Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 21.09.2005 määrus number 92
Jõustumine:26.09.2005
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2013 - ... [RT IV, 06.03.2013, 52]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 27.02.2013 nr 16 [RT IV, 06.03.2013, 25 - jõust. 09.03.2013], rakendatakse alates 01.03.2013

Tlv m 02.09.2009 nr 67 jõust. 01.11.2009

Tlv m 02.09.2009 nr 67 jõust. 07.02.2009

Tlv m 04.02.2009 nr 12 jõust. 09.02.2009

Tlv m 24.10.2007 nr 88 jõust. 29.10.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. september 2005 nr 92

 

 

 

 

 

Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel ja kooskõlas Noorsootöö seaduse § 2 punktiga 4 ning Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2005 otsusega nr 180 „Tallinna Avatud Noortekeskuse nime muutmine”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Noorsootöö Keskus (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna asutus, mis korraldab ja arendab noorsootööd Tallinnas.

(2) Asutuse ametlik nimi on: Tallinna Noorsootöö Keskus tunnusnimega TAN.

(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Pärnu mnt 6, 10148 Tallinn.
(Tlv m 02.09.2009 nr 67 jõust. 01.11.2009)

(5) Asutusel  on oma eelarve, arvelduskonto pankades, oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallina õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

§ 2.  Struktuur

(1) Oma eesmärgi täitmiseks on asutusel kooskõlastatult ametiga õigus moodustada struktuuriüksusi.

(2) Asutuse struktuurüksuseks on osakond.

(3) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised osakonnad:

1) Kesklinna noortekeskus (Videviku tn 31, 10139 Tallinn);

2) [Kehtetu - RT IV, 06.03.2013, 25 - jõust. 09.03.2013], rakendatakse alates 01.03.2013

3) (Kehtetu – Tlv m 02.09.2009 nr 67 jõust. 07.09.2009)

4) Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1, 10917 Tallinn);

5) Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4, 10615 Tallinn);

6) (Kehtetu - Tlv m 24.10.2007 nr 88 jõust. 29.10.2007)

7) Männiku noortekeskus (Männiku tee 96, 11215 Tallinn);     

8) Tallinna noorte infokeskus (Vabaduse väljak 9/1, 10141 Tallinn);
(Tlv m 02.09.2009 nr 67 jõust 07.02.2009)

9) Tallinna noorte karjäärikeskus (Suur-Ameerika tn 35, 10112 Tallinn);
[RT IV, 06.03.2013, 25 - jõust. 09.03.2013], rakendatakse alates 01.03.2013

10) Kopli noortekeskus (Kopli tn 98, 11711 Tallinn);
(Tlv m 24.10.2007 nr 88 jõust. 29.10.2007;
Tlv m 04.02.2009 nr 12 jõust. 09.02.2009)

11) Järve noortekeskus (Alajaama tn 1, 11314 Tallinn).
(Tlv m 04.02.2009 nr 12 jõust. 09.02.2009)

(4) Asutuse osakondade tööd juhivad noorsootöö koordinaatorid, kellega sõlmib töölepingu asutuse direktor.

§ 3. Tegevusvaldkond ja eesmärk

(1) Asutuse tegevusvaldkond on noorsootöö korraldamine ja arendamine Tallinnas.

(2) Asutuse eesmärgiks on luua Tallinna noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, rahvusvahelise- ja huvitegevuse.

§ 4.  Põhiülesanded

Asutuse põhiülesanded on:

1) noortekeskuste haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;

2) Tallinna noorte info ja nõustamise korraldamine;

3) ülelinnaliste noorteprojektide ja noorteürituste korraldamine;

4) Tallinnas noorsootöö ja noorsootöö kvaliteedi arendamine;

5) noorte vaimse ja füüsilise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine läbi noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatuslike tegevuste;

6) noorte eetiliste tõekspidamiste, kodanikutunde ja austuse kujundamine teiste kultuuride vastu;

7) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine.

§ 5.  Asutuse tegevus põhiülesannete täitmiseks

Põhiülesannete täitmiseks asutus:

1) korraldab noortekeskuste aastaringset tööd;

2) korraldab piirkondlikku noorsootööd läbi noortekeskuste;

3) kasutab noortekeskustes avatud noorsootöö meetodit;

4) korraldab noortele linnaväliseid töö-, projekt- ja puhkelaagreid;

5) korraldab noortele linnalaagreid ja koolivaheaja programme;

6) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;

7) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;

8) korraldab piirkondlike ja ülelinnalisi vaba aja ja preventiivseid üritusi ning tegevusi noortele;

9) tegeleb noorsootöö arendustegevusega ja osaleb linna noorsoopoliitika kujundamisel;

10) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;

11) töötab välja ja viib ellu Tallinnas noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja –projekte;

12) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega ja Tallinna noorte infoga seotud trükiseid;

13) osutab oma põhiülesannetega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, korraldab toitlustus- ja olmeteenuseid;

14) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täiendkoolitusi;

15) arendab piirkondlikult ja ülelinnaliselt noorte võimalusi ühiskonnaelus kaasa rääkida;

16) seisab noorte ja noorsootöötajate õiguste eest;

17) kogub ja haldab Tallinnas  noorsootööalaseid andmeid;

18) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

19) esindab Tallinna noorsootööd Eestis ja välismaal;

20) annab välja tunnustusauhindasid.

§ 6. Vara ja vahendid

(1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma põhiülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna õigusaktidega  sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Asutuse kulud katab Tallinna linn. Asutuse eelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste teenuste osutamisest. Ameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

(3) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 7.  Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja. Asutuse direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

(2) Direktor, oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

2)  tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

4) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes vastavalt seadustele ja käesolevale põhimäärusele;

5) kinnitab töötajate ametijuhendid ja sõlmib, peatab, muudab, lõpetab töötajatega töölepingud;

6) esitab asutuse eelarve projekti, asutuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande vastavalt Tallinna linna õigusaktides kehtestatud korrale;

7) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

8) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja;

9) teavitab ametit eraldistest ja annetustest, tagab eraldise ja annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;

10) täidab muid ülesandeid.

§ 8. Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Tallinna õigusaktidele tsentraliseeritult ameti poolt.

(3) Asutus esitab aruanded eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras  ja tähtaegadeks.

§ 9. Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

(3) Asutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11. Määruse jõustumine.

Määrus jõustub 26. septembril 2005.