Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
04.02.2013-01.07.2014
 
01.07.2011-03.02.2013
 
01.07.2011-30.06.2011
 
06.11.2008-30.06.2011
 
01.01.2008-05.11.2008
 
22.06.2006-31.12.2007
 
13.10.2005-21.06.2006
 
01.01.2006-12.10.2005

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded
Tallinna Linnavolikogu 25.08.2005 määrus number 43
Jõustumine:01.01.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivus:04.02.2013 - 01.07.2014 [RT IV, 01.02.2013, 63]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 12.06.2014 nr 19 [RT IV, 27.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

REDAKTSIOON:
Tvk m 24.01.2013 nr 6 [
RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]
Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011
Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011
Tvk m 30.10.2008 nr 35 jõust. 06.11.2008
Tvk m 18.10.2007 nr 30 jõust. 01.01.2008
Tvk m 15.06.2006 nr 33 jõust. 22.06.2006
Tvk m 06.10.2005 nr 55 jõust. 13.10.2005

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

25. august 2005 nr 43

Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

1. peatükk
Avaliku korra eeskiri

1. jagu
Üldsätted

§ 1. Avaliku korra eeskirja eesmärk

(1) Tallinna linna avaliku korra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koos riigi ja Tallinna vastavate õigusaktidega tagada Tallinna haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalus realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi.

(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna haldusterritooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus Tallinna linna heakorra eeskirjaga ning Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega.

§ 2. Mõisted

(1) Üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

(2) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.

(3) Avalik üritus käesoleva määruse tähenduses on avalikus kohas Tallinna linna haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele suunatud üritus, mis ei ole hõlmatud avaliku koosoleku seadusega, spordiseadusega või mõne muu seadusega.

(4) Kõrgendatud turvariskiga avalikuks ürituseks loetakse üritust:

1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;

2) kus toimub alkoholi müük või selle pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused, kus on alalised müügikohad);

3) mis korraldatakse selleks mitteettenähtud ehitises või kohas või Tallinna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;

4) millega kaasneb ajutise ehitise (tribüüni, lava, suuregabariidilise telgi vms) või inimese elule ja tervisele ohtu kujutava muu lisainventari kasutamine (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused);

5) mis piirneb alaga või kus toimub tegevus või kasutatakse lisainventari, mis võib kujutada ohtu ühiskondlikule julgeolekule või/ja isiku elule, tervisele ja turvalisusele.

(5) Turvalisus on isiku kaitstuse seisund, mis väljendub isiku kindlustundes, et teda ümbritsev keskkond võimaldab elu, tervise, vara ning teiste õigushüvede efektiivse kaitse.

(6) Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik.

2. jagu
Avaliku korra nõuded

§ 3. Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud

Keelatud on:

1) lärmata, tülitada kaaskodanikke, viibida alasti avalikus kohas (v.a Haabersti või Pirita Linnaosa Valitsuse või Põhja - Tallinna Valitsuse poolt selleks ettenähtud kohtades ja eelkooliealised lapsed avalikes supelrandades) või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;

2) häirida öörahu (kella 23:00 kuni 07:00), välja arvatud avariiliste tööde või üldkasutatavas kohas Tallinna Kommunaalameti või linnaosa valitsuse loal heakorratööde ja Tallinna Transpordiameti (edaspidi: transpordiamet) loal teetööde teostamiseks ning Tallinna Keskkonnaameti loal olmejäätmete vedamiseks, välja arvatud 23. juuni ja 31. detsembri ööl. Erandjuhul öörahu ajal korraldatava avaliku ürituse puhul otsustab avaliku ürituse loa andmise Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Kui linnavalitsuse korralisi istungeid ei toimu, siis otsustab avaliku ürituse loa andmise linnapea või teda asendav isik;
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

3) alla 16-aastasel alaealisel viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23:00-6:00. Ajavahemikus 01.06-31.08 on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 00:00-5:00;

4) tekitada müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid;

5) kerjata teisi inimesi häirival moel;

6) rikkuda või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte, teabe- või mälestustahvleid, päästevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid ning omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või -luuke;

7) viibida omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;

8) botaanikaaia või loomaaia külastajal katsuda või toita eksponaate, välja arvatud selleks spetsiaalselt ettenähtud osakondades, võtta botaanikaaeda või loomaaeda kaasa koera, kassi ja teisi loomi, ületada kaitsebarjääre või ronida nende peale, sõita botaanikaaia või loomaaia territooriumil jalgratta, rula või rulluiskudega kui selleks ei ole ette nähtud spetsiaalne aeg ja koht, jääda botaanikaaeda või loomaaeda pärast selle sulgemist.

9) telkida ja/või ööbida kalmistutel, haljasaladel ning parkides jm selleks mitte ettenähtud kohas.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 4. Ettevõtlusalane tegevus

(1) Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Kaubandustegevuse käigus kaasinimeste rahu häirimine võib olla aluseks majandustegevuse registris registreeringu väljastamisest või muutmisest keeldumisel, lahtiolekuaja piiramiseks ning majandustegevuse registris registreeringu kehtetuks tunnistamisel.

(2) Kauplustel, toitlustus- ja teenindusettevõtetel ning välikohvikutel ei ole lubatud muusika edastamiseks paigutada tänavale suunatud valjuhääldajaid ilma vastava linnaosa loata.

(3) Hasartmängukohtade välisvalgustuses ei ole lubatud vilkuvate reklaamtulede kasutamine.
(Tvk m 15.06.2006 nr 33 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.09.2006)

§ 5. Loomveokite ja motoriseerimata ühistranspordivahendite liiklus

(1) Loomveokite liiklemine on keelatud Tallinna vanalinna, Kadrioru pargi ja teiste parkide, terviseradade, avalike supluskohtade territooriumil (v.a linnaosa valitsuse väljaantava eriloa alusel erinevate kultuuriürituste jms raames).
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

(2) Motoriseerimata ühistranspordivahendite (sh velotaksode) liiklemine on keelatud Voorimehe tänaval ja Vanaturu kaelas.
(Tvk m 06.10.2005 nr 55 jõust. 13.10.2005)

(3) Vanalinna muinsuskaitsealal on peatuses lubatud korraga seista kuni kahel motoriseerimata sõidukil.
(Tvk m 06.10.2005 nr 55 jõust. 13.10.2005)

(4) Raekoja platsil on lubatud motoriseerimata ühistranspordivahendite liiklemine, parkimine Raekoja platsil on keelatud.
(Tvk m 06.10.2005 nr 55 jõust. 13.10.2005)

3. jagu
Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

§ 6. Loa taotluse esitamine

(1) Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa nr 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega linnavalitsuse teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või elektrooniliselt aadressil avalikudyritused@tallinnlv.ee, kus registreeritakse avaliku ürituse loa taotlus.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(2) Avaliku ürituse korraldaja esitab loa taotluse vähemalt 30 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva, kui üritus:

1) toimub Vabaduse väljakul;

2) toimub öörahu ajal;
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

3) on mitmepäevane või traditsiooniline

4) võib põhjustada suurt avalikku huvi.

(3) Avaliku ürituse korraldaja esitab loa taotluse vähemalt 40 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse.

(4) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

(5) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealas vabas õhus võib tänavamuusik või muu artist esineda ainult linnaosa valitsuse poolt määratud ajal ja kohas, esitades selleks Tallinna Kesklinna vanemale vastava sooviavalduse. Linnaosa vanem või tema korraldusega selleks volitatud ametnik annab esinemiseks loa viie tööpäeva jooksul vastava sooviavalduse linnaosa valitsusele saabumise päevast arvates. Linnaosa vanemal on õigus anda korraldus Tallinna vanalinna muinsuskaitsealas tänavamuusiku või muu artisti esinemiskoha ja aja kindlaksmääramiseks.

(6) Matuse protsessiooni korraldamiseks, millega häiritakse tavapärast liikluskorraldust, ei ole vajalik loa taotlemine, kuid ürituse toimumisest teavitab korraldaja Tallinna Linnakantseleid (edaspidi: linnakantselei) ette üldjuhul 2 tööpäeva. Linnakantselei teavitab koheselt sellest vastavat linnaosa valitsust, transpordiametit ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

§ 7. Loa taotluse vorm

Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Tallinna veebileheküljel www.tallinn.ee, linnakantseleis ja linnaosade valitsustes.

§ 8. Loa taotluses esitatavad andmed
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(1) Loa taotluses (määruse lisa 1) märgitakse:

1) avaliku ürituse nimetus;

2) avaliku ürituse vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vm);

3) osavõtjate ja/või külastajate eeldatav arv;

4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);

5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui üritust soovitakse korraldada öörahu ajal, põhjendatakse ajavalikut;

6) korraldaja nimi, äriregistri kood või isikukood, kontaktaadress ja korraldaja esindaja nimi (füüsiline isik);

7) korraldaja või tema esindaja telefoninumber (soovitatavalt mobiilinumber) ja e-posti aadress või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik temaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja toimumise aja jooksul;

8) heli- ja/või pürotehnika kasutamine;

9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, äriregistri kood ja aadress;

10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja telefoninumber;

11) kauplemise korral vajadus majandustegevuse registri registreeringu järele;

12) alkohoolsete jookide pakkumise või müügi korral märgitakse alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);

13) avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise vajadus;

14) inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vm) paigaldamise vajadus.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(2) Loa taotlusele lisatakse:

1) ürituse sisu iseloomustus, milles kirjeldatakse ürituse mõtet, eesmärki ja tuuakse välja aja- ning tegevuskava;

2) asukohaplaan, kus on märgitud ürituse täpne toimumiskoht;

3) mõõtkavas asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaa˛ või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumiskohta on vaja paigaldada inventari. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment;

4) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaa˛ või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;

5) turvaplaan (määruse lisa 2) ja turvaasendiplaan, kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;

6) liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem paberil või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1:500. Skeemidel esitatakse: paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vm), parkimisvõimalused, liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;

7) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;

8) maaomaniku kirjalik nõusolek, kui üritus toimub maal, mis ei ole munitsipaalomandis;

9) vajaduse korral avaliku ürituse sisekorraeeskirja koopia.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(3) Loa taotluse allkirjastab korraldaja.
[
RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

4. jagu
Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse menetlemine

§ 9. Loa taotluse kooskõlastamine

(1) Linnakantselei edastab avaliku ürituse loa taotluse koos § 8 lõikes 2 nõutud taotluse lisadega koheselt kooskõlastamiseks linna ametiasutustele ja Päästeameti Põhja päästekeskusele tulenevalt avaliku ürituse iseloomust ning kõrgendatud turvariskiga ürituse korral Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(2) Ametiasutus kooskõlastab avaliku ürituse loa taotluse ja määrab vajaduse korral eritingimused kahe tööpäeva jooksul, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur ja Päästeameti Põhja päästekeskus nelja tööpäeva jooksul alates taotluse ja lisamaterjalide kättesaamisest linnakantseleilt.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(21) Kui on vaja paigaldada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse inventari, reklaamikandjaid vm, kooskõlastab Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon taotluse ja lisamaterjalid viie tööpäeva jooksul nende kättesaamisest linnakantseleilt.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(3) Linnaosa valitsus määrab oma kooskõlastuses isiku nime ja kontaktandmed ning tähtaja (reeglina 8 tundi pärast ürituse lõppemist) avaliku ürituse ala üle andmiseks pärast ürituse lõppemist.

§ 10. Loa andmise või andmisest keeldumise otsustamise ja otsusest teatamise tähtaeg

(1) Linnakantselei annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse linnakantseleisse saabumise päevast arvates või jätab § 12 sätestatud juhtudel loa andmata. Loa andmata jätmisel selgitatakse loa taotluse esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

(2) Vabaduse väljakul korraldatava ja pärast kella 23:00 lõppeva avaliku ürituse läbiviimiseks annab linnakantselei loa 25 päeva jooksul loa taotluse linnakantseleisse saabumise päevast arvates või jätab § 12 sätestatud juhtudel loa andmata.

(3) Linnakantseleil on õigus esitada avaliku ürituse korraldamise loa taotluse materjalid Tallinna Linnavalitsusele loa andmise või andmisest keeldumise otsustamiseks.

(4) Linnakantselei teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumises otsuse tegemisest.

(5) Linnakantselei paneb informatsiooni avaliku ürituse loa kohta (s.h eritingimused ja ettekirjutused) viivitamatult pärast loa andmise otsuse tegemist Tallinna veebilehele www.tallinn.ee.

(6) Linnakantselei teatab avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest enne taotluses märgitud avaliku ürituse toimumise tähtpäeva:

1) Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri;
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

2) vajadusel muid loa menetlemisega seotud ametiasutusi.

§ 11. Avaliku ürituse luba

Avaliku ürituse loas märgitakse:

1) ürituse nimetus;

2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber (soovitavalt mobiiltelefoninumber);

3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;

4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;

5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 12. Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

Linnakantselei motiveeritud otsustusega võib jätta avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmata:

1) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;

2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;

3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;

4) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Tallinna õigusaktidest tulenevalt;

5) kui korraldaja ei täida avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;

6) kui eelneva ühe aasta jooksul on taotleja poolt korraldatud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;

7) taotleja poolt varem korraldatud üritus on peatatud või lõpetatud käesoleva määruse § 4 alusel;

8) taotlejal on kehtiv karistus karistusseadustiku § 262 või § 263 järgi avaliku ürituse korraldamise nõuete rikkumise eest;

9) kui taotleja on eelmistel tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest, s.h avaliku korra eeskirjast tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;

10) taotleja tegevuse suhtes on alustatud menetlust karistusseadustiku majandusalaste süütegude alusel või ta on toime pannud majandusalase süüteo karistusseadustiku järgi.

5. jagu
Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine ning loa kehtetuks tunnistamine

§ 13. Avaliku ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

Loa väljaandja motiveeritud otsusega võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:

1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;

2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Tallinna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;

3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 14. Avaliku ürituse peatamine ja lõpetamine

(1) Avaliku ürituse läbiviimise võib peatada või lõpetada:

1) ohu vältimiseks;

2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;

3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks;

4) paragrahvis 13 toodud alustel ja § 15 toodud nõuete mittetäitmisel;

5) ürituse kooskõlastanu tingimusliku kooskõlastuse mittetäitmisel, kui sellega on kaasnenud oht avalikul üritusel osalejate turvalisusele.

(2) Avaliku ürituse läbiviimise peatamise või lõpetamise otsustab loa väljaandnud haldusorgan teavitades sellest Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri. Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel või ettekirjutuse täitmisel võib avalik üritus loa peatanud haldusorgani loal jätkuda.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(3) Avaliku ürituse peatamisel või lõpetamisel esitab haldusorgan luba taotlenud isikule järgneva tööpäeva jooksul motiveeritud otsuse avaliku ürituse loa peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta.

6. jagu
Avaliku ürituse korraldamise nõuded

§ 15. Avaliku ürituse korraldaja kohustused

(1) Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:

1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avalikuürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;

2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, inventari koormustaluvuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

21) Tallinna Transpordiameti või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti nõudmisel kaasama olukorra kontrolli all hoidmiseks liiklusreguleerijaid, kui avalik üritus häirib liiklust, sh põhjustab ummikuid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses sätestatud nõuetele;
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

3) järgima tervisekaitsenõudeid;

4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;

5) tagama avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;

6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

(2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16 – aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust.

(3) Alkohoolse joogi jaemüügi korral peab taotlejal olema kehtiv märge majandustegevuse registris alkoholi jaemüügi kohta avaliku ürituse loal märgitud avaliku ürituse toimumise asukohas.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(4) Kui avaliku ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis teavitab ta sellest üritusel osalejaid.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

§ 151. Puuetega inimeste osalemise võimalus üritusel

Korraldaja edastab ürituse reklaamimisel info, mis kajastab puuetega inimeste osalemise võimalust üritusel (ligipääsetavus abistajaga või iseseisvalt, ürituse kajastamine puuetega inimestele arusaadaval moel vm).
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

§ 16. Tuletöödega seotud üritused

Tuletöödega seotud kõrgendatud turvariskiga ürituste korraldamisel tuleb juhinduda siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest.

7. jagu
Avaliku ürituse ja avalikul üritusel kaubanduse korraldamine Raekoja platsil ning Vabaduse väljakul
(Tvk m 18.10.2007 nr 30 jõust. 01.01.2008)

§ 17. Avaliku ürituse ja avalikul üritusel kaubanduse korraldamise kestvus

(1) Raekoja platsil toimuva meelelahutusliku sisu ja meelelahutusliku ja/või kultuurilis-informatiivse sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse, mis ei ole laat, turg ja jms, kestvus ei tohi ületada 5 päeva.

(2) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (laat,turg jms) kestvus on 1 päev, välja arvatud üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende poolt volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

(3) Vabaduse väljakul toimuva avaliku ürituse kestvus ei tohi ületada 5 päeva, v.a erandjuhtudel linnavalitsuse loa alusel.
(Tvk m 18.10.2007 nr 30 jõust. 01.01.2008)

§ 171. Kaubanduse korraldamine Raekoja platsil toimuval avalikul üritusel

(1) Meelelahutusliku sisuga avalikul üritusel (mis ei ole laat, turg jms) on lubatud kaubelda avaliku ürituse loas märgitud avaliku ürituse toimumise ajal Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt kooskõlastatud kaubaga ja piiritletud alal.

(2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikud üritused (laat, turg jms) toimuvad kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemine on lubatud ajavahemikus 8.00-19.00. Kauplemisinventari paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma samas ajavahemikus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korda ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende poolt volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.
(Tvk m 18.10.2007 nr 30 jõust. 01.01.2008)

§ 18. Loa andmise eritingimused

(1) Raekoja platsil ja Vabaduse väljakul toimuva avaliku ürituse luba antakse tingimusel, et üritus on linnaelu aspektist oluline ja loob linnale hea maine.

(11) Raekoja platsil kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (laat, turg jm) korraldamiseks väljastatakse avaliku ürituse luba taotlejatele, kellele vastavalt Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusega nr 21 kinnitatud “Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korrale“ on linnaosa valitsus andnud eelneva nõusoleku kasutada Raekoja platsi kaubandustegevuseks.
(Tvk m 18.10.2007 nr 30 jõust. 01.01.2008)

(2) Raekoja platsil, Raekoja tänaval ja Vanaturu kaelas on keelatud valimisürituste läbiviimine.

8. jagu
Avaliku üritusega kaasnevate kohaliku omavalitsuse kulude hüvitamine ja maksude tasumine

§ 19. Avaliku ürituse korraldaja poolt hüvitatavad kulud

(1) Avaliku üritusega kaasnevad rajatiste ja liikluse (ühistranspordi, parkimise, fooriprogrammide jne) ümberkorraldamisega seotud kulud, sealhulgas saamata jääva parkimistulu, hüvitab avaliku ürituse korraldaja.

(2) Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada avaliku ürituse korraldaja taotluse alusel § 19 lõikes 1 nimetatud kulude kandmisest, kui tegemist on linnale olulise üritusega. Vastavas korralduses märgitakse kulude kandmise kord.

§ 20. Avaliku ürituse korraldaja poolt makstavad tasud ja maksud

(1) Kui üritusega kaasneb kaubandustegevus või üritus korraldatakse linnarajatisel, kohaldatakse Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrust nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(2) Kui üritusega kaasneb tee või tänava sulgemine, kohaldatakse Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrust nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“.

(3) Kui üritusega kaasneb välireklaamikandja paigaldamine, kohaldatakse Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määrust nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

2. PEATÜKK
AVALIKU KOOSOLEKU KORRALDAMISE NÕUDED

§ 21. Üldsätted

Avaliku koosoleku korraldamisel juhindutakse avaliku koosoleku seadusest.

§ 22. Avalikust koosolekust teatamine

(1) Avaliku koosoleku pidamise kohta, mis nõuab liikluse ümberkorraldamist, telgi, lava, tribüüni või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamist või heli- või valgustusseadmete kasutamist, esitab koosoleku korraldaja hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva vormikohase teate (määruse lisa 3) koos kõigi nõutud lisadokumentidega linnavalitsuse teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), kus registreeritakse avaliku koosoleku teade.
(Tvk m 30.10.2008 nr 35 jõust. 06.11.2008)

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata koosoleku kohta peab korraldaja vähemalt kaks tundi enne selle läbiviimise algust esitama vormikohase teate politseile.
(Tvk m 30.10.2008 nr 35 jõust. 06.11.2008)

(3) Korraldaja lisab avaliku koosoleku teatele Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja transpordiametiga kooskõlastatud liiklusskeemi ja/või ühissõidukite ümbersõiduskeemi vastavalt käesoleva määruse § 8 lõikes 3 märgitud nõuetele, kui avaliku koosoleku läbiviimiseks on vajalik liiklus ja/või ühistranspordiliinide töö ümber korraldada.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

(4) Korraldaja annab teate koos lisaga linnavalitsuse teenindusbüroosse isiklikult, esitades samas isikut ja Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba tõendava dokumendi.

§ 23. Avaliku koosoleku teate registreerimine ja registreerimisest keeldumine

(1) Kui avaliku koosoleku teade on esitatud vastavalt avaliku koosoleku seaduses sätestatud nõuetele, võtab linnavalitsuse teenindusbüroo selleks volitatud ametnik teate vastu ja annab korraldajale kohe teatise avaliku koosoleku teate registreerimisest.

(2) Kui avaliku koosoleku teade ei ole esitatud vastavalt avaliku koosoleku seaduses sätestatud nõuetele või kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem registreeritud mõne teise avaliku koosoleku läbiviimine, on linnavalitsuse teenindusbüroo selleks volitatud ametnikul õigus jätta teade registreerimata. Selle kohta annab ta korraldajale kohe teatise. Avaliku koosoleku läbiviimine on keelatud, kui avaliku koosoleku teade on jäetud registreerimata.

(3) Linnavalitsuse teenindusbüroo informeerib koheselt pärast teate registreerimist:

1) Vabariigi Presidendi residentsi ja kantselei ees läbiviidavast avalikust koosolekust Vabariigi Presidendi Kantseleid;

2) Stenbocki maja ees läbiviidavast avalikust koosolekust Riigikantseleid;

3) Toompea lossi ees läbiviidavast avalikust koosolekust Riigikogu Kantseleid;

4) saatkonna eest toimuvast avalikust koosolekust Eesti Välisministeeriumi;

5) vajadusel muid ametiasutusi või isikuid.

(4) Tallinna Linnakantselei avaldab Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuris ja linnakantseleis registreeritud koosolekute informatsiooni Tallinna linna veebileheküljel www.tallinn.ee.
[RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

§ 24. Avaliku koosolekuga kaasnevate kohaliku omavalitsuse kulude hüvitamine

(1) Avaliku koosolekuga kaasnevad rajatiste ja liikluse (ühistranspordi, parkimise, fooriprogrammide jne) ümberkorraldamisega seotud kulutused, sealhulgas saamata jääva parkimistulu hüvitab koosoleku korraldaja.

(2) Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada koosoleku korraldaja taotluse alusel § 24 lõikes 1 nimetatud kulude kandmisest, kui tegemist on linnale olulise koosolekuga. Vastavas korralduses märgitakse kulude kandmise kord.

3. PEATÜKK
VASTUTUS

§ 25. Avaliku korra eeskirja rikkumine

Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 alusel.

§ 26. Avaliku koosoleku läbiviimise nõuete rikkumine

Avaliku koosoleku läbiviimise eest kehtestatud nõudeid eirates või avaliku koosoleku, mille läbiviimine on seaduse või motiveeritud otsusega keelatud, karistatakse avaliku koosoleku seaduse § 142 lg 1 alusel.
(Tvk m 30.10.2008 nr 35 jõust. 06.11.2008).

§ 27. Väärtegude menetlejad

(1) Paragrahvis 25 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3 nimetatud isikud.

(2) Paragrahvis 26 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on avaliku koosoleku seaduse § 142 lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 271. Avaliku ürituse kontrollimine

(1) Avaliku ürituse kontrollimist korraldab ja selleks volitatud ametnikud määrab linnakantselei.

(2) Avaliku ürituse kontrollimisel hinnatakse avaliku ürituse korraldaja tegevuse vastavust käesoleva määruse §-des 15-18 sätestatule.

(3) Kontrollimise kohta koostatakse kahe tööpäeva jooksul arvates ürituse toimumisest akt, mille ärakiri edastatakse elektrooniliselt ürituse korraldajale.

(4) Aktis nimetatud puudustele võib avaliku ürituse korraldaja esitada selgitused või vastulause kahe tööpäeva jooksul arvates lõikes 3 nimetatud akti saamisest.
[
RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]

§ 28. Avaliku ürituse korraldamisega Tallinna linnale tekitatud kahju hüvitamine

Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku üritusega Tallinna linnale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

4. PEATÜKK
RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Klasside III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamine

Lõhkematerjaliseaduses klasside III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamise loa taotlemine ja menetlemine toimub lõhkematerjaliseaduse alusel ja linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 30. Spordiürituste korraldamine

(1) Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisele kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

(2) Spordiseaduse alusel spordiürituste korraldamise loa taotluse menetlemise juhendi kehtestab linnavalitsus.

§ 31. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 32. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

(2) Enne määruse jõustumist esitatud avaliku ürituse loa taotlusele ja avaliku koosoleku teatele kohaldatakse Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna linna avaliku korra eeskirja ja avaliku koosoleku korraldamise nõudeid.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-2 - Avaliku ürituse loa taotlus; Turvaplaan [RT IV, 01.02.2013, 11 - jõust. 04.02.2013]
Lisa 3 - Avaliku koosoleku teate vorm (Tvk m 30.10.2008 nr 35 jõust. 06.11.2008)