Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 08.06.2005 nr 1140
 
Tvk m 28.10.2004 nr 36
 
Tlv k 20.10.2004 nr 2043
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Aktile viitab
 
Tlv k 27.05.2020 nr 656
 
Tlv k 13.04.2016 nr 521
 
Tvk o 10.03.2016 nr 41
 
Tvk o 10.12.2009 nr 250
 
Tlv k 03.10.2007 nr 1708
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pääsküla prügila detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2005 korraldus number 1597
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

31. august 2005 nr 1597-k

 

 

 

 

 

Pääsküla prügila detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 4, Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud Nõmme linnaosa ehitusmäärusega ja tulenevalt asjaolust, et detailplaneering järgib Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooni ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi:

 

 

 

 

 

1. Kehtestada Pääsküla prügila detailplaneering, aktsiaseltsi ETP Grupp töö nr 1373, millega on Nõmme linnaosas asuvale 35 ha suurusele maa-alale kavandatud 2 tootmismaakrunti, 1 jäätmehoidlamaakrunt ja 1 transpordimaakrunt.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2005

korraldusele nr 1597-k 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

 “Pääsküla prügila detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Pääsküla prügila detailplaneering, millega on Nõmme linnaosas asuvale 35 ha suurusele maa-alale kavandatud 2 tootmismaakrunti, 1 jäätmehoidlamaakrunt ja 1 transpordimaakrunt.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Kommunaalamet 10. juunil 2004.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusega nr 2043-k ?id=3001&aktid=98111

Detailplaneeringu koostas aktsiaselts ETP Grupp.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korralduse nr 2043-k alusel. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud isikud on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus ja Nõmme Linnaosa Halduskogu kooskõlastasid planeeringu tingimusteta.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas krundijaotuskava ja märkis, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Märkus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas planeeringu tingimusel, et detailplaneeringu alusel koostatud ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

OÜ Jaotusvõrk Tallinn- Harju piirkond kooskõlastas planeeringu järgmistel tingimustel: 1) vajadusel taotleda tehnilised tingimused. Tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis; 2) kooskõlastada OÜ-ga Jaotusvõrk täiendavalt detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan. Kuna elektri- ja sidevõrke ei planeerita, puudub vajadus tehnovõrkude koondplaan täiendavalt kooskõlastada.

Detailplaneering esitati Riigi Maa-ametile kooskõlastamiseks. Riigi Maa-amet ei kooskõlastanud 27. aprillil 2005 planeeringut ja esitas märkused planeeringu kohta. Planeeringut täiendati ja Riigi Maa-amet kooskõlastas 13. mail 2005 detailplaneeringu nelja märkusega, mille täitmisel ei olnud Riigi Maa-ametil rohkem vastuväiteid planeeringulahenduse suhtes. Märkused on täidetud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 08. juuni 2005 korraldusega nr 1140-k

?id=3001&aktid=100846

Tallinna Linnavalitsuse 08. juuni 2005 korraldusega nr 1140-k muudeti Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusega nr 2043-k algatatud Pääsküla prügila detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja vähendati planeeritud maa-ala suurust 49,2 hektarilt 35 hektarini vastavalt planeeringu joonisele.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul. Kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid planeeringu muutmiseks avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

 

 

 

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Kommunaalamet 10. juunil 2004.

Vastavalt soovitule algatati detailplaneering Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusega nr 2043-k eesmärgiga prügila teenindusmaa määramiseks ja krundi moodustamiseks, et täpsustada prügila sulgemiseks vajalike tööde piirid ning tagada edaspidine teenindamine ja seire. Planeeritava maa‑ala suurus oli 49,2 ha.

Detailplaneeringu algatamisel oli planeeritava maa‑ala suuruseks määratud 49,2 ha. Detailplaneeringu vastuvõtmisel vähenes planeeritav maa-ala 14,2 ha võrra ja detailplaneering võeti vastu 35 ha suuruse planeeritava maa-alaga. Planeeritava maa-ala muutmise tingis Riigi Maa-ametiga koostöö tegemine, kes ei pidanud vajalikuks prügila krundi piiridest väljapoole jääva maa planeerimist. Tegemist on reformimata jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, millele põhjendamatute väikeste maaüksuste moodustamine planeeritava maa-ala ja prügila piiride vahele ei olnud mõtekas.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud eriotstarbeline ala, so suuremate tehnilise infrastruktuuri ehituse ala ja looduslike haljasalade ala, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks, alale võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- või puhkeehitisi. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga jaei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeritav maa-ala asub Nõmme linnaosas, linna piiril. Maa-ala piirneb lõunast Pääsküla jõega, idast rabametsaga ja läänest Pääsküla rabaga. Lähimad elamud paiknevad prügilast ~200 m kaugusel põhja suunas. Prügilat ümbritsev maa-ala on suuremalt jaolt liigniiske. Planeeritav territoorium on 35 ha, sellest moodustatav prügila territoorium ligikaudu 33 ha.

Planeeritav maa-ala koos kontaktvööndiga kuulub sanitaarkaitsealasse. Pääsküla prügila sanitaartsooni ulatus on 300m, mis on käesolevale planeeringule peale kantud vastavalt koostatavale Nõmme linnaosa üldplaneeringule.

Planeeritaval maa-alal hoonestus praktiliselt puudub. Maa-alale jäävad üksikud ehitised, hooned (autokaal, valvurihoone) kuuluvad lammutamisele. Planeeringuga jagatakse maa-ala neljaks krundiks:

pos 1 on kavandatud jäätmehoidlamaaks (J), mille piiride määramise aluseks on minimaalselt vajalik maa, millega oleks tagatud territooriumi teenindus;

pos 2 on kavandatud tootmismaaks (T), mille projekti koostamiseks on vajalik läbi viia täiendav keskkonnamõjudehinnang;

pos 3 on kavandatud transpordimaaks (L) – juurdepääsuteeks;

pos 4 on kavandatud tootmismaaks (The), mis on ette nähtud perspektiivse sadeveepuhasti rajamise tarbeks.

Planeerimisalasse jäävatele tänavatele on määratud teemaa-ala ja määratud on ka vajalikud tee ning kommunikatsioonide servituudid.

Olemasoleva haljastuse moodustab peamiselt maa-ala idaküljele jääv vesine rabamets, kus põhilisteks puuliikideks on mänd ja kask, leidub ka haaba ja lääneosas kuuske. Olemasolevaid kraavide ääri täidavad pajuliigid ja hall lepp. Täpsem haljastuslahendus antakse prügila sulgemisprojektiga.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt jääb planeeritav maa-ala V ehituspiirkonda - rohealad. Detailplaneering on kooskõlas Nõmme linnaosa ehitusmäärusega.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Pääsküla prügila detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Endrik Mänd

Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute

teenistuse direktor juhataja ülessannetes