Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pohla tn 7/Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1810
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2019 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.11.2019 nr 152, vastuvõetud 28.11.2019

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1810-k

 

 

 

 

 

Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud Nõmme linnaosa ehitusmäärusega ningTallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi ja asjaolusid, et:

- detailplaneering järgib Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooni, milleks on  määratud väikeelamute ala, so põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Seega on põhjendatud detailplaneeringuga kavandatud olemasolevale kinnistule teise üksikelamu planeerimine ning uus hoonemaht toetab Nõmmel väljakujunenud hoonestuslaadi;

- detailplaneeringuga säilitatakse kõrghaljastus täies mahus, mis moodustab ühtse terviku Nõmme piirkonna kõrghaljastusega.

 

 

 

 

 

       

1. Kehtestada Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneering, Projektgrupp Rosenberg OÜ töö nr 2005-08, millega on Nõmme linnaosas asuvale 0,2 ha suurusele maa-alale kavandatud 1 elamumaakrunt kahe 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.
(Kehtetu - Tvk o 28.11.2019 nr 152, vastuvõetud 28.11.2019, Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneering)

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 08. septembril 2005 sõlmitud lepingule nr TT-27/M.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005

korraldusele nr 1810-k 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

 “Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas” juurde

 

 

 

Kehtestada Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneering, millega on Nõmme linnaosas asuvale 0,2 ha suurusele maa-alale kavandatud 1 elamumaakrunt kahe 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.

Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu omanik Tiina Reinverki volitatud esindaja Ülo Allikmäe 29. novembril 2004.

Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õigus on lepinguga üle antud Ülo Allikmäele.

Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2005 korraldusega nr 279-k ?id=3001&aktid=99583

Detailplaneeringu koostas Projektgrupp Rosenberg OÜ.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2005 korralduse nr 279-k alusel. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. 

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Halduskogu ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kooskõlastasid planeeringu tingimusteta.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas planeeringu tingimusel, et järgneva projekteerimisstaadiumi (hoone vee ja kanalisatsiooni ehitusprojekti) koostamiseks taotleda AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas planeeringu tingimusel, et detailplaneeringu alusel  koostatud ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

OÜ Jaotusvõrk Tallinn- Harju piirkond kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tööjoonised täiendavalt kooskõlastada. Tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2005 korraldusega nr 1494-k ?id=3001&aktid=101322

Detailplaneering koostati lihtsustatud korras vastavalt planeerimisseaduse §-le 22 ja Tallinna linna ehitusmääruse §-le 17. Lihtsustatud korras koostatud detailplaneering on planeering, mille koostamisel asendatakse planeeringu avalikustamine planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike kooskõlastustega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleval hoonestusalal kuni viie üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks. Detailplaneering on koostatud olemasoleval hoonestusalal kahe üksikelamu planeerimiseks ja naaberkruntide omanikega on planeeringulahendus kooskõlastatud.

Detailplaneeringu kooskõlastasid järgmised naaberkruntide omanikud: 1) Pohla tn 5/ Puraviku tn 6 kinnistu kaasomanikud Esta Ivask, Irmeli Pärtelpoeg ja Karita Pärtelpoeg; 2) Pohla tn 9/ Mahla tn 22/ Puraviku tn 10 kinnistu kaasomanikud Rein Gross ja Ene Talisaar.

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu omanik Tiina Reinverki volitatud esindaja Ülo Allikmäe, kes soovis oma perele 2-korruselise elamu ehitamist kinnistu vabale osale.

Vastavalt soovitule algatati Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneering Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2005 korraldusega nr 279-keesmärgiga kinnistule uue üksikelamu rajamiseks. 

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeritav maa-ala asub Nõmme linnaosas, Nõmme miljööväärtuslikus elamupiirkonnas, so terviklikult säilinud miljööga piirkonnas, kus uute hoonete ehitus peab järgima hoonestusstruktuuri.

Planeeritav maa-ala asub Pohla ja Puraviku tänava vahelises kvartalis. Lähipiirkonnas asuvad peamiselt üksikelamud. Otsesesse kontaktvööndisse ei jää puhke- ja virgestusalasid. Virgestusalana on kasutatav lähinaabrusesse jääv Võidu park.

Planeeritaval krundil asub 2-korruseline üksikelamu ja abihoone, mis säilitatakse. Kinnistut ei jagata. Uusehitisena on kavandatud üks 2-korruseline üksikelamu. Uus hoonemaht toetab Nõmmel väljakujunenud hoonestuslaadi.

Kõrghaljastus moodustab ühtse terviku Nõmme piirkonna kõrghaljastusega. Krundi olemasoleva kõrghaljastuse moodustavad männid ja üksikud lehtpuud, mis sobivad keskkonda. Kõrghaljastus säilitatakse täies mahus. Õuealal kasvab üksikuid vanu viljapuid. Pohla tn ääres on krundi piiril põõsashekk. Krundi täiendav haljastus ilupõõsastega ja lilledega rajatakse varjutaluvatest liikidest krundi lääneossa, sest olemasoleva kõrghaljastuse alla napib valgust. Vaba ala kaetakse muruga.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt jääb planeeritav maa-ala II-1 ehituspiirkonda. Järgnevalt esitatakse võrdlusena tabel, milles on välja toodud detailplaneeringuga ette nähtud ja Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud krundi suurus ja maksimaalne täisehituse protsent:

pos nr

ehituskrundi aadress

detailplaneeringus ette nähtud krundi suurus ja max täisehituse protsent

Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 3 p 1 järgi lubatud krundi max täisehituse protsent

pos 1

Pohla tn 7/ Puraviku tn 8

2028 m² 12,8%

üle 1900 m² 13%

Detailplaneering vastab Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud kruntide suurusele ja maksimaalse täisehituse protsendile.

Järgnevalt võrreldakse detailplaneeringuga ette nähtud ja Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud hoonete kõrgust ja täiskorruste arvu:

pos nr

ehituskrundi aadress

detailplaneeringus ette nähtud hoonete kõrgus ja täiskorruste arv

Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 5 järgi lubatud hoonete kõrgus ja täiskorruste arv

pos 1

Pohla tn 7/ Puraviku tn 8

olemasolev 1 üksikelamu 9m ja 2-korrust, olemasolev abihoone;

uusehitis 1 üksikelamu 9m ja 2-korrust

 

elamu (põhihoone) 11m (katusehari) ja 2-korrust, abihoone 4m ja 1-korrus

Detailplaneering vastab Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud hoonete kõrgusele ja täiskorruste arvule.

Detailplaneeringuga kavandatud hoonete asukoha ehitusjooned kinnistu piiridest vastavad Nõmme linnaosa ehitusmäärusele § 7 lõikele 4.

Detailplaneering on kooskõlas Nõmme linnaosa ehitusmäärusega.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Ulvi Ingver

Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja

administratiivalal juhataja ülesannetes