Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014
Tallinna Linnavolikogu 20.06.2005 määrus number 40
Jõustumine:01.07.2005
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 31.12.2014 [RT IV, 08.08.2013, 39]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011, õigusaktis lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2005 nr 40

 

 

Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014

 

 

 

Määrus kehtestatakse Teeseaduse § 25 lg 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuundi arvestatakse Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete teedeehitusliku osa (teedeehitus ja rekonstrueerimine) koostamisel vastavalt linna eelarve võimalustele, Euroopa Liidu kaasfinantseerimisele ja riigieelarvelistele eraldistele.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrus nr 65 “Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengukava 2003-2010“.

§ 4.  Määrus jõustub 1. juulil 2005.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Magistraaltänavavõrgu arengusuunad aastateks 2005-2014