Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teemaplaneeringu " Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed " algatamine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2005 otsus number 184
Redaktsiooni kehtivus:16.06.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2005 nr 184

 

 

 

 

Teemaplaneeringu " Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed " algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 punktide 2, 8 ja 9, Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 punktide 2, 6, 7 ja 14 ning lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu "Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed" koostamine, mille eesmärgiks on  linna tänavavõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi arengu põhimõtete kujundamine ning üldplaneeringu täpsustamine ning täiendamine.

2. Algatada teemaplaneeringu “Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed“ keskkonnamõju strateegiline hindamine.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada teemaplaneeringu lähteülesanne kahe kuu jooksul alates Tallinna Linnavolikogu poolt teemaplaneeringu "Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed“ algatamisest.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees