Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti SUCCESS heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivale abilinnapeale

Tallinna Linnavolikogu 22.09.2005 otsus number 228

Redaktsiooni kehtivus 22.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. september 2005 nr 228

 

 

 

 

Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti SUCCESS heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivale abilinnapeale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud Välisrahastusega projektides osalemise korra p 4.5 alusel ja kooskõlas linnavalitsuse 22. detsembri 2004 korraldusega 2756-k ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projektis “SUCCESS – Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies – eduka reisiteadlikkuse kampaaniad ja liikuvuse juhtimise strateegiad“.

2. Määrata projekti vastutavaks esindajaks Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar.

3. Volitada Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivat abilinnapead allkirjastama projektiga seotud dokumente ja eelnevalt Tallinna Linnavalitsuse poolt heakskiidetud lepinguid.

4. Projektis osalemise finantseerimine summas 110 000 krooni aastatel 2006-2009 toimub Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt. Tallinna Transpordiamet tasub FGM-AMOR-ile taotluse kirjutamise ja läbirääkimiste kuludeks Euroopa Komisjoniga 3,5% Tallinna projektiosast, so 19 250 krooni.

5. Tallinna Transpordiametil valmistada ette ettepanek Tallinna linna 2005. aasta eelarve lisa 7 “Linna poolt kaasfinantseeritavad projektid ja programmid 2005-2007“ täiendamiseks SUCCESS projekti osas.

6. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja arenguteenistusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees