Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 41 "Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.08.2005 määrus number 46
Jõustumine:01.09.2005
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. august 2005 nr 46

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 41 “Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punktide 7 ja 8, § 15 lõike 2 ja § 20 lõike 3 alusel.

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kinnitatud Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korda muudetakse järgmiselt:

1) Punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.1 Käesolev kord sätestab Tallinna linna eelarvest (edaspidi linna eelarve) ühistranspordi toetamise ning ühistranspordi korraldamisest saadavate tulude ja ühistranspordi korraldamisega seotud kulude planeerimise ning kulude rahastamise põhimõtted. Tulude ja kulude planeerimisel arvestatakse Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrust nr 40 “Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi jätkusuutlik arengukava, teenindustaseme normid ning investeeringute ja rahastamise programm 2004-2010“;

2) punktis 1.2 asendatakse nimetus “Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet“ nimetusega “Tallinna Transpordiamet.“;

3) punkti 3.1 täiendatakse alapunktiga 3.1.6 järgmises sõnastuses:

“3.1.6 ühistranspordi liikluskorraldamise täiustamise kulud.“;

4) punkti 3.2.6 muudetakse ja sõnastatakse, jättes ära viimase lause, järgmiselt:

“3.2.6 Amet teostab vedajatele makseid sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga kehtestatud korras ja tähtaegadel. Vedajatele makstava toetuse arvutamise aluseks on sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu järgsed kohustuslikud aruanded. Vedajad esitavad aruanded linna- ja/või riigieelarvest saadud vahendite kasutamise kohta sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus fikseeritud vormis ja tähtajal. Linnaeelarvest vedajale toetuse andmine peatatakse ning antud sihtotstarbelise toetuse saaja tagastab toetusraha täielikult või osaliselt, kui toetuse saaja ei ole tähtaegselt esitanud sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga määratud informatsiooni, on esitanud valeandmeid, ei ole kasutanud toetust sihipäraselt või on muul viisil eiranud toetuse kasutamise kohta sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus esitatavaid nõudeid.“;

5) punkti 3.2.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.2.7 Sõitjate avaliku liiniveo korraldamiseks vajalikud tehnilised vahendid soetab vedaja oma vahenditest. Linn võib linna eelarves ette näha sihtotstarbelise investeeringutoetuse vedajale. Investeeringutoetus jaguneb toetuseks eelmistel perioodidel võetud kohustuste katteks ja toetuseks eelarveperioodil võetavate kohustuste tasumiseks.“;

6) punkti 3.2.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.2.8 Ühistranspordi sõidupiletite valmistamise ja müügi ning sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli kulud kaetakse linna eelarvest.“;

7) punkti 3.2.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.2.9 Ühistranspordi teenindustaseme ning -kvaliteedi parandamise ja liiklusmuudatuste kulud, ühistranspordi uuringute ja  projektide kulud, infomaterjalide valmistamise, paigaldamise ja korrashoiu kulud, taksokontrolli kulud ning ühistranspordi liikluskorralduse täiustamise kulud kaetakse linna eelarvest.“;

8) punkti 3.2 täiendatakse alapunktiga 3.2.10 järgmises sõnastuses:

“3.2.10 linn esitab vajadusel taotluse riigieelarvest toetuse saamiseks ühissõidukite soetamiseks või nende ümberkohendamiseks, ühistranspordi infrastruktuuri objektide rajamiseks või uuendamiseks ning ühistranspordiuuringute korraldamiseks vastavalt Ühistranspordiseaduse paragrahvidele 17, 18 ja 19.“;

9) punkti 4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.1 Amet koostab ühistranspordi eelarve projekti järgmiseks eelarveaastaks arvesse võttes käesoleva määruse punktis 1.1 nimetatud linnavolikogu määrust.“;

10) punkti 4.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.3 Piletitulu laekumise prognoosi aluseks on eelarve perioodiks kavandatavad piletiliigid ja –hinnad ning müügimahud.“.

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees