Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Tallinna Ühisgümnaasiumis ja põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2005 määrus number 86
Jõustumine:05.09.2005
Kehtetuks tunnistamine:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2005 - 28.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.03.2011 nr 44, jõustumine 28.03.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     31. august 2005 nr 86

 

 

 

 

 

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Tallinna Ühisgümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse § 4, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” p 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Moodustada Tallinna Ühisgümnaasiumis põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klass alates 1. septembrist 2005.

§ 2.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määrusega nr 109 „Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine” p 1.2 kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse tekstis sõna „Haridusministeerium” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium” vastavas käändes ja sõna „haridusminister” sõnadega „haridus- ja teadusminister” vastavas käändes;

2) täiendada punkti 4.1 sõnadega „ning põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klass”;

3) muuta punkti 5.7 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seaduse või teiste õigusaktidega kehtestatud piirnormi.”;

4) muuta punkti 8.2.5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.2.5 võib avada kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid arveid vastavalt Tallinna linna eelarve ja kassalise teenindamise ja aruandluse korrale;”;

5) muuta punkt 9.3 neljandat lauset  ja sõnastada see alljärgnevalt: „Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.”;

6) muuta punkti 9.5.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;”.

§ 3. Määrus jõustub 5. septembril 2005.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär