Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Torni tn 15 ja Torni tn 15a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.08.2005 korraldus number 1521
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. august 2005 nr 1521-k

 

 

Torni tn 15 ja Torni tn 15a maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561 ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 3. mai 1993 otsusest nr 574, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 10. oktoobrist 2001 notariaalregistri nr 11519, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 27. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 12506, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 23. maist 2003 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 5684, ehitiste mõttelise osa kinkelepingust ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 16. märtsist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 2210, ehitiste mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 01. juulist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 5562  ja maa tagastamise toimiku nr 1714 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Torni tn 15;

1.2 pindala: 1345 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1696 pindalaga 1442 m2) järgmisele isikule:

Sirje Kärt, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 08.08.2005 elektroonsele väljavõttele.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Torni tn 15a;

4.2 pindala: 128 m2;

4.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

5. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1696 pindalaga 1442 m2) järgmisele isikule:

Sirje Kärt, i. k. 46510240216, eluk. Torni tn 15-6, Tallinn.

6. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 08.08.2005 elektroonsele väljavõttele.

7. Lugeda endise kinnistu nr 1696 maa tagastatuks.

8. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 400 (nelisada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, milliste maa tagastamise toimikute koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Juurdepääs Torni tn 15a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Torni tn 15 maaüksuse.

10. Maa taotlejal:

10.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks Sirje Kärt´ile;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär