Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
K.Kärberi tn 53 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2005 korraldus number 1638
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. september 2005 nr 1638-k

 

K. Kärberi tn 53 maa osaline tagastamine

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 204, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34,  ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse korraldustest 23. veebruarist 2005 nr 313-k, 13. aprillist 2005  nr 641-k ja 25. maist 2005 nr 990-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsustest 21. juunist 2004 nr 12684 ja  04. oktoobrist 2004 nr 12700, pärimisõiguse tunnistusest 12. novembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 5216, maa tagastamise nõudeõigusest mõttelise osa loovutamise lepingust          11. juulist 2005 ametitoimingu registreerimise number notari ametitoimingute raamatus 4025/2005 ja maa tagastamise toimiku nr 7758 materjalidest:

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: K. Kärberi tn 53;

1.2 pindala: 7413 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4972 pindalaga 142600 m2) järgmisele isikule:

Aktsiaselts Dargot, äriregistri kood 10042560, asukoht Tartu mnt 24, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 09.08.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Endise kinnistu nr 4972 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 103760 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Dargot;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär