Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vesivärava tn 26 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2005 korraldus number 1641
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. september 2005 nr 1641-k

 

 

Vesivärava tn 26 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. veebruari 1996 otsusest nr 6991, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 02. novembrist 1998 notariaalregistri nr 12851, nõudeõiguse loovutamise lepingust 07. detsembrist 2000 notariaalregistri nr 6441, ehitise mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust ja pandilepingust 24. juulist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 5152, lepingu lõpetamise lepingust, ehitise mõttelise osa müügilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 24. juulist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 5148, ehitise mõttelise osa müügi- ja pandilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 11. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 7515, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 19. septembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 7708, ehitiste mõttelise osa müügilepingust ja pandilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 30. septembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 4732, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 23. veebruarist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 1076, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 05. aprillist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 1925, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 11. augustist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 2894, pandiõiguse kustutamise avaldusest, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 08. oktoobrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 4375, ehitise mõttelise osa kinkelepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 14. oktoobrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 4550, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 13. detsembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 5977 ja maa tagastamise toimiku nr 5670 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vesivärava tn 26;

1.2 pindala: 1267 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2464 pindalaga 1308,15 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Egle Kõrvas, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1400/6691 mõttelises osas;

2.2 Sarbjit Singh Billan, mees, sünniaeg XX.XX.XXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2017/6691 mõttelises osas;

2.3 Kristin Räst, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 522/6691 mõttelises osas;

2.4 Natalja Hasardži, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 460/6691 mõttelises osas;

2.5 Manona Visnapuu, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 558/6691 mõttelises osas;

2.6 Regina Knoch, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 589/6691 mõttelises osas;

2.7 Raivo Suni, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 378/6691 mõttelises osas;

2.8 Katrin Ränk, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 767/6691 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 24.08.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2464 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Egle Kõrvas, 42 (nelikümmend kaks) krooni;

5.2 Sarbjit Singh Billan, 60 (kuuskümmend) krooni;

5.3 Kristin Räst, 16 (kuusteist) krooni;

5.4 Natalja Hasardži, 14 (neliteist) krooni;

5.5 Manona Visnapuu, 17 (seitseteist) krooni;

5.6 Regina Knoch, 17 (seitseteist) krooni;

5.7 Raivo Suni, 11 (üksteist) krooni;

5.8 Katrin Ränk, 23 (kakskümmend kolm) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Juurdepääs Vesivärava tn 26 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Vesivärava tn 24, Vesivärava tn 26a ja Vesivärava tn 28 maaüksuse.

8. Juurdepääs Vesivärava tn 26a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Vesivärava tn 26 maaüksuse.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär