Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
22.09.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti SUCCESS heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivale abilinnapeale
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2005 otsus number 228
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. september 2005 nr 228

 

 

 

 

Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti SUCCESS heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivale abilinnapeale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud Välisrahastusega projektides osalemise korra p 4.5 alusel ja kooskõlas linnavalitsuse 22. detsembri 2004 korraldusega 2756-k ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projektis “SUCCESS – Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies – eduka reisiteadlikkuse kampaaniad ja liikuvuse juhtimise strateegiad“.

2. Määrata projekti vastutavaks esindajaks Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar.

3. Volitada Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivat abilinnapead allkirjastama projektiga seotud dokumente ja eelnevalt Tallinna Linnavalitsuse poolt heakskiidetud lepinguid.

4. Projektis osalemise finantseerimine summas 110 000 krooni aastatel 2006-2009 toimub Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt. Tallinna Transpordiamet tasub FGM-AMOR-ile taotluse kirjutamise ja läbirääkimiste kuludeks Euroopa Komisjoniga 3,5% Tallinna projektiosast, so 19 250 krooni.

5. Tallinna Transpordiametil valmistada ette ettepanek Tallinna linna 2005. aasta eelarve lisa 7 “Linna poolt kaasfinantseeritavad projektid ja programmid 2005-2007“ täiendamiseks SUCCESS projekti osas.

6. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja arenguteenistusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees