Tallinna Lasteaia Pallipõnn juhataja ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 21.09.2005 korraldus number 1743

Redaktsiooni kehtivus 21.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. september 2005 nr 1743-k

 

 

Tallinna Lasteaia Pallipõnn juhataja ametisse kinnitamine

 

 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9, Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määrusega nr 7 kinnitatud “Koolieelse lasteasutuse juhataja ja munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra“ p 17 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Lasteaia Pallipõnn juhataja ametikohale Maire Kaljuveer.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Maire Kaljuveerile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär