt ja millest üks jääb Toetajale ja teine Toetuse saajale.

 

5. Poolte allkirjad:                                                                 

 

Eesti Energia Aktsiaselts                                                                       Tallinna linn

 

 

 

Sandor Liive                                                                                        Jaak Raie

Juhatuse liige volituse alusel                                                                   Tallinna Spordi- ja Noorsoo-

ameti  juhataja volituse alusel

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär