Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 20.12.2004 nr 292
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv k 20.04.2005 nr 716
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 30.11.2005 nr 2289
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2005 korraldus number 1602
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2005 - 30.11.2005

KEHTETU:

Tlv k 30.11.2005 nr 2289

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. august 2005 nr 1602-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 otsusest nr 292 “Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks“, Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2005 korraldusest nr 869 “Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2005 korraldusega nr 716-k kinnitatud Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu järgmiselt:

1.1 lugeda töögrupi liikme Tõnu Tuppits´a ametinimetuseks Tallinna Keskonnaameti juhataja;

1.2 lugeda töögrupi töös osalema kutsutud Raik Saart´i ametinimetuseks Harjumaa Päästeteenistuse direktor;

1.3 kinnitada töögrupi liikmeks Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja Tarmo Sulg;

1.4 kutsuda töögrupi töös osalema Taavi Aasma, MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma juhatuse esimees.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär