Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 20.06.2005 määrus number 39
Jõustumine:27.06.2005
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2005 nr 39

 

 

 

 

Tallinna linna 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 391 alusel ja kooskõlas Valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Tallinna põhimääruse § 59 ja § 591 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2004. aasta majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 27. juunil 2005.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005

määruse nr 39

“Tallinna linna 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamine“

LISA

 

 

 

 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 

 

 

 

Aruandekohustuslase nimetus:

Tallinna linn

 

Asutuse registrikood:

 

75014920

 

Juriidiline aadress:

 

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

 

Telefon:

 

372 640 4331

 

Faks:

 

372 640 4183

 

E-post:

 

lvpost@tallinnlv.ee

 

Interneti kodulehekülg:

 

www.tallinn.ee

 

Audiitor:

 

AS PricewaterhouseCoopers

 

 

 

Dokument koosneb 190 leheküljest.

 

 

SISUKORD

 

LÜHIÜLEVAADE. 3

TEGEVUSARUANNE. 4

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE. 18

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON.. 18

BILANSS. 19

TULEMIARUANNE. 20

RAHAVOOGUDE ARUANNE. 21

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE. 22

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted. 23

Raamatupidamise aastaaruande lisad. 27

Lisa 1. Raha ja selle ekvivalendid. 27

Lisa 2. Finantsinvesteeringud. 27

Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega. 28

Lisa 4. Maksud. 30

Lisa 5. Laenunõuded. 32

Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused. 33

Lisa 7. Varud. 34

Lisa 8. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes. 34

Lisa 9. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates. 35

Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud. 36

Lisa 11. Materiaalne põhivara. 37

Lisa 12. Immateriaalne põhivara. 38

Lisa 13. Bioloogilised varad. 38

Lisa 14. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused. 39

Lisa 15. Laenukohustused. 39

Lisa 16. Tuletisinstrumendid. 41

Lisa 17. Müüdud tooted ja teenused. 41

Lisa 18. Saadud ja antud toetused. 42

Lisa 19. Muud tulud. 43

Lisa 20. Tööjõukulud. 43

Lisa 21. Majandamiskulud. 45

Lisa 22. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus. 45

Lisa 23. Hilisemad sündmused. 46

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.. 47

EELARVE TÄITMISE AASTAARUANNE. 48

EELARVE MUUDATUSED JA EELARVE TÄITMINE VALDKONDADE LÕIKES. 49

KOONDEELARVE TÄITMINE. 51

EELARVE TULUDE TÄITMINE. 52

RIIGIEELARVE ERALDISED.. 53

EELARVE KULUDE TÄITMINE. 55

TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI TOODETE EESMÄRKIDE TÄITMINE. 147

TALLINNA KOMMUNAALAMETI TOODETE EESMÄRKIDE TÄITMINE. 152

INVESTEERINGUTE TÄITMINE AMETIASUTUSTE LÕIKES. 156

INVESTEERINGUTE KAVA TÄITMINE. 157

FINANTSEERIMISTEHINGUD.. 171

ÜLEVAADE LINNA LAENUDEST.. 172

RAHAVOO PLAANI TÄITMISE ARUANNE. 175

RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE. 178

ÜLEVAADE LINNA ENAMUSOSALUSEGA ÄRIÜHINGUTE NING LINNA POOLT ASUTATUD SIHTASUTUSTE JA MITTETULUNDUSÜHINGUTE MAJANDUSTEGEVUSEST.. 184

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE. 190

 

 

 

Leheküljed 3-46

LEHEKÜLJED 47-117

LEHEKÜLJED 118-177

LEHEKÜLJED 178-190