Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A.Alle tn 5/Narva mnt 76 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2005 korraldus number 1637
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. september 2005 nr 1637-k

 

 

A. Alle tn 5/Narva mnt 76 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2005 korraldusest nr 1469-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. jaanuari 1995 otsusest nr 4764, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 12. septembrist 1997 notariaalregistri nr 7153, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 28. jaanuarist 1999 notariaalregistri nr 577, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 24. jaanuarist 2000 registreeritud notariaalregistris nr 607 all, ehitise reaalosadeks jagamise ja kaasomandi osalise lõpetamise lepingust ning kokkuleppest mõtteliste osade kohta, korterite müügilepingutest, korteri pandilepingust, kaasomanike kasutuskorra kokkuleppest ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust     27. veebruarist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 1129, pandi lõpetamise kokkuleppest, korteri müügilepingust, pandilepingust 05. märtsist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 2510, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 28. märtsist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 1963 maa tagastamise toimiku nr 7368 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: A. Alle tn 5/Narva mnt 76;

1.2 pindala: 1149 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4207 pindalaga 1152,11 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Toomas Rand, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 909/7008 mõttelises osas;

2.2 Raivo Vokk, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 464/7008 mõttelises osas;

2.3 Kristel Ilves, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 430/7008 mõttelises osas;

2.4 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, äriregistri kood 10434248, asuk. Liivalaia tn 8, Tallinn – 869/7008 mõttelises osas;

2.5 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, äriregistri kood 10434248, asuk. Liivalaia tn 8, Tallinn – 597/7008 mõttelises osas;

2.6 Gea Promet, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 439/7008 mõttelises osas;

2.7 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, äriregistri kood 10434248, asuk. Liivalaia tn 8, Tallinn – 952/7008 mõttelises osas;

2.8 Tanel Tuuleveski, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 532/7008 mõttelises osas;

2.9 Kristjan Hirmo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Põlva maakond – 661/7008 mõttelises osas;

2.10 OÜ Castalemare, äriregistri kood 10812041, asuk. Metsa tn 21A, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa – 389/7008 mõttelises osas;

2.11 OÜ R.S.E. Ehitus, äriregistri kood 10701749, A. Alle tn 5-4, Tallinn – 766/7008 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 22.08.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4207 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Toomas Rand, 26 (kakskümmend kuus) krooni;

5.2 Raivo Vokk, 13 (kolmteist) krooni;

5.3 Kristel Ilves, 12 (kaksteist) krooni;

5.4 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 25 (kakskümmend viis) krooni;

5.5 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 17 (seitseteist) krooni;

5.6 Gea Promet, 13 (kolmteist) krooni;

5.7 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 27 (kakskümmend seitse) krooni;

5.8 Tanel Tuuleveski, 15 (viisteist) krooni;

5.9 Kristjan Hirmo, 19 (üheksateist) krooni;

5.10 OÜ Castalemare, 11 (üksteist) krooni;

5.11 OÜ R. S. E. Ehitus, 22 (kakskümmend kaks) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär