Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2005 korraldus number 1697
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. september 2005 nr  1697-k

 

 

 

 

 

Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 4, Planeerimisseaduse § 24 lõike 3, ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 punkti 2 ja lõigete 3 ja 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning tulenevalt Aktsiaseltsi EESTI RESTAURAATOR taotlusest, millega sooviti Tähetorni tn 110 krundi jagamist maa sihtotstarvet muutmata, et määrata krundile hoonestustingimused ning liikluskorralduse, tehnovarustuse, heakorra ja haljastuse lahendus, arvestades asjaoluga, et planeeritav maa-ala paikneb Tallinna üldplaneeringu kohaselt ettevõtluse segahoonestusalal, mis on tüüpiline äri-, lao- ja tootmishoonete piirkond, kus kruntidele toomismaa sihtotstarbe säilitamine ja kavandamine on põhjendatud ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi:

 

 

 

 

 

1. Kehtestada Tähetorni tn 110 krundi detailplaneering, Osaühing A-PROJEKT töö nr 18-01, millega nähakse ette Haabersti linnaosas asuva Tähetorni tn 110 krundi jagamine seitsmeks maaüksuseks maa sihtotstarvet (tootmismaa) muutmata ja määrata moodustatavate kinnistute hoonestustingimused koos liikluskorralduse, tehnovarustuse ja heakorra ning haljastuse lahendusega. Planeeritava maa-ala suurus on 5,4 ha.

2. Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 18. augustil 2005 sõlmitud lepingule nr TT-10/H.

3. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. septembri 2005
  korralduse nr 1697-k

LISA

Seletuskiri

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu “Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Tähetorni tn 110 krundi detailplaneering, millega nähakse ette Haabersti linnaosas asuva Tähetorni tn 110 krundi jagamine seitsmeks maaüksuseks maa sihtotstarvet (tootmismaa) muutmata ja määrata moodustatavate kinnistute hoonestustingimused koos liikluskorralduse, tehnovarustuse ja heakorra ning haljastuse lahendusega. Planeeritava maa-ala suurus on 5,4 ha.

Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu algatamist taotles Aktsiaselts EESTI RESTAURAATOR. Tähetorni tn 110 omanikuks on alates 22. jaanuarist 2003 OÜ CROSSNET SYSTEMS, kellele on lepinguga antud detailplaneeringu koostamise rahastamise õigus.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldusega nr 5111-k.

?id=3001&aktid=78319

Detailplaneeringud koostas Osaühing A-PROJEKT.

Lähteülesanne on kinnistatud Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni poolt 30. märtsil 2000 ja detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldusega nr 5111-k.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr  1196-k.

?id=3001&aktid=100909

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.  

Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti Linnaosa Halduskogu, Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Tervisekaitsetalituse kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas planeeringu järgmistel lisatingimustel: rajatiste ja hoonete ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga; lokaalkatlamaja ehitusprojektile lisada õiend välisõhu saasteloa taotlusmaterjalide esitamise kohta; ehitusprojektide haljastuse osas näha ette sobiva kasvupinnase ja istutusmaterjali kasutamine. Märkused täidetakse järgnevates projekteerimisstaadiumides.

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tuletõrje veehoidlaid ühendava toru minimaalne läbimõõt on 150 mm. Lahendust on korrigeeritud.

AS Eesti Telefon kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tööjoonistele võetakse neilt tehnilised tingimused. Märkus täidetakse järgmistes projekteerimise staadiumites.

Eesti Energia AS-i Jaotusvõrku Tallinna-Harju piirkond kooskõlastas planeeringu tingimusel, et  tööjooniste kooskõlastatakse täiendavalt. Märkus täidetakse järgmistes projekteerimise staadiumites.

AS KH Energia - Konsult Tänavavalgustus osakond kooskõlastas planeeringu märkusteta.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas planeeringu lisatingimusel, et planeeritavatele vee- ja kanalisatsiooni torustikele seatakse seaduslik servituut võõra kinnistu piires ning järgnevates projekteerimise staadiumites taotletakse AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Servituut on  seatud, tehnilised tingimused võetakse järgnevates projekteerimise staadiumites. 

Krundi omanik OÜ CROSSNET SYSTEMS kooskõlastas planeeringu märkusteta.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 1. veebruari 2005 koosoleku protokolli nr 63 kohaselt on planeeringu koostaja taotluse alusel antud nõusolek planeeritava ala  suuruse vähendamiseks ja üksnes Tähetorni tn 110 kinnistu maa-alale detailplaneeringu koostamiseks, nii nagu on sätestatud planeeringu algatamisotsuses. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni edastas planeeringu läbivaatamiseks Riigi Maa-ametile.

Riigi Maa-amet kooskõlastas planeeringu tingimusel, et rekonstrueeritava II astme pumbajaama puurkaevuga seoses riigi maareservi taotletud maaüksustele seatav maakasutuse kitsendus tagab puurkaevu baasil ka riigiomandisse taotletud kinnistute veega varustamise. Ka väljapoole planeeritavat ala olme- ja sadeveekanalisatsioonitrasside ning teeservituudi planeerimine läbi 2162 m2 suuruse tootmismaa sihtotstarbega riigi omandisse taotletud Tähetorni tn 102c maaüksuse on Maa-ameti poolt aktsepteeritav tingimusel, et riigi omandisse taotletud maaüksuste perspektiivseks ehitusõiguse ja insenertehnilise varustamise planeerimiseks võimaldatakse analoogselt läbipääs ja trassid vajadusel planeerida Tähetorni tn 110 kinnistu jagamisel tee- ja tehnovõrkude servituudialadeks planeeritud „koridoride“ kaudu.

Tähetorni tn 110 krundi detailplaneering oli avalikul väljapanekul 11. juulist 27. juulini 2005. Avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud proteste ega täiendavaid ettepanekuid planeeringulahenduse kohta.

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu algatamist taotles Aktsiaselts EESTI RESTAURAATOR. Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu lähteülesanne on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni poolt 30. märtsil 2000. Tallinna Linnvalitsuse poolt 27. detsembril 2000 korraldusega nr 5111-k. algatatud Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringu eesmärgiks oli Tähetorni tn 110 krundi jagamine maa sihtotstarvet muutmata, hoonestustingimuste määramine koos liikluskorralduse, tehnovarustuse ja heakorra ning haljastuse lahendusega. 

Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr  1196-k vastu võetud detailplaneeringuga kavandati Haabersti linnaosas asuva Tähetorni tn 110 krundi jagamine seitsmeks maaüksuseks maa sihtotstarvet (tootmismaa) muutmata ja moodustatavate kinnistute hoonestustingimuste määramine koos liikluskorralduse, tehnovarustuse ja heakorra ning haljastuse lahendusega. Planeeritava ala suurus 5,4 ha.

Detailplaneeringu avalikustamise kestel ei esitatud vastuväiteid ega muudatusettepanekuid, seega planeeringulahendus ja detailplaneeringu eesmärk kehtestamisel ei ole võrreldes vastuvõetud detailplaneeringu lahendusega muutunud.

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Tallinna läänepiiri lähedal, Paldiski mnt ja Tähetorni tänava ristumiskoha piirkonnas. OÜ CROSSNET SYSTEMS territoorium paikneb tüüpilises tootmis-, lao ja ärihoonete arenevas piirkonnas, linna servas kaugel keskusest, kus mõnd muud liiki tegevuse korraldamine pole põhjendatud. Samas jätkub seal veel vabu maid uute ettevõteteväljaehitamiseks. Piirkonnas vajaliku sotsiaalse- ja tehnilise infrastruktuuri väljaarendamine nõuab ettevõtete ühiseid jõupingutusi.

Tallinna üldplaneeringuga on antud planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Seega vastab käsitletav detailplaneering Tallinna üldplaneeringule.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tähetorni tn 110 kinnistu, suurusega 43069 ruutmeetrit  sihtotstarbega tootmismaa, jagamine kuueks erinevaks maaüksuseks, millele lisandub AS Eesti Energia ettepanekul veel üks maaüksus. Käesoleval ajal puuduvad kehtivad lähialade detailplaneeringud, mis võiksid oluliselt Tähetorni tn 110 maaüksuse krundijaotust mõjutada. Samuti on planeeringu eesmärgiks moodustatavate kinnistute hoonestustingimuste määramine koos liikluskorralduse, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamisega. Planeeritav maa-ala Tähetorni tn 110 on mõõtmetega 150 - 200 x 400 meetrit, mis kujundab detailplaneeringuga omaette linnaehituslikult terviklikuks tootmis- ja laohoonete  kvartaliks. Detailplaneeringuga nähakse ette tootmishoonetele kuni 30903ruutmeetrit suletud brutopinda. Kokku on lahendatud planeeritaval alal 167 parkimiskohta.

Tähetorni tn 110 maa-ala on kahest küljest piiratud tänavatega ja kahest küljest alles osaliselt kasutusele võetud või kasutusele võtmata maadega. Sellest tulenevalt nähakse ette kvartalisisene keskteljel paiknev uus ühendustee, mis võimaldab sõltumatu juurdesõidu kõikidele ettevõtetele Tähetorni tn 110 krundil. Kvartali sisene ühendustee võimaldab teekoridori paigutada ka suurema osa tehnovõrke.

Krundijaotuses on arvesse  võetud olemasolevad hooned ja nende teenindamiseks vajalik maa. Kuna Tähetorni tn 110 kinnistu on jagatud kruntideks vastavalt väljakujunenud maakasutusele, on kruntide 1-5 edasine hoonestamine raskendatud.Arvestades krundil ja ümbruskonnas asetseva hoonestuse kõrgusega on planeeritaval alal ette nähtud kuni 3-korruseline hoonestus, hoonete kõrgusega kuni 11 meetrit. Seega võib krundile püstitada kuni 3-korruselisi abi- ja tootmishooneid kui ka 1-korruselisi tootmishooneid. Hoonete arv krundil on määratud vastavalt eeldatavale vajadusele juba hoonestatud kruntidel. Tähetorni tn 110 kinnistule on ettenähtud mitmesugused tootmis-, lao-, äri- ja abihooned eraldiseisvatena või erandkorras blokeerituna teineteisega. Kinnistule planeeritud ühendustee, mis ei kulge sirgjooneliselt vaid põikab krundi lõunanurgast järsult edelapiirini, võimaldab juurdesõidud kõigile moodustatavatele ja aktiivselt kasutusele võetavatele (krundid nr 2-7) maaüksustele, välja arvatud veehaarde rajatiste krundile nr 1 ja alajaama krundile nr 2A. Kuna moodustavaid kinnistuid ei piirata täiendavalt piirdeaiaga, ei rajata ühendustee äärde parkimistaskuid vaid autoparklad kavandatakse moodustatavatel kinnistutele.   

Kogu  planeeringuala  on ümbritsetud  tootmis-, äri-ja laohoonetega, seetõttu  on põhiliselt sama  funktsiooni  jätkamine ja edasiarendamine  põhjendatud, mida ka planeerimislahenduses  on arvestatud. Ka  ehitiste  suurim  lubatud  kõrgus (11 meetrit) on sobiv  tootmishoonete  rajamiseks  ja haakub  ümbritsevate hoonete  suurustega.

 

 

 

 

 

Igor Volkov 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

Juhataja – linna peaarhitekt