Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2003 korralduse nr 611-k "Graniidi tn 10 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2005 korraldus number 1269
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2005 nr 1269-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2003 korralduse nr 611-k “Graniidi tn 10 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ muutmine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 15 lg 1 ja lg 2, lg 3, § 19¹ lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 22¹ lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korraga p 561, p 562, p 563, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraga Tallinnas p 34 ning tulenevalt ehitise mõttelise osa müügilepingust 29. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 5349, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 8. juunist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 5471 ja  maa tagastamise toimiku nr 943 materjalidest:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2003 korralduse nr 611-k “Graniidi tn 10 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ punkte 2, 3, 7.1, lisada punkt 5.1 ning sõnastada need alljärgnevalt:

1.1 “2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa 1/8 mõttelises osas (endine kinnistu nr 2254 pindalaga 1216,54 m2 nõudeõigus 1/2 mõttelises osas) järgmisele iskule:

Agnes Muts, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harku vald, Harju maakond.“;

1.2 “3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad 1/8 mõttelises osas punktis 2 nimetatud isikule ehitise mõttelise osa müügilepingu 29. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 5349 alusel ning Riikliku ehitisregistri 10.05.2005 väljavõtte kohaselt.“;

1.3 “5.1 Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 25 (kakskümmend viis) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.“;

1.4 “7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;“.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Agnes Muts`ile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.                                                     

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär