Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2005 määrus number 36
Jõustumine:01.07.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - 01.01.2013

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2005 nr 36

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lõike 2, § 3 lõigete 1 ja 2 ja § 141 lõike 2, Liiklusseaduse § 501 lõike 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lg 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Liiklusseaduse muutmise seaduse § 1 lõigetega 6 ja 7.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu määruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.3 Parkimistasu tasumist ja parkimise õigust tõendab:

4.3.1 nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet

4.3.2 parkimisautomaadi pilet;

4.3.3 parkimise kuukaart;

4.3.4 elaniku poolaastakaart;

4.3.5 parkimise soodusluba;

4.3.6 mobiilsideoperaatori kinnitus antud sõiduki parkimise kohta antud tasulisel parkimisalal;

4.3.7 muu parkimistasu tasumise identifitseerimise vahend.”;

2) punkti 4.4 muudatakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"4.4 Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis.";

3) punkti 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.6 Poolaastakaart tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 50 krooni”;

4) määrust täiendatakse punktiga 7.2.3 järgmises sõnastuses:

“7.2.3 hübriidmootoriga sõidukid (osaliselt või täielikult elektrimootorite jõul liikuvad sõidukid).”;

5) punkti 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8.1 Elanikel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle nimi koos isikukoodiga on ka mootorsõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus osta nende omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud poolaastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks poolaastakaart. Poolaastakaardi väljastamise otsustab ja selle väljastab soodustuse saajale transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ning parkimiskoht, kus parkimine on lubatud.”;

6) määruse p 8.11 tunnistatakse kehtetuks;

 

7) punkti 9.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.1 Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus) kui:

9.1.1 parkimistasu on maksmata,

9.1.2 tasutud parkimisaega on ületatud,

9.1.3 tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud,

9.1.4 tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt käesoleva määruse punktis 4.4 sätestatule”;

8) punkti 9.4.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.4.5 mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimisnumber;”

9) punkti 9.4.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.4.8 määratud viivistasu”.

§ 2.  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tasulise parkimisala elaniku poolaastakaart kehtib sellel märgitud tähtaja lõpuni. Tasulise parkimisala elaniku poolaastakaartide väljastamisel pärast käesoleva määruse jõustumist rakendatakse 50 kroonist poolaasta tasu.

§ 3.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, milles linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 4.  Määrus jõustub 1. juulil 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees