Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sporditegevuse toetamise kord
Tallinna Linnavolikogu 08.09.2005 määrus number 47
Jõustumine:01.01.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2006 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 21.08.2008 nr 28 jõust. 01.09.2008

REDAKTSIOON:

Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

8. september 2005 nr 47

 

 

Sporditegevuse toetamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 6 lõike 3 punktiga 2 ning Spordiseaduse § 3 punktidega 2 ja 3.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Tallinna linna eelarvest spordiorganisatsioonidele sporditegevuse korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelvalve teostamise kord.

(2) Määrust rakendatakse füüsilisest isikust ettevõtjale, kes peab erakooli ja eraõiguslikule juriidilisele isikule (edaspidi toetuse saaja), kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust:

1) Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna 4‑19‑aastastele lastele ja noortele ning igas vanuses puuetega inimestele (edaspidi harrastajad);
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt kutsekvalifikatsiooni II taset omavad treenerid. Puuetega inimeste treeningrühmadega võivad töötada lisaks kutsekvalifikatsiooni II taset omavatele treeneritele ka isikud, kes omavad puuetega inimestega töötamiseks vastavat väljaõpet.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

(3) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse Haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Teave toetuse saamiseks

Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi ameti) alamlehel.

2. peatükk
TOETUS JA TOETUSE ARVESTAMINE

§ 3.  Toetus

Toetust antakse toetuse saajale lähtudes harrastajate arvust üks kord aastas ning makstakse välja vastavalt toetuse saajaga sõlmitavale lepingule.

§ 4.  Toetuse arvestamine

1) Toetust arvestatakse:

2) 7-19-aastastele noortele ja puuetega inimestele koefitsiendiga 1,0;

3) 4-6-aastastele lastele koefitsiendiga 0,4.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 5.  Toetuse taotlus

(1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse ametile käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt 1. novembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema poolt volitatud isik. Amet võib vajadusel nõuda, et taotlusele lisatakse teisi dokumente, mis on olulised otsustamaks, kas toetuse taotleja omab õigust toetust saada. Täiendavate dokumentide nõudmisest informeerib amet taotlejat kirjalikult (ka e-postiga).
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

(2) Toetuse taotluses sisalduvad andmed:

1) taotleja ja tema esindaja andmed;

2) treeningrühmade loetelu;

3) spordialaliidu kooskõlastus.

(3) Taotlusele lisab taotleja järgmised dokumendid:

1) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta;

2) järgneva aasta eelarve;

3) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri paberkandjal ja elektrooniliselt;

4) koolitusloa koopia või tegevuskava järgneva kolme aasta kohta;

5) koopia spordirajatise või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast dokumendist (va erakooli pidaja);

6) treening- või tunniplaan;
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

7) dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavat väljaõpet puuetega inimestega töötamiseks.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

(4)  Amet lisab taotlusele äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi väljatrüki.

(5) Esmakordselt taotlejalt võib amet vajadusel nõuda lisaks § 5 lg 1, 2, 3 loetletud dokumentidele dokumentide esitamist, mis on seotud taotleja jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuse läbiviimiseks vajalike tingimustega.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

§ 6.  Taotleja õigused ja kohustused

(1) Taotlejal on õigus saada ametist informatsiooni nende harrastajate kohta, kes on mitme taotleja nimekirjas.

(2) Harrastaja esinemisel mitme taotleja nimekirjas on taotlejal õigus esitada ametile teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja avaldus toetuse andmiseks ühele või teisele taotlejale. Avaldus peab sisaldama harrastaja ja tema seaduslikku esindaja nime, isikukoodi, kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ning selgesõnalist soovi toetuse andmise kohta taotlejale.

(3) Taotleja, kellele amet andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande § 12 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Juhul, kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt, on ameti juhatajal õigus taotluse menetlus lõpetada ning esitatud materjalid tagastatakse.

4. peatükk
TOETUSE TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 7.  Taotluse menetlemine

(1) Amet kontrollib 1 kuu jooksul esitatud dokumentide vastavust § 5 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (ka e-postiga). Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavaks tegemisest. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlus ameti juhataja käskkirjaga ning esitatud materjalid tagastatakse.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

(2) Taotluse vaatab läbi 3 kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast ameti juhataja käskkirjaga selleks moodustatud 7- liikmeline komisjon. Otsuse tegemisel lähtub komisjon käesolevast korrast ning teeb ameti juhatajale ettepaneku toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

§ 8.  Toetuse andmise otsustamine

(1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga. Otsuse tegemisel lähtutakse taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest, millel on otsuse tegemisel määrav tähtsus.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

(2) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud käesolevast korrast, on ameti juhatajal õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon vaatab taotluse uuesti läbi 1 kuu jooksul. Juhul, kui komisjon ei ole taotluse teistkordsel läbivaatamisel lähtunud käesolevast korrast edastab amet taotluse toetuse andmise või mitteandmise otsustamiseks Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus). Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib amet taotlejaga lepingu.

(3) Amet teeb käskkirja taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul käskkirja andmisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.

5. peatükk
TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED

§ 9.  Lepingu sõlmimine

(1) Amet esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise käskkirja teatavaks tegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu.

(2) Lepingus sätestatakse:

1) pooled;

2) poolte õigused ja kohustused;

3) toetuse suurus ja sihtotstarve;

4) harrastajate arv;

5)  toetuse ülekandmise tingimused;

6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;

7) sanktsioonid.

(3) Taotlejal on õigus lepingu sõlmimisele 1 kuu jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 1 kuu jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, lõpetatakse lepingu sõlmimise menetlus ja käskkiri toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks. Käskkiri tehakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul teatavaks.

§ 10.  Toetuse kasutamine

(1) Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt:

1) treenerite ja puuetega inimestega tegelevate isikute töötasudeks;
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

2) spordirajatiste ja/või -ehitiste üürikuludeks;

3) kuni 30% ulatuses muudeks sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud, kulud spordiinventari ja -varustuse soetamiseks, spordilaagritega seotud kulud).

(2) Kasutamata jäänud toetuse on toetuse saaja kohustatud tagastama ametile hiljemalt 15. veebruariks.

§ 11.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

(1) Toetuse saajal on õigus:

1) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;

2) asendada äraläinud harrastajad uutega.

(2) Toetuse saaja on kohustatud:

1) korraldama sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest mitte vähem kui 10 päeva toimub spordilaagris;
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

2) uute harrastajate vastuvõtmisel võtma teovõimeliselt harrastajalt või harrastaja seaduslikult esindajalt vastavasisulise sooviavalduse;

3) korraldama treeningpäeviku pidamist ja selle regulaarset täitmist, märkides sinna treeningul või tunnis osalenud  harrastajate nimed ning treeningtegevuse;

4) korraldama 7-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 4 tundi;

5) korraldama 4-6-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 1,5 tundi;

6) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;

7) tagama, et üks treener või puuetega inimestega tegelev isik korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga kuid mitte rohkem kui 100 harrastajaga;
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

8) korraldama puuetega inimeste sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile;

9) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust)  vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama kuni 10% harrastajatest ning võimaldama kuni 20% harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses;

10) informeerima treening- või tunniplaani muudatustest vähemalt 3 tööpäeva ette kirja, faksi või e-posti teel;
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

11) kasutama toetust vastavalt § 10 lõikes 1 sätestatule.

6. peatükk
ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 12.  Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama ametile vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul, kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametile hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

(2) Ameti juhatajal on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid.

§ 13.  Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

Kui toetuse saaja ei esita § 12 lõikes 2 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta või on kasutanud saadud toetust mittesihtotstarbeliselt, on ameti juhatajal õigus toetuse saajaga leping lõpetada, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda. Käskkiri toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks ja tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul. Vastav teave avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.
(Tvk m 02.11.2006 nr 62 jõust 06.11.2006)

§ 14.  Järelevalve lepingu täitmise üle

(1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab amet.

(2) Toetuse  saaja on kohustatud järelevalve käigus:

1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);

2) esitama ametile tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruanded.

(3) Järelevalve käigus on ametil õigus kohapeal kontrollida:

1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;

2) treeningutel osalevate harrastajate arvu vastavust lepingule;

3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 ja lõikes 3 läbiviidud kontrollimiste kohta koostab amet akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).

(5) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise kohta koostab amet akti(de) alusel protokolli.

(6) Protokoll sisaldab järelevalve teostamise aega ja kohta, järelevalvetoimingut läbiviiva ametniku nime ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja tunnistajate nimesid, järelevalvetoimingu eesmärki, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlusi, järelevalvetoimingu osalise seletusi, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemust.

(7) Protokoll antakse üle allkirja vastu või edastatakse toetuse saajale tähtkirjaga.

(8) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on ametil õigus rakendada sanktsioone, sh leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15.  Määruse rakendamine

(1) 2006.aastal toetatavad spordialad:

1) aerutamine

2) allveesport

3) curling

4) fitness

5) iluuisutamine

6) jalgpall

7) jalgrattasport

8) ju-jutsu

9) judo

10) jäähoki

11) kabe

12) karate

13) kick-boxing

14) kergejõustik

15) korvpall

16) kulturism

17) käsipall

18) laskesport

19) laskesuusatamine

20) lauatennis

21) maadlus

22) male

23) murdmaasuusatamine

24) orienteerumine

25) poks

26) purjetamine

27) puuetega inimeste sport

28) ratsasport

29) saalihoki

30) sulgpall

31) suusakahevõistlus

32) sõudmine

33) taekwon(-)do

34) tennis

35) triatlon

36) tõstesport

37) ujumine

38) vehklemine

39) võimlemine

40) võistlustants

41) võrkpall

(2) Määruse § 1 lõikes 2 punktis 2 treeneritele sätestatud nõuet omada kutsekvalifikatsiooni II taset kohaldatakse alates 1. novembrist 2006 esitatud taotlustele.

(3) Käesolevat määrust rakendatakse ka 1. novembriks 2005 esitatavate taotluste suhtes.

(4) Tallinna Linnavalitsusel või linnavalitsuse volitusel Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajal kehtestada 1. jaanuariks 2006 järgmised vormid: sporditegevuse toetamise taotlus (§ 5 lg 1), treenerite ja harrastajate nimekiri (§ 5 lg 3 p 3), sporditegevuse toetamise leping (§ 9 lg 1) ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 12 lg 1).

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2002 määrus nr 45 “Tallinna linnas toetatavate spordialade loetelu kinnitamine aastateks 2003-2005 ning Tallinna linna eelarvest eraõiguslikele spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

(2) Määruse § 15 lõiked 3 ja 4 jõustuvad 15. septembril 2005.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees