Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 50a/Västriku tn 37 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 24.08.2005 korraldus number 1530
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. august 2005 nr 1530-k

 

 

Tondi tn 50a/Västriku tn 37 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3, lg 33, § 7 lg 5 ja lg 52, § 20 lg 1,  § 21 lg  4, § 22 lg 1, § 22¹ lg 1 ja lg 6, § 22² lg 1, § 223 lg 1, § 23 lg 1 ja lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144, Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nr 467,  Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2001 määrusega nr 1, Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2001 määrusega nr 72 ning tulenevalt aktsiaselts Geomark poolt koostatud  katastriüksuse plaani tööst nr 5360 ja ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalidest:

 

 

1. Määrata ehitiste teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1  asukoht: Tondi tn 50a/Västriku tn 37;

1.2 pindala: 1243 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E);  

1.4 maksustamishind: 93200 krooni vastavalt maa maksustamishinna 16.01.2004 aktile nr 1680.

 

2. Maa ostueesõigusega erastamise taotleja:

2.1 nimi: mittetulundusühing GARAAŽID VÄSTRIKU-2;

2.2 asukoht: Kajaka tn 4-4, Tallinn;

2.3 registrikood: 80182073.

 

3. Ostueesõigusega erastataval maal asuvad ehitised kuuluvad vastavalt Riikliku ehitisregistri  02.05.2005 elektroonilisele väljatrükile punktis 2 nimetatud isikule.

 

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma kokku rahas 200 (kakssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Maa-ameti erastamise arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

 

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

 

6.  Avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud:

6.1 juurdepääs Tondi tn 50a/Västriku tn 37 maaüksusele läbi Kajaka tn 2, Kajaka tn 4, Tondi tn 48 ja Tondi tn 50 maaüksuste.

 

7. Juurdepääsu tagamiseks Tondi tn 50a/Västriku tn 37 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on Tondi tn 50a/Västriku tn 37, Kajaka tn 2, Kajaka tn 4, Tondi tn 48 ja Tondi tn 50 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

                

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks  Harju maavanemale;

8.2 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.3 kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär