Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja AS Minu Vara vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1813
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1813-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine

Tallinna linna ja AS Minu Vara vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 73 lg 3, § 182 lg 2 alusel ja kooskõlas  Tallinna  põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 6.2 ning tulenevalt Advokaadibüroo Aivar Pilv ettepanekust:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kokkuleppe projekt Tallinna linna ja AS Minu Vara vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Linnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/21-4778/04.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks AS-ile Minu Vara ja Advokaadibüroole Aivar Pilv.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

                                                                                                                                                    LISA                                                                                       

                                                                                       Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005       

                                                                                                                        korralduse nr 1813-k  

                                                                                                                                                   

 

KOHTULIK KOKKULEPE

tsiviilasjas nr 2/21-4778/04

 

 

 

 

 

Hageja:

Tallinna linn

 

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

 

 

Hageja esindaja:

Toomas Sepp

 

Linnasekretär,

 

kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse

septembri 2005 korralduse nr       -k alusel ­­­­­­­­            

 

 

Kostja:

AS Minu Vara

 

Registrikood 10310827

 

Vilde tee 129, 12613 Tallinn

 

 

Kostja esindaja:

Arne Ots, vandeadvokaat

 

Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

 

Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn

 

edaspidi eraldi ja koos nimetatud ka kui Pool ja Pooled,

 

võttes arvesse, et:

 

-          Tallinna Linnakohtu menetluses on hageja Tallinna linna hagi kostja AS-i Minu Vara vastu, milles hageja nõuab kostjalt Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja Mustamäe Kinnisvarahoolduse Munitsipaalettevõtte vahel 30. mail 1997. a sõlmitud
all-laenulepingule (edaspidi Leping) viidates 878 628.25 krooni, s.o summat, mille hageja on tasunud Rootsi Riikliku Tööstuse ja Tehnilise Arengu Ametile (edaspidi NUTEK) hageja ja NUTEK-i vahel 14. veebruaril 1995. a sõlmitud laenulepingu (edaspidi Laenuleping) täitmiseks, samuti viivist summas 21 371.75 krooni, kokku seega 900 000 krooni;

-          Kostja ei ole hagi tunnistanud, leides, et hageja nõudel kostja vastu pole alust. Kostja on kaalunud hageja vastu samast õigussuhtest tulenevalt nõude esitamist põhisummas 474 622.58 krooni, millele lisandub viivis. Tegemist on summaga, mille kostja on Lepingust tuleneva käsundi täitmiseks hageja nimel hageja ja NUTEK-i vahelise Laenulepingu täitmiseks üle kandnud, kuid mis on jäänud hageja või Tallinnas, Vilde tee 85, 87, 89 ja 91 asuvate kortermajade (st majade, mis olid enne erastamist hageja omandis ja mille renoveerimiseks hageja oli NUTEK-ilt Laenulepingu alusel laenu võtnud) korterite omanike poolt kostjale hüvitamata;

-          TsMS § 73 lg 3 ja § 182 lg 5 kohaselt võivad pooled lõpetada asja kokkuleppega, kui kokkulepe ei ole seadusega vastuolus ega kahjusta avalikku huvi;

-          Pooled soovivad ja peavad võimalikuks lahendada vaidlus kohtuliku kokkuleppega.

 

 Pooled lepivad kokku alljärgnevas:

 

1          Pooled lahendavad Tallinna Linnakohtu menetluses oleva tsiviilasja nr 2/21-4778/04 esemeks oleva vaidluse käesoleva Kokkuleppega.

 

2          Hageja loobub hagis esitatud nõuetest, samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest kostja vastu, mis võivad tuleneda hagi aluseks olevatest asjaoludest ja Lepingust või mis võivad olla otseselt või kaudselt seotud Lepinguga või Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud asjaoludega.

 

3          Kostja kinnitab, et ta ei esita nõudeid ning et ta loobub kõigist, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest hageja vastu, mis võivad tuleneda hagi aluseks olevatest asjaoludest ja Lepingust või mis võivad olla otseselt või kaudselt seotud Lepinguga või Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud asjaoludega, sealhulgas Lepingu täitmisel tehtud maksete ja kulude hüvitamise nõudest.

 

4          Pooled kinnitavad tingimusteta ja tagasivõtmatult, et käesolev Kokkulepe lahendab ammendavalt ja lõplikult kõik hagi aluseks olevate asjaoludega ja Lepinguga seotud vaidlused Poolte vahel.

 

5          Käesolev Kokkulepe ei välista ega piira nõuete esitamist kolmandate isikute vastu.

 

6          Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

 

7          Eeltoodu alusel ja juhindudes TsMS §-dest 182 lg 2 ja 4 ning § 217 p 5 paluvad Pooled Tallinna Linnakohtul kinnitada käesolev Kokkulepe ja lõpetada tsiviilasja menetlus. Pooled paluvad teha kohtumääruse kirjalikus menetluses, ilma Pooli kohtusse kutsumata.

 

8          Kohtulik kokkulepe jõustub Tallinna Linnakohtu poolt tehtud kokkulepet kinnitava kohtumääruse jõustumisel. Kui kohus Kokkulepet ei kinnita või kui Kokkulepet kinnitav kohtumäärus tühistatakse, ei oma Kokkulepe tervikuna ega ükski selles sisalduv nõustumus, kinnitus ega kokkulepe mingit õiguslikku tähendust, Pooled loevad Kokkuleppe algusest peale kehtetuks ning Pooled ei või Kokkuleppele tugineda ega sellele viidata.

 

9          Kokkulepe on sõlmitud 3 (kolmes) võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplaris, üks eksemplar igale Kokkuleppe sõlminud Poolele ja üks eksemplar esitamiseks Tallinna Linnakohtule.

 

10        Pooled kinnitavad, et nad on teadlikud Kokkuleppe kohtupoolse kinnitamise ja tsiviilasjas menetluse lõpetamise õiguslikest tagajärgedest, sh TsMS § 182 lg 7 ja § 219 lg 1 sisust.

 

 

 

Tallinna linn                                                                                     AS Minu Vara

volitatud esindaja                                                                             esindaja

Toomas Sepp                                                                                   Arne Ots

Linnasekretär                                                                                   Vandeadvokaat

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär