Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 25.08.2005 määrus number 44
Jõustumine:01.09.2005
Kehtetuks tunnistamine:17.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2005 - 16.12.2009

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 10.12.2009 nr 39 jõust. 17.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. august 2005 nr 44

 

 

Tallinna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, Jäätmeseaduse § 69 lõike 3 ja lõike 6, Andmekogude seaduse § 4, § 42 ning § 44 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 52 “Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine”.

 

 

     

1. peatükk

                                                                   ÜLDSÄTTED

§ 1.  Registri eesmärk ja nimi

(1) Tallinna jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:

1) andmete kogumine nende Tallinna haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel;

2) andmete kogumine jäätmetekkekohtade kohta;

3) andmete kogumine jäätmetekkekohal põhimääruse § 1 lg 1 p 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses või kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;

4) andmete kogumine ja arvestuse pidamine põhimääruse § 1 lg 1 p 1 nimetatud iga jäätmevaldaja jäätmetekke osas jäätmeliikide kaupa;

5) andmete kogumine nende Tallinna haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on Jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Tallinna Linnavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga;

6) andmete kogumine põhimääruse § 1 lg 1 p 1 nimetatud nende jäätmevaldajate kohta, kes on olnud viivituses ainuõigust omavale jäätmevedajale teenustasu maksmisega rohkem kui viisteistkalendripäeva ja kellele on lõpetatud jäätmeveoteenuse osutamine;

7) andmete kogumine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondades ainuõigust omavate jäätmevedajate kohta.

(2) Registri ametlik nimi on Tallinna jäätmevaldajate register – lühendatult TJVR.

§ 2.  Registri pidamise põhimõtted

(1) Registrit peetakse vastavalt Jäätmeseaduse, Andmekogude seaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, muude riigi ja Tallinna õigusaktide ning käesoleva põhimääruse sätetele.

(2) Register on oma tegevuses seotav teiste riigi ja Tallinna andmekogudega. Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ning standarditele.

(3) Registri aluskaardiks on Tallinna digitaalne vektorkaart.

(4) Registri pidamisel on lubatud registri andmete ristkasutus Tallinna registrite ja muude andmekogudega ning riiklike andmekogudega. Andmete ristkasutus tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

(5) Register on avalik ja selle kasutamine on tasuta.

2. peatükk

REGISTRI OMANIK JA ORGANISATSIOON

§ 3.  Omanik ja asutaja

(1) Registri omanik on Tallinna linn.

(2) Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

§ 4.  Vastutav töötleja

(1) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet).

(2) Vastutav töötleja registri pidamisel:

1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;

3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu ning registri tarkvara hankimist või rentimist;

4) korraldab andmevahetuse andmeesitajatega;

5) korraldab registri majutuse ja hooldusega seotud töid;

6) korraldab ja juhib registri pidamist ning kasutajate haldamist;

7) volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;

8) tagab algandmete ja andmeuuenduste sisestamise ning edastamise registrisse;

9) tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;

10) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;

11) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärustest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Volitatud töötleja

(1) Registri volitatud töötleja õiguste teostaja (edaspidi volitatud töötleja) on keskkonnaamet.

(2) Volitatud töötleja registri pidamisel:

1) edastab andmed  registrisse ning uuendab nimetatud andmeid;

2) vastutab registrisse edastatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;

3) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;

4) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.  Registriandmete esitaja

(1) Registriandmete esitaja on iga jäätmevedaja selles jäätmeveo piirkonnas (edaspidi veopiirkonnas), kus tal on ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks.

(2) Vastutav töötleja esitab jäätmevedajale, kes omab ainuõigust konkreetses veopiirkonnas, andmed veopiirkonna jäätmevaldajate ning nende hulgas toimunud muudatuste kohta.

(3) Registriandmeid vahetatakse ainuõigust omavate jäätmevedajatega sõlmitud linna ja vedaja vahelises lepingus sätestatud korras.

(4) Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad sätestatakse ainuõigust omavate jäätmevedajatega sõlmitud linna ja vedaja vahelises lepingus.

 

 3. peatükk

REGISTRI ÜLESEHITUS JA ANDMED

§ 7.  Ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

(2) Registri alusandmed põhinevad Tallinna maaregistri ja digitaalse aluskaardi andmetel.

(3) Registrisse kantud andmed jagunevad oma aktuaalsuselt kahte ossa:

1) aktuaalsed andmed – jäätmevaldajate kehtivad andmed;

2) mitteaktuaalsed andmed – registri andmete muudatused või algses ulatuses kehtivuse kaotanud registri andmed;

(4) Aktuaalsete ja mitteaktuaalsete andmete andmekoosseis on samasugune.

(5) Register kasutab aluskaardi andmeid taustinformatsioonina ristkasutuse korras kokkuleppel linna kaarte haldava ametiasutusega.

§ 8.  Veopiirkonna andmed

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade kohta sisestatakse registrisse:

1) veopiirkonna number ja nimetus;

2) asula nimi ja kood – Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) järgi;

3) omavalitsuse kood;

4) veopiirkonna kood;

5) veopiirkonna kirjeldus (tänavatega piirnevus);

6) veopiirkonna nurgapunktide koordinaadid (x, y).

§ 9.  Jäätmevedaja andmed

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondades ainuõigust omavate jäätmevedajate kohta kantakse registrisse:

1) jäätmevedaja nimi;

2) aadress;

3) registrikood;

4) kontaktisiku nimi;

5) kontakttelefon;

6) veopiirkonna number ja nimetus, kus vedaja ainuõigust omab;

7) andmed teostatud andmevahetuse kohta.

§ 10.  Jäätmevaldaja andmed

(1) Tallinna haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga  Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel, kantakse registrisse järgmised andmed:

1) jäätmevaldaja nimi;

2) jäätmevaldaja kood - tarkvara poolt omistatav jäätmevaldaja identifikaator;

3) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, hooldusfirma, omaniku esindaja);

4) jäätmevaldaja aadress;

5) jäätmevaldaja esindaja nimi;

6) esindaja kontaktandmed;

7) jäätmeveolepingu  andmed;

8) võlgnevusega seotud andmed.

(2) Tallinna haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on Jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Tallinna Linnavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga, kantakse registrisse järgmised andmed:

1) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;

2) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kood;

3) jäätmevaldaja aadress;

4) jäätmevaldaja esindaja kontaktandmed;

5) jäätmetekkekoha registrikood;

6) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ja kehtivuse aeg;

7) viide Tallinna Linnavalitsuse korraldusele, millega jäätmevaldaja on loetud erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;

8) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus;

9) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isiku poolt Tallinna Linnavalitsusele kirjaliku selgituse esitamise aeg;

10) andmed jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ennetähtaegse lõpetamise kohta ning viide Tallinna Linnavalitsuse korraldusele, millega mitteliitunuks lugemine on ennetähtaegselt lõpetatud.

§ 11.  Jäätmetekkekoha andmed

Jäätmetekkekoha andmeteks on:

1) maaüksuse katastritunnus;

2) veopiirkonna kood;

3) jäätmevaldaja kood;

4) linnaosa;

5) jäätmetekkekoha kood maaregistris;

6) jäätmetekkekoha ruumiandmed (nurgapunktide x, y koordinaadid);

7) jäätmetekkekoha tüüp (eramu, korrusmaja, suvila jms);

8) jäätmetekkekoha staatus: liitunud/mitteliitunud;

9) lisainfo.

§ 12.  Jäätmemahutite andmed

Jäätmemahutite kohta jäätmetekkekohas kogutakse järgmisi andmeid:

1) jäätmetekkekoha kood;

2) jäätmemahuti liik (segaolme-, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning muud toidujäätmed, vanapaber ja –papp ning suurjäätmed);

3)  jäätmemahuti maht;

4)  jäätmemahutite arv;

5) jäätmemahutite tühjendamiskordade arv;

6) andmed jäätmemahuti omaniku kohta (kas renditud või välja ostetud);

7) mahutite paigaldamis- ja eemaldamiskuupäevad;

8) lisainfo.

§ 13.  Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed

(1) Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed on:

1) andmete lisaja kasutajatunnus;

2) andmete lisamise kuupäev;

3) andmete viimase muudatuse tegija kasutajatunnus;

4) andmete viimase muudatuse tegemise kuupäev;

5) andmed ebaõigete või kontrollimist ja ajakohastamist vajavate andmete kohta.

(2) Volitatud töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

§ 14.  Andmete õiguslik režiim

Registri andmetel ja väljavõtetel ei ole õiguslikku tähendust.

4. peatükk

REGISTRI PIDAMISE KORD

§ 15.  Andmete esitamise ja registreerimise kord

(1) Volitatud töötleja töötleb, kogub ja edastab andmed registrisse.

(2) Põhimääruse § 10 lõike 1 ja § 12 nimetatud andmed edastab registri volitatud töötlejale iga jäätmevedaja selle veopiirkonna korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate kohta, kus tal on ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks.

§ 16.  Registrist andmete väljastamise kord

(1) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada Tallinna linna ametnikud neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks.

(2) Põhimääruse § 16 lg 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

(3) Registrisse kantud piiratud kättesaadavusega andmed on põhimääruse § 10 lg 1 punktides 1, 2, 4, 5 ja 6 ning lg 2 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmed, mis on vaadeldavad isikuandmetena  Isikuandmete  kaitse seaduse § 4 tähenduses.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ja nendest väljavõtete tegemise tingimusteks on:

1) andmete saamine on vajalik andmete väljastamist taotlevale isikule seaduse või välislepinguga pandud ülesannete täitmiseks;

2) isik taotleb tema enda kohta käivatest andmetest väljavõtte tegemist.

(5) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri vastutavale töötlejale avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

(6) Soovitud andmed väljastatakse juhul kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud.

§ 17.  Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord

Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub tarkvara abil § 13 lg 1 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavate andmete registreerimisega ja nende regulaarse läbivaatamisega vastutava töötleja poolt.

§ 18.  Ebaõigetest andmetest teatamise ja parandamise kord

(1) Registri volitatud töötleja, saades teada ebaõigete andmete sisaldumisest registris, on kohustatud ebaõiged andmed viivitamatult parandama.

(2) Kui registrisse kantud ebaõiged andmed avastab  põhimääruse § 16 lg 1 või lg 2 nimetatud isik, on ta kohustatud viivitamatult teatama ebaõigetest andmetest registri volitatud töötlejale.

§ 19.  Juurdepääsuõiguste haldamine

(1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

(2) Registri vastutava töötleja poolt volitatud ametnikule registri andmetele juurdepääsuõiguse

 andmiseks esitab vastava ametniku vahetu ülemus registri vastutava töötleja juhile kirjaliku taotluse, näidates ära volitatud töötleja ametniku ees- ja perekonnanime, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja registrile juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav ajalise pikkuse. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajaline või tähtajatu.

(3) Taotlusele lisatakse registri vastutava töötleja kirjalikult vormistatud otsus vastava ametniku volitamiseks registriga seonduvate tööülesannete täitmiseks.

(4) Registri vastutav töötleja edastab ühe tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist taotluse täitmiseks Linnakantselei IT-teenistusele. Vastutav töötleja teavitab taotluse rahuldamisest juurdepääsuõiguse saanud ametnikku.

(5) Vastutava töötleja poolt volitatud ametnikul, kellele registri vastutav töötleja on andnud juurdepääsuõiguse registrile, on võimalik juurde pääseda kõikidele olemasolevatele andmetele.

(6) Registri vastutava töötleja poolt volitatud ametnikule antud tähtajaline juurdepääsuõigus registrile lõppeb peale juurdepääsuõiguse tähtaja möödumist. Registrile juurdepääsu õiguse pikendamine toimub vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule.

(7) Registri vastutava töötleja poolt volitatud ametnikule antud registrile juurdepääsuõiguse  ennetähtaegseks äravõtmiseks esitab ametniku vahetu ülemus, kes taotleb oma ametnikult juurdepääsuõiguse ennetähtaegset äravõtmist, registri vastutava töötleja juhile kirjaliku taotluse näidates ära volitatud ametniku ees- ja perekonnanime ja juurdepääsuõiguse sulgemise soovitava aja.

(8) Registri vastutav töötleja edastab taotluse täimiseks Linnakantselei IT-teenistusele.

(9) Registri vastutav töötleja võib omal algatusel koheselt taotleda isiku juurdepääsu sulgemist registri andmetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest põhjustest:

1) registrile juurdepääsuõigust omav isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või on korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;

2) registrisse juurdepääsuõigust omav isik on võimaldanud oma juurdepääsuõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

§ 20.  Registriandmete säilitamine

(1) Registri vastutav töötleja korraldab perioodilise turvakoopia tegemise ja säilitamise. 

(2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas ja säilitatakse alaliselt.

5. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 21.  Registri järelevalve teostamise kord

(1) Järelevalvet teostavad Andmekaitse Inspektsiooni selleks volitatud ametnik Isikuandmete  kaitse seaduse järgimise osas ning vastutava töötleja poolt järelevalve teostamiseks volitatud ametnik registri pidamise korra ja vastutava töötleja korralduste täitmise üle.

(2) Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest alates.

§ 22.  Registri pidamise ja finantseerimise ja likvideerimise kord

(1) Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse linnaeelarvest.

(2) Registri likvideerimise otsustab linnavolikogu.

(3) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

(4) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri vastutava töötleja poolt teise andmekogusse, Tallinna Linnavalitsuse arhiivi või nende hävitamisele. Määratakse üleandmise ja hävitamise tähtaeg.

(5) Andmete üleandmine toimub registri vastutava töötleja vastutusel.

(6) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 23.  Õigusaktide muutmine

(1) Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 52 “Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine” punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3. Registri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostaja on Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet).”

(2) Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 52 “Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine” punkt 5.

§ 24.  Määruse jõustumine

                        Määrus jõustub 1. septembril 2005.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees