Männiku tee 10 osaline maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 31.08.2005 korraldus number 1574

Redaktsiooni kehtivus 31.08.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. august 2005 nr  1574-k

 

 

Männiku tee 10 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 8. juuni 1998 otsusest nr 10050, ehitiste mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse osa loovutamise lepingust 11. märtsist 1999 notariaalregistri nr 1483, kompromisslepingust 25. aprillist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 2621 ning maa tagastamise toimiku nr 2991 materjalidest

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Männiku tee 10;

1.2 pindala: 1275 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2298 pindalaga 1170 m2) järgmisele isikule:

Toomas Põldma, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  780/1275 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 2135/2566 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 28.07.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2298 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 122 (ükssada kakskümmend kaks) krooni ja 35 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Toomas Põldmale, Ljudmilla Sokolnikovale ja Külliki Hermannile;

7.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär