Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise lepinguliseks üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2005 otsus number 230
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. september 2005 nr 230

 

 

 

 

Nõusoleku andmine parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise lepinguliseks üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule

 

 

 

Halduskoostöö seaduse § 5 ja § 9, Liiklusseaduse § 501 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 141 lg 2, Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 3 ja linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine“ p 10.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise õigus viieks aastaks halduslepinguga üle eraõiguslikule juriidilisele isikule otsuse lisas toodud põhjustel.

2. Tallinna Linnavalitsusel viia läbi vastav riigihange ja sõlmida haldusleping. Riigihankekonkursi tingimuste koostamisel arvestada Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 otsuses nr 9 ja revisjonikomisjoni kontrollimaterjalides “Tallinna liikluskorralduse, parkimise ja piletite tellimise ning realiseerimisega seotud lepingute täitmine“ toodut ning hanke tingimused kooskõlastada enne konkursi väljakuulutamist Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni ja rahanduskomisjoniga.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees