Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 31.08.2005 korraldus number 1602
Kehtetuks tunnistamine 30.11.2005
Redaktsiooni kehtivus 31.08.2005 - 30.11.2005

KEHTETU:

Tlv k 30.11.2005 nr 2289

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. august 2005 nr 1602-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 otsusest nr 292 “Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks“, Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2005 korraldusest nr 869 “Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2005 korraldusega nr 716-k kinnitatud Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu järgmiselt:

1.1 lugeda töögrupi liikme Tõnu Tuppits´a ametinimetuseks Tallinna Keskonnaameti juhataja;

1.2 lugeda töögrupi töös osalema kutsutud Raik Saart´i ametinimetuseks Harjumaa Päästeteenistuse direktor;

1.3 kinnitada töögrupi liikmeks Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja Tarmo Sulg;

1.4 kutsuda töögrupi töös osalema Taavi Aasma, MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma juhatuse esimees.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär